Felhasználónév:
jogadri
Telefon:
46/565-111/20-93
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Nagy
Keresztnév:
Adrienn
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

 

Dr. Nagy Adrienn

 

Személyi adatok


 Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1980. 02. 29.

 Elérhetőségek:

Tanszék: Polgári Eljárásjogi Tanszék

Iroda cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros A/6. épület 107. szoba

Tel.:46/565-111/20-93 mellék

Fax:46/565-128

E-mail:jogadri@uni-miskolc.hu

 

Eddigi munkakörök


2006-2010. egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék
2006-2011. ügyvédjelölt
2010-2012. adjunktus Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi jogi Intézet Polgári Eljárásjogi Tanszék
2011-től jogi szakreferens a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese mellett
2012-től egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi jogi Intézet Polgári Eljárásjogi Tanszék

Végzettség


1998-2003. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, nappali tagozat summa cum laude minősítéssel

2003-2006. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, PhD képzés, nappali tagozat

2010. PhD fokozat megszerzése "Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából" c. disszertációval summa cum laude minősítéssel

Nyelvtudás


"C" típusú középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből

"C" típusú középfokú állami nyelvvizsga német nyelvből

Szakmai önéletrajz:

Oktatói tevékenység bemutatása:

A Polgári Eljárásjogi Tanszék oktató munkájába 2003-ban kapcsolódtam be nappali tagozatos PhD hallgatóként. Posztgraduális tanulmányaim befejezése után egyetemi tanársegédi állást pályáztam meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékén, melyre 2006. szeptember 1. napjától nevezett ki az egyetem rektora. 2010. szeptember 1. napjától adjunktusként, majd 2012. augusztus 1. napjától egyetemi docensként folytatom oktatói munkámat. A Kar által indított valamennyi képzésben (jogász, közigazgatási mesterszak, igazgatásszervező alapképzés, igazságügyi igazgatási alapszak, MTB alapszak, jogi asszisztens felsőfokú szakképzés) rendszeresen órákat (előadásokat, szemináriumokat) tartok. Az általam oktatott témakörök és tantárgyak közül kiemelném: Polgári eljárásjog c. tantárgyból előadások és szemináriumok tartása, valamint a szabadon választható tárgyak (pl. Okiratszerkesztés a polgári eljárásokban, A fizetésképtelenségi jog európai és magyar szabályozása); A közigazgatási bíráskodás elmélete és gyakorlata c. tantárgyból előadások tartása; Polgári határozatok szerkesztése és polgári bírósági ügyvitel, Bírósági szervezet és igazgatás c. tárgyakból előadások tartása, ill. angol nyelven tartok órát a Miskolci Egyetemre ERASMUS együttműködési megállapodás keretében érkező hallgatóknak Judicial Cooperation in Civil Matters – European Civil Procedure Law c. tantárgy keretében.

Az oktatói tevékenységemen kívül a hallgatók szakdolgozatának konzulensi feladataiban is aktívan közreműködök. Konzulensi feladataimon kívül minden tanévben több hallgatót készítek fel az Állam- és Jogtudományi Kar helyi Tudományos Diákköri Konferenciáján a Polgári Eljárásjogi szekcióban. Az általam konzultált dolgozatok közül több munka jutott tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A Tudományos Diákköri tevékenység keretében a Polgári Eljárásjogi Tanszék TDK felelőse vagyok 2006-tól.

Az oktatói munkám mellett 2011-től a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának tagja, a Tanulmányi Bizottság tagja vagyok, illetve 2011 júniusában a Miskolci Egyetem rektorától felkérést kaptam a tanulmányi rektorhelyettes mellett elsősorban jogi szakreferensi feladatok ellátására.

Kutatási tevékenység, a nemzetközi tudományos életben való részvétel:

A tudományos kutatómunkámat joghallgatóként kezdtem meg, 2002 őszén részt vettem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke által szervezett helyi Tudományos Diákköri Konferencián, ahol „A személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai” című dolgozattal III. helyezést, majd a Debreceni Egyetem által szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián ugyanezen munkával országos I. helyezést értem el.

2003-2006. között a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola által szervezett posztgraduális doktori képzésben vettem részt nappali tagozaton, mely tanulmányaimat 2007. július 03. napján abszolutórium megszerzésével fejeztem be. Ebben az időszakban tudományos érdeklődésem az Európai Unió polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködése, azon belül a határon átívelő fizetésképtelenségi eljárások felé fordult, mely területen aktív szakírói, publikációs tevékenységet folytattam és folytatok a mai napig is.

Oktatóként rendszeres kutatómunkát és publikációs tevékenységet folytatok magyar és angol nyelven, kutatómunkámat az európai polgári eljárásjog, illetve a polgári eljárásjog tárgykörébe vonható magyar jogterület, bírói joggyakorlat elemzése, publikálása körében fejtem ki. Oktatóként számos tankönyv, tananyag, e-learning tananyag kidolgozásában vettem részt.

2003-tól az F 043352 számú OTKA kutatási pályázat (vezető kutató: Dr. Wopera Zsuzsa) résztvevő kutatójaként működtem közre: Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége, tekintettel a nemzetközi trendekre. E kutatás keretein belül számos publikációm látott napvilágot. Ezek közül különösen sikeresnek értékelhető a CompLex Kiadó gondozásában 2006-ban megjelent, Wopera Zsuzsa és Wallacher Lajos által szerkesztett „Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában” című könyvben általam írt három terjedelmes fejezet.

2005-től a CompLex Kiadó által szerkesztett DVD-Jogtárban a Polgári Perrendtartáshoz fűzött kommentár két fejezetének, majd 2009-től öt fejezetének szerzőségét látom el: a perköltség és költségkedvezmények, a bizonyítás, a fizetési meghagyásos eljárás, a sajtóhelyreigazítási eljárás és a munkaügyi perek témakörökben.

2007-2012 között résztvevő kutató voltam az OTKA K 68304 számú kutatási projektben (vezető kutató: Dr. Wopera Zsuzsa): A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai közösségi jogra és joggyakorlatra. E kutatás keretében volt lehetőségem publikálni első monográfiámat Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz; HVG-ORAC, Budapest 2013. címmel.

2009-ben nemzeti referens voltam a “Comparative Project on Costs and Funding” témában az Oxfordi Egyetem CMS Research Programme on Civil Justice Systems programjában.

2009-ben nemzeti referens voltam a „18th International Congress on Comparative Law – Washington 2010 nemzetközi jogösszehasonlító konferencián, Civil Procedure – Class Actions, a polgári eljárásjogi szekcióban közérdekű keresetek témakörben.

2009-ben felkérést kaptam Wopera Zsuzsa tanszékvezető asszonnyal együtt, hogy nemzeti referensként működjünk közre az Aranzadi Publishing House, a Thomson Reuters spanyol kiadója által szerkesztett „Handbook of Insolvency in Europe” című kiadványban, melyben a magyar fizetésképtelenségi jog bemutatására került sor angol nyelven.

2009-ben Deák Ferenc ösztöndíjat nyertem a Határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások alanyai és eljárásjogi keretei az európai közösségi jogban c. PhD dolgozat megírásához. A PhD fokozatot a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa 2010-ben ítélte meg részemre Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából című disszertáció megírását, illetve megvédését követően.


 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10034659


Vissza