Felhasználónév:
jogpakoz
Telefon:
46/565-111/13-51
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Pákozdi
Keresztnév:
Csaba
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

 

 

 

 

Személyi adatok


 

Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1973

 

 

Elérhetőségek: Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros

 

Tanszék: Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Iroda cím: A/6. ép. I. em. 118.


Tel.:+36 46 565 111 / 1351


Fax:+36 46 565 128

 

E-mail:jogpakoz@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

 

Eddigi munkakörök


1999. júliusától egyetemi tanársegédként,

 

2006. szeptemberétől adjunktusként oktatok és végzek kutatást a Miskolci Egyetem ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén, (a 2007. évi átalakulást követően az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszékén) ahol Prof. Dr. Kovács Péter és Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanárok tanszékvezetősége alatt

 

1999-tól 2007-ig tanszékvezető-helyettesi feladatokat láttam el.

 

2000-től 2002-ig szakreferensi teendőket végeztem  Dr. Bíró György tanulmányi rektorhelyettes számára.

 

2007. január 1-én Prof. Dr. Szabó Miklós, az ÁJK dékánja intézeti tanszékvezetői teendőkkel bízott meg; 2010. október 14-i hatállyal a Külügyminisztérium Kisebbségi Jogi Főosztályán 2010 júliusától betöltött főosztályvezetői munkaköröm miatt a tanszékvezetői megbízatás alól akadályoztatásom megszűnéséig felmentett.

 

2010. szeptember 1-i hatállyal Prof. Dr. Patkó Gyula a Miskolci Egyetem rektora sikeres pályázatom alapján egyetemi docenssé nevezett ki.

 

 

 

Végzettség


Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban (Székesfehérváron), valamint a németországi Fulda városában végeztem, 1993-ban érettségiztem a Budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumban.

 

1993-tól a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója voltam, ahol 1998-ban szereztem jogász oklevelet.

 

1998. októbere és 1999. júliusa között a Francia Kormány ösztöndíjasaként a franciaországi Nancy 2 Egyetem „Centre européen universitaire” európai jogi képzésében vettem részt, melynek végeztével a jog- és politikatudományok terén posztgraduális diplomát szereztem.

 

Doktori tanulmányaimat a Deák Ferenc Doktori Iskolában végeztem 2002-2005 között egyéni képzésben, „A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlatára” című disszertációmat 2006-ban védtem meg, summa cum laude eredménnyel. PhD fokozatomat 2006. július 12-én szereztem meg.

 

 

* * *

 

2001. július 2-től július 27-ig a strasbourgi székhelyű Nemzetközi Emberi Jogi Intézet (Institut International des Droits de l'Homme) nyári továbbképző kurzusán vettem részt, az Intézet ösztöndíjasaként. A tanfolyam témája "A vallásszabadság nemzetközi védelme" ("La protection internationale de la liberté religieuse ") volt. Ezzel egyidejűleg részt vettem az Intézet (Centre international pour l'enseignement des droits de l'homme dans les Universités) által az emberi jogokat oktatók számára indított szakmai továbbképzésén is.

 

2001. augusztus 20-től augusztus 31-ig a finnországi Turku/Åbo Egyetem Emberi Jogi Intézetének (Institute for Human Rights) "Az emberi jogok nemzetközi védelme" ("Advanced Course on the International Protection of Human Rights") címet viselő haladó tanfolyamán vettem részt az Európa Tanács és az Európai Bizottság ösztöndíjasaként, amelyet az Intézet diplomával honorált.

 

2002. szeptemberében a franciaországi Grenoble-i Egyetem ösztöndíjasaként „Az átalakuló Európa” címmel rendezett nyári egyetemen vett részt, ahol a kéthetes képzést záró vizsgán a 35 résztvevő közül az 5. legjobb eredményt értem el.

 

2003. szeptemberében a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (Comité International de la Croix-Rouge) és a sioni Institut Universitaire Kurt Bösch által a svájci Sionban szervezett nemzetközi humanitárius jogi kurzuson vettem részt, amelyet a számomra ösztöndíjat is biztosító Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága diplomával honorált.

 

2005. júniusában a strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Intézet (Institut International des Droits de l’Homme) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága közreműködésével szervezett menekültügyi nyári egyetem kéthetes képzésében vettem részt, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ösztöndíjasaként.

 

 

Nyelvtudás


Írok, olvasok és beszélek angolul, franciául és németül, publikációs tevékenységet angol, francia és magyar nyelven folytatok. Német és angol nyelvből felsőfokú C, francia nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezem.  Általános és középiskolai tanulmányaim során öt évig orosz, két évig latin nyelvet is tanultam.

 

 

Szakmai, ill. oktatási, kutatási, tudományos tevékenység


A Miskolci Egyetem ÁJK graduális jogászképzésében tárgyfelelőse és oktatója vagyok (nappali és levelező tagozaton) a Nemzetközi jog I-II, Nemzetközi jogi gyakorlat 1-2, kötelező tárgyaknak, a „Bevezetés az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatába”, „A határokon túli nemzeti kisebbségek nemzetközi jogi védelme” című szabadon választható tantárgynak. Tárgyfelelőse vagyok a „Hadijog”, „Hadijog angol nyelven” „Human Rights Worldwide”, Francia jog I-IV, Amerikai jog I-IV, c. tárgynak.

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori képzésében Prof. Dr. Kovács Péter alkotmánybíró, egyetemi tanár távozását követően 2009-óta tárgyjegyzője vagyok a „Nemzetközi jogi szakszeminárium I-II.”, „Az emberi jogok védelmének nemzetközi intézményei”, és „A kisebbségvédelem nemzetközi intézményei” c. tantárgyaknak. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa 2010. februári határozata alapján „A nemzetközi jog fejlődési irányai, az emberi jogok nemzetközi jogi védelme” címmel doktori programot hirdettem.

 

2009-óta egy PhD hallgató témavezetésével és egy hallgató társ-témavezetésével bízott meg a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa.

 

A közigazgatási master szakon tárgyfelelőse és oktatója vagyok a „Nemzetközi kapcsolatok” valamint a Foglalkoztatási és Rehabilitációs jogi képzésben az „Emberi jogi alapismeretek” c. tantárgynak.

 

Erasmus-hallgatók számára a „Case-law of the European Court of Human Rights”, „International Protection of National Minorities”, International Law I-II, Seminar in International Law 1-2, Droit international I-II, Travaux dirigés de droit international” tárgyakat hirdettem meg a hallgatók igénye szerint.

 

2010. februárjától a Szegedi Tudományegyetem európai Tanulmányok Központja meghívott előadójaként a Nemzetközi kapcsolatok master szakon a „Kisebbségvédelmi rendszerek” c. tantárgyat oktatom (tömbösített formában).

 

1998-ban írt diplomadolgozatom címe "A nemzetközi jog és a belső jog viszonya hatályos nemzetközi szerződéseink tükrében" volt, franciaországi diplomamunkám a külföldiek termőföld-tulajdonszerzésének kérdéseit taglalta, melyben Magyarország és az Európai Unió tagállamainak a földtulajdonra vonatkozó jogszabályait vetettem össze a közösségi joggal.

 

Publikációim a nemzetközi humanitárius jog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a nemzeti kisebbségek védelme területéről jelentek meg. Doktori kutatásaim és disszertációm az emberi jogok védelmével kapcsolatosak, jelenleg a véleménynyilvánítás, valamint a gyülekezés szabadságának területét kutatom az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatának fényében, valamint folytatom kutatási tevékenységemet a nemzeti kisebbségek védelme és az anyanyelvhasználat területén

 

 

Hazai és nemzetközi, tudományos, ill. szakmai szervezetekben végzett munka


2000 és 2001 között az Európai Jogakadémia Észak-Magyarországi Tagozata titkáraként tevékenykedtem.

 

2007-től titkára, 2009-óta alelnöke vagyok a „Francia kormányösztöndíjasok egyesületé”-nek („Association des anciens boursiers du Gouvernement français”). Évente rendszeresen meghívást kapok a Francia Nagykövetségtől a Francia Kormány magyarországi ösztöndíjaira pályázó hallgatókat meghallgató, és pályázatukat elbíráló háromtagú bizottságba, amelynek jogi szekciójában egyedüli magyar szakértőként veszek részt.

 

2008-2010 között többször láttam el szakértői feladatokat és vettem részt delegációk munkájában a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megbízásából.

 

2009. ősze óta Dr. Bazsa György, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke felkérésére tagja vagyok a MAB állandó szakértői testületének.

 

2011 márciusa óta társelnöke vagyok a Magyar Jogász Egylet Nemzetközi Bizottságának.

 

 

Szakmai közéletben való részvétel, szakmai díjak


Egyetemi tanársegédi és adjunktusi munkám során konzulensként több eredményes szakdolgozat ill. Tudományos Diákköri dolgozat létrejöttéhez járultam hozzá, emellett koordinálom a Nemzetközi Jogi Tanszék Tudományos Diákköri Munkáját.

 

Tanulmányaim során az egyetem csapatának tagjaként többször volt lehetőségem francia nyelvű jogesetmegoldó versenyeken való eredményes részvételre. Tapasztalataimat felkészítő tanárként is kamatoztattam, a 2002-ben Strasbourgban megrendezett René Cassin, és a 2004-ben Genfben rendezett „Charles Rousseau” nemzetközi jogi perbeszédversenyen az általam felkészített hallgatók igen jó eredménnyel szerepeltek.

 

2002. novemberében a franciaországi Nancy 2 Egyetem és a Miskolci Egyetem ÁJK közös, a francia kormány által támogatott jogi képzésén előadő Jean-Michel Gasser, valamint 2003. áprilisában Jean Charpentier professzor francia nyelvű előadásainak szinkrontolmácsolásában vettem részt.

 

Oktatói, kutatói tevékenységem mellett a Prof. Dr. Kovács Péter egyetemi tanár, alkotmánybíró által 2004-ben alapított francia és angol nyelvű internetes nemzetközi jogi folyóirat, a „Miskolc Journal of International Law – Miskolci Nemzetközi Jogi Közlemények” www.mjil.hu technikai szerkesztői és kivitelezői, feladatait végzem, továbbá szerkesztője és kivitelezője vagyok a Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék internetes honlapjának.

 

Választott tagja vagyok az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának, a Kar Erasmus, és Honlapfejlesztő bizottságának.

 

2007-ben témavezetője voltam Gúr Roland Tamás a Miskolci Egyetem akkori negyedéves joghallgatója „A menekülők helyzetének többszintű rendezése és a magyar menekültügyi szabályozás összhangja a nemzetközi joggal” címmel írt OTDK dolgozatának, amely a 2007. évi OTDK konferencián a Nemzetközi Jogi Szekcióban első helyezést ért el. Gúr Roland Tamás 2007-ben Pro Scientia Aranyérem kitüntetettje lett, a sikeres témavezetésért számomra az Országos Tudományos Diákköri Tanács elismerő oklevelet adományozott 2007. november 12-én.

 

2010-óta tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének.

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar munkámat 2010-ben „Pro Facultate Iurisprudentiæ” kitüntetéssel ismerte el.

 

 

Publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke


A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Publikációs Adattárában nyilvántartott és közzétett publikációs lista internetes elérhetősége:

 

http://www.mtakpa.hu/kpa/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003014

 

 

 

Hazai és külföldi konferenciákon való részvétel és tevékenység (előadások, szervezés, részvétel)


 

Hazai konferencia-előadások:

 

1. A terrorizmus leküzdése és a nemzetközi humanitárius jog (A terroristák és a kombattánsok minősítésének egyes kérdéseiről Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2002. november 6.

 

2. Flachbarth Ernő gondolatainak időszerűsége a kisebbségvédelemben. Jogász Doktorandusz Találkozó, Budapest, 2002. december 14. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.

 

3. A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása és a mai strasbourgi joggyakorlat Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. november 6.

 

4. Kisebbségvédelem és a nemzetközi biztonság, előadás, „A biztonság humán dimenziói különös tekintettel az egyén felelősségére” című, a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, és a BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék által szervezett konferencián, Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, Budapest, 2003. december 12.

 

5. Les effets de la deuxième guerre mondiale dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur la liberté d'expression. Francia nyelvű előadás a "Történelem és nemzetközi jog - Histoire en droit international / History in International Law" címmel a Miskolci Egyetemen tartott nemzetközi konferencián, 2004. június 11.

 

6. Rágalmazási ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának mai ítélkezési gyakorlatában. Előadás a Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Doktorandusz Fórumán. 2004. november 4.

 

7. The Hungarian Question before the UN Security Council. Angol nyelvű előadás a Miskolci Egyetem ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék által szervezett, "1956 Hungary" c. konferencián a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2007. március 21-én.

 

8. A kettős állampolgárság jogi keretei. Előadás a Hét Határ Önkormányzati Szövetség ünnepi közgyűlésén. Esztergom, Szent Adalbert Központ, 2007. december

5.

 

9. Le droit à un procès équitable à la  lumiere de l'appartenance à une minorité nationale. (L'affaire Reiner  c. Roumanie devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Francia nyelvű előadás az "International Law and Minority Protection / Droit international et protection des minorités" címmel a Miskolci Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszéke által szervezett konferencián, Miskolc, 2008. április 4.

 

10. Problématique générale sur le droit international et la protection des minorités. Francia nyelvű előadás a Szegedi Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központja és az Université Jean Moulin, Lyon 3 Jogtudományi Kara által szervezett, 2008. október 30-31-én Szegeden (SZTE) "Statut et protection des minorités: Exemples en Europe Centrale et dans les Pays mediterranéens" címmel rendezett konferencián.

 

11. L’affaire de l’étoile rouge devant la Cour européenne des droits de l’homme. Francia nyelvű előadás a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési Osztály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Francia Kormányösztöndíjasok Egyesülete által szervezett, 2008. november 14-én Budapesten (PPKE)  "Droit international, droit européen et problèmes de constitutionnalité: approches franco-hongroises" címmel rendezett konferencián.

 

12. Az EBESZ és a kisebbségvédelem. Előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 15-én rendezett Herczegh Géza emlékkonferencián.

 

 

Külföldi konferencia-előadások:

 

13.  Mesures contre la spéculation dans le domaine des immobiliers en Hongrie, et le règle le la libre circulation des capitaux. Francia nyelvű előadás a Nancy 2 Egyetem által szervezett: Droits internes et l’Union européenne (Nemzeti jogok és az Európai Unió) című konferencián. 2003. április 11. (Videokapcsolaton keresztül

 

14.  Protection of National Minorities, Freedom of Expression and the International Security Angol nyelvű előadás a Varsói Egyetem Centre for East European Studies által szervezett, 2004. július 18-21-között Varsóban a Warsaw Special Convention of ASN, Nationalities and Pluralism from Old to New Worlds címmel tartott nemzetközi konferencián.

 

15.  Réformes des collectitvités en Hongrie 1000-2004. Előadás az Université Nancy 2, Centre Européen Universitaire posztgraduális képzési programjában. Nancy, 2004. november 25.

 

16.  Effects of the International Criminal Court in Hungary. Előadás Dr. Görgényi Ilona habilitált tanszékvezető egyetemi docenssel közösen a „Transitions Online www.tol.org” által szervezett, „Visegrad and the International Criminal Court - Symposium for Editors and Reporters” címmel 2005. január 28-29-én Prágában tartott nemzetközi konferencián.

 

17.  The power of state versus freedom of expression and association in the light of the case-law of the European Court of Human Rights - Lessons of September-October 2006 Budapest. Angol nyelvű előadás a Varsói Egyetem Centre for East European Studies által szervezett, 2007. július 15-18 között Varsóban "Warsaw East European Conference, Democracy vs. Authoritarianism" címmel rendezett konferencián.

 

18.  Protection of minorities as a part of European Law? Angol nyelvű előadás a marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem által szervezett, 2008. június 4-7 között Marosvásárhelyen „ICELM-3, International Conference on Economics, Law and Management 3rd edition” címmel rendezett konferencián.

 

19.  Freedom of assembly and new tendencies of the Hungarian jurisprudence. Angol nyelvű előadás a Varsói Egyetem Centre for East European Studies által szervezett, 2008. július 15-18 között Varsóban "Warsaw East European Conference, Freedom and Power” címmel rendezett konferencián.

 

20.  International Human Rights and the Hungarian law System - with Regard to Freedom of Assemly and Minority Rights. Angol nyelvű előadás a Nagyaszombati Egyetem (Trnavská Univerzita v Trnave) Jogtudományi Kara által szervezett, 2008. október 13-án Nagyszombatban "The role of International Law in the 21st Century in V4 Countries" címmel rendezett konferencián.

 

21.  Controversies on the Use and Prohibition of the Red Star as a Symbol. Angol nyelvű előadás a Varsói Egyetem Centre for East-European Studies által szervezett, 2009. július 15-18 között Varsóban "Warsaw East European Conference 2009; 1919-1939-1989-2009 East-Central Europe, Independence - Totalitarian Regimes - Independence" címmel rendezett konferencián.

 

22.  A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog és a tagállami jogok fényében. Előadás a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság „A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2009” címmel 2009. november 7-én rendezett ünnepi tudományos tanácskozásán Újvidéken.

 

23. Current developments in scientific research on human rights in foreign countries. Előadás a "Scientific Researches in the Field of Human Rights and Freedoms: Current State, Challenges, Perspectives" címmel, a National Human Rights Centre of the Republic of Uzbekistan által Taskentben 2010. június 22-én rendezett konferencián.

 

24. Kisebbségvédelem az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosainak dokumentumaiban. Előadás a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság „A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2010” címmel 2010. november 13-án rendezett ünnepi tudományos tanácskozásán Újvidéken.

 

 

 

Szervezés, rendezés, lebonyolítás:

 

1999. december 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezett „The International Law at the turn of the Century / Le droit international au tournant du millénaire” című konferencia titkáraként tevékenykedtem, részt vettem a konferencia előadásainak sajtó alá rendezésében.

 

2007 folyamán a Magyar Jogász Egylet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete megbízásából honlapszerkesztői feladatokat láttam el a 2007. évi miskolci OLAF konferencia számára.

 

A Francia Ösztöndíjasok Egyesülete titkáraként részt vettem a Francia Nagykövetség Kulturális és Együttműködési Osztály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Francia Kormányösztöndíjasok Egyesülete által szervezett, 2008. november 14-én Budapesten (PPKE) "Droit international, droit européen et problèmes de constitutionnalité: approches franco-hongroises" címmel rendezett konferencia szervezésében.

 

2008-2009 között a Magyar Jogász Egylet megbízásából tagja voltam a 2009. október 1-3-án Budapesten tartott 5. Európai Jogász Fórum szervezőbizottságának.

 

 

Részvétel (fontosabb konferenciákon):

 

Magyar képviselőkéni részvétel 2000. októberében az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa, Max van der Stoel Főbiztos által kezdeményezett, "A sokféleség integrálása a felsőoktatásban-romániai tanulságok" címmel Kolozsvárott, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen megtartott szimpóziumon.

 

Magyarország képviselőjeként vettem részt 2000. májusában az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa, Max van der Stoel által összehívott, „Launching Conference of the Lund Recommendations” címmel Bécsben tartott kisebbségvédelmi konferencián.

 

2008 május-október a Külügyminisztérium megbízásából vettem részt az EBESZ Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa által szervezett „The Bolzano-Bozen Recommendations” oslói és bolzanói konferenciáin.

 

 

 


Vissza