Felhasználónév:
racz
Telefon:
46/565-111/23-84
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Rácz
Keresztnév:
Zoltán
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Dr. Rácz Zoltán

 

Személyi adatok


 

Születési hely, idő: Miskolc, 1958. 04. 12. 

Elérhetőségek:

Tanszék: Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

Iroda cím:  3515 Miskolc, Egyetemváros A/6. 121.

Tel.: 46/565-111/23-84

E-mail: civracz@uni-miskolc.hu; racziroda@gmail.com

 

Eddigi munkakörök


 egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, docens

 

 

Végzettség


jogi diploma

szakvizsga

 

 

Nyelvtudás


angol középfok

orosz szakmai vizsga

 

Szakmai közéletben való részvétel

 


Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola Felvételi Bizottsági tag

Miskolci Egyetem FDSZ Kari titkár

Miskolci Egyetem Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületi tag

MTA Köztestületi tag

B-A-Z. Megyei Ügyvédi Kamara Etikai Bizottság vezetője

Igazságügyi Minisztérium Szakvizsga Bizottsági tag

Országos Munkavédelmi Tanács tagja


Publikációs lista


MTMT Publikációs jegyzék

 

 

1.       Jegyzet:

 

·         Előadásvázlatok a munkajog köréből (társszerző: Tatár Irén). Miskolci Egyetem, 1991. 112. o.

·         Magyar és európai társadalombiztosítási és munkaszociális jog (társszerző: Prugberger Tamás). Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1994.

·         Magyar és európai foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási jog. (társszerző: Prugberger Tamás). Egyetemi jegyzet, Bíbor Kiadó, Miskolc 1997.

·         Magyar és európai foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog (társszerző: Prugberger Tamás). Egyetemi jegyzet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1999.

·         Összehasonlító európai és magyar foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog (társszerző: Prugberger Tamás és Sztojkóné Hajdú Edit) Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006.

·         Szociális jog I. Egyetemi jegyzet. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. (társszerző: Prugberger Tamás és Sztojkóné Hajdú Edit)

·         Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási- és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog; Egyetemi jegyzet; Bővített és javított kiadás Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009. (társszerző: Prugberger Tamás és Sztojkóné Hajdú Edit)

 

 

2. Cikkek:

 

·           Állhat-e a Kft. tagja munkaviszonyban a Kft-vel? (társszerző: Kenderes György és Tatár Irén) Gazdaság és társadalom, 1990. évi 4. sz. 2.

·           A tulajdoni változások hatása a munkajogi szabályozásra (társszerző: Kenderes György) SZGTI 1990. 90-96. oldal

·           A polgármesteri tisztség ellátásának jogi természetéről. (társszerző: Kenderes György és Tatár Irén). Munkaügyi Szemle, 1990. évi 1. sz. 10-16. oldal

·           Elszemélytelenedve. (társszerző: Kenderes György). Heti Világgazdaság, 1990. december 14. szám

·           A gazdasági társaságok aktuális kérdéseihez. (társszerző: Kenderes György), Borsodi Szemle, 1991. évi 1. sz. 28-32. oldal

·           Az „élő” társasági jog. Gyakorlati problémák módosítási javaslata. In. Ünnepi tanulmányok Novotni Zoltán prof. 60. születésnapjára. (társszerző: Kenderes György), Miskolc, 1991. 173-189. o.

·           A foglalkoztatáspolitika és a munkanélküli ellátás hazai szabályozásának alakulása (társszerző: Prugberger Tamás). Európa Fórum, 1993. évi 1. sz.

·           Néhány gondolat a munkaügyi ellenőrzésről (In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára). Novotni Alapítvány, Miskolc, 1997. 283-291. o.

·           A munkajogi viták rendezésének hazai története a rendszerváltásig. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica Tomus XX/2. kötet, 2002. 613-643. o.

·           A munkajogi viták rendezésének eljárási kérdései a rendszerváltást követően a közép-és kelet-európai országokban. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktorandusz Acta, 2002.

·           A munkajogi vitarendezési eljárásokról. Emlékkönyv Dr. Radnay József születésnapjára. Pótkötet 2002.

·           A közvetítés, mint a gazdaság működését elősegítő eljárás. MicroCAD 2003. Section P. 99-105. o.

·           A vállalkozási vagy megbízási szerződéssel palástolt munkaviszony/munkaszerződés kérdéseihez. Gazdaság és Jog, 2003/3. 4-11. o. (társszerző: Prugberger Tamás)

·           Ügyvédek új lehetőség előtt: hatályba lépett a közvetítői tevékenységről szóló törvény. Advocat 2003/1. sz.

·           Konferencia a 10 éves munkaügyi közvetítői és Döntőbírói Szolgálatról. Munkaügyi Szemle 2006/11. sz. 11-14. o.

·           Menekülés a munkajogból? Állam – és Jogtudomány 2006, XLVII/3. 379-405. o.

·           Konferencia az évfordulóját ünneplő munkaügyi vitamegoldó szervezetről. Állam- és Jogtudomány 2006., XLVII/4 639-647. o.

·           A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel az adatvédelemre. Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni AlapÍtvány 2007. 316-327. o.

·           Kritikai észrevételek a magyar munkaügyi ellenőrzés rendszeréhez. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus 2007. XXV/2. (707-717. o.)

·           A Polgári Törvénykönyv és a Munka Törvénykönyve kodifikációjának összefüggéseiről. A magánjogi kodifikáció eredményei Tanulmánykötet, Novotni Alapítvány Miskolc, 2008.

·           A társadalombiztosítási rendszer alkotmányos keretei az alkotmánybírósági határozatok tükrében Állam- és Jogtudomány 2008. XLIX/2.

·           A polgári jogi elvek alkalmazhatósága a munkajog munkadíjazási szabályainak körében Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2008.

·           A Polgári Törvénykönyv tervezetének munkajogot érintő kérdései Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus 2008. XXVI/2. (681-693. o.)

·           A fogvatartottak munkavégzéséről Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus 2009. XXVII/2. (573-579. o.) (társszerző: Rácz Orsolya)

·           Thoughts about the Hungarian System of Labour Control Prudentia Iuris Gentium Potestate – Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére MTA Jogtudományi Intézete Budapest. 2010. (369-375. o.)

·           Az alkalmi munkavállalás új szabályainak kritikai elemzése Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus 2010. XXVIII. (463-470. o.)

·           A világválság, a recesszió hatása a foglalkoztatásra, valamint a munkajogra – Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára Lectum Kiadó Szeged 2010. (317-329. o.)

·           A munkajogi kutatások tudományos műhelye Állam- és Jogtudomány LI/1. 2010. (81-88. o.)

·           A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális összeférhetetlenségi szabályok Jogi Iránytű 2011/4.

·           A munkajog új szabályai I. – A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok Advocat 2011/I-4. (1-2. o.)

·           Minek nevezzelek? - Az Mt. 100. § (4) bekezdésének jogi természetéről. Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában. Tanulmánykötet. Szerk.: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

·           Az értékarányosság és az esélyegyenlőség kérdései a munkadíjazás körében. Il me semblait que j'étais moi-meme ce dont parlait l'ouvrage. Szerk.: Boóc Ádám-Fekete Balázs. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012.

·           A sztrájkjog megítélése az Alaptörvény tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXX/2. Miskolc University Press, 2012.

·           Az új Mt. és a munkajogi átmeneti törvény kollektív munkajogot érintő rendelkezéseiről. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXXI. Miskolc University Press, 2013.

·           Az írásbeli figyelmeztetés jogi természetéről. Advocat 2013/1-4. (10-14. o.)

 


 

3.       Konferenciakiadvány:

 

·         A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai figyelemmel a nemzetközi tendenciákra. I. Magyar Munkajogi Konferencia kiadványa 2004. október

·         A munkavállaló adatainak és személyiségi jogainak védelme. II. Magyar Munkajogi Konferencia kiadványa 2005. október

·         Értékarányosság és a munkabér, avagy érvényesülhetnek-e a polgári jogi alapelvek a munkajogban? 2007. október

·         A gazdasági munkajog kollektív munkajogi részére vonatkozó szabályanyag az új Mt-ben. Konferencia kiadvány a Collegium Doctorum című kiadványban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 

4.       Előadás:

 

·           Előadás a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Civilisztikai Intézete által az Egyetem 50. Jubileumi évfordulójára szervezett tudományos konferencián 1999. szeptember 9-én “Az egyeztető-közvetítő szolgálat aktuális kérdései” címmel.

·           Előadás a hat országos szakszervezeti szövetség által Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának időszerű kérdéseiről szervezett konferencián 2000. október 11-én, “Munkaügyi viták és feloldásuk rendszere” címmel.

·           Társlevezető elnöke dr. Radnay Józseffel és a zárszó előadója “A Kárpátok Eurórégió országainak munkajogfejlődése” című kétnapos tudományos konferencián 2002. május 11-én Miskolcon.

·           Levezető elnök a közép-kelet-európai munkaügyi közvetítők 2002. június 19-21. között megtartott I. budapesti konferenciáján 2002. július 20-án “A munkaügyi viták rendszerének jelenlegi jogi szabályozása” szekcióban idegen nyelven.

·           A közvetítés, mint a gazdaság működését elősegítő eljárás. Miskolci Egyetem microCAD 2003. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2003. március 6. (angol nyelven)

·           A munkaügyi ellenőrzés gyakorlatai, tapasztalatai, figyelemmel a nemzetközi tendenciákra. I. Magyar Munkajogi Konferencia, 2004. október 14.

·           A munkavállaló adatainak és személyiségi jogainak védelme. II. Magyar Munkajogi Konferencia kiadványa 2005. október 19.

·           A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/1999-2005. Budapest, 2006. április 8.

·           Kritikai észrevételek a magyar munkaügyi ellenőrzés rendszeréhez. Foglalkoztatáspolitika az EU egyes tagállamaiban. Miskolc, 2006. november 24.

·           Foglalkoztatáspolitika az EU egyes tagállamaiban. Miskolc, 2006. november 24. Levezető elnök.

·           A társadalombiztosítási rendszer reformja. Budapest, MTA ÁJI, 2007. november 12-13., MTA ÁJI-Friedrich, Ebert Alapítvány. Levezető elnök

·           Érvényesülhetnek-e a polgárjogi alapelvek a munkajogban? Visegrád, 2007. október 16-18., Rodin Kft.

·           A Ptk. és az Mt. kodifikációjának összefüggéseiről. Polgári Jogot Oktatók XIII. Országos Találkozója, Miskolc, 2007. június 1.,

·           Mediáció a munkaügyi vitákban. Miskolc, 2008. május 16., Miskolci Egyetem és a BAZ Megyei Igazságügyi Hivatal

·           A felszámolás hatásai a munkaviszonyra. VI. Magyar Munkajogi Konferencia Visegrád, 2009. október 13-15.; RODIN Kft.

·           A felszámolás és a munkajog kapcsolata. A csődjog aktuális kérdései konferencia Budapest, 2009. december 11.; MTA JI

·           Az AM könyvtől az egyszerűsített foglalkoztatásig. Távmunka, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés – az atipikus munkajogviszonyok aktuális kérdései konferencia Budapest, 2010. április 27.; MTA JI

·           Idénymunka, mint az általánostól eltérő munkaidő és az atipikus munkajogviszony egyik formája VII. Magyar Munkajogi Konferencia Visegrád, 2010. október 5-7, RODIN Kft.

·           Összeférhetetlenség és versenytilalom VIII. Magyar Munkajogi Konferencia Visegrád, 2011. október 12., RODIN Kft.

 

 

 

5.       Egyéb kiadvány:

 

·           Mezőgazdasági szövetkezetek átalakulási kézikönyve (társszerző: Tatár Irén, Kenderes György, Szilágyi Sándor). Regiocon, Miskolc 1992.

·           Kollektív munkajogi intézményrendszer, eljárás és iratok. (kézirat) (társszerzők: Szebehelyi K., Prugberger T., Tatár I., Tománé Szabó R.) A kézirat részben az OTKA T 022023 sz. pályázat támogatásával készült. Lezárva: 1998. március, KJK Budapest, 1998.

·           Kislexikon - Munkajogi és munkaügyi magyarázatok szakszervezeti tisztségviselőknek. MSZOSZ, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 1999.

·           Jogi lexikon (Átdolgozott és bővített kiadás) Complex Kiadó Kft. Budapest, 2009. (Főszerkesztő: Lamm Vanda) (Társszerzőként)


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

 

 

Miskolcon születtem, 1958. április 12. napján. Általános és középiskolai tanulmányaimat Miskolcon folytattam, majd egyetemi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, ahol 1982-ben szereztem summa cum laude minősítéssel diplomát.

 

Az egyetem befejezését követően 1982. évben a B.-A.-Z. Megyei Bíróságon helyezkedtem el fogalmazóként, ahol különböző ügykörben eljáró helyi bíróságokon szereztem gyakorlatot. A jogi szakvizsgát 1984. november 28-án tettem le, majd 1985. és 1988. év között a Szikszói Városi Bíróságon bíróként dolgoztam.

1988-ban, egy akkor alakuló vállalkozás, az Észak-magyarországi Innovációs Centrum (Park) Részvénytársaság jogi osztályvezetője lettem.

Az ezt követő évben a 89. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség tagjaként perekben láttam el jogi képviseletet.

 

A Miskolci Egyetem Munkajogi és Agrárjogi Tanszékén 1990-től dolgozom főállásban – előtte 1989. évtől másodállásban -, jelenleg egyetemi docensként. A kezdetektől fogva két tankör gyakorlatvezetése mellett tartok előadásokat, a nappali tagozatnak, a levelező tagozatnak, az igazságügyi ügyintéző és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási főiskolai karoknak pedig az egyik tárgyjegyzője vagyok, az utóbbinak egyben szakfelelőse is. Hosszú évek óta segítem a Polgári Jogi és a Kereskedelmi Jogi Tanszék munkáját a záróvizsgák sikeres lebonyolításában. 1994 óta „Az atipikus munkavégzési viszonyok” című speciál kollégiumot vezetem, 2002. évtől pedig emellett „Az alternatív vitarendezés I.-II.” című alternatív tárgy felvételét tettem a harmad-, negyed- és ötödéves hallgatók számára lehetővé. Az egyetem posztgraduális képzéseiben konzultációk tartásával és vizsgáztatással (ide értve a záróvizsgákat is) munkálkodom a jogi szakokleveles közgazdász és jogi szakokleveles orvos tagozaton, az előbbinek éveken át tárgyjegyzőjeként. A Miskolci Egyetem főiskolai karai közül a Munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintézői szakon szakfelelősi teendőket látok el, ugyanitt előadásokat tartok, vizsgáztatok és részt veszek a záróvizsga bizottság munkájában.

 

A három szak hallgatói évente 9-10 esetben kérnek fel konzulensnek évfolyam- és szakdolgozataik elkészítéséhez. A kari TDK versenyeken minden évben szerepelnek ezen dolgozatok közül néhányan, 2007. évben az általam konzultált dolgozat indult a balatonfüredi OTDK-n, 2009-ben pedig a budapesti (ELTE) OTDK-n. 2003. évben a debreceni OTDK-n, 2005-ben a győri OTDK-n, 2011-ben a pécsi OTDK-n, 2013-ban a szegedi OTDK-n képviseltem a kart a munkajogi szekcióban zsűritagként.

 

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ME szervezetének 1993 óta vagyok kari titkára.

 

A Miskolci Egyetem Közbeszerzési Tanácsának 1998-2013 között voltam kari képviselője.

 

2007. elejétől tagja lettem a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Doktori Iskola Felvételi Bizottságának.

 

2013-ban lettem tagja a kar Kreditátviteli Bizottságának.

 

2003. évben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán doktori (PhD) oklevelet szereztem summa cum laude minősítéssel. A PhD dolgozatom címe A munkaügyi viták megoldásának kérdései különös tekintettel az érdekvitákra volt.

 

1995. évben a hollandiai Groningeni Egyetemen a TEMPUS program keretében egy hónapig folytathattam kutatásokat. 1996-ban a skót Stratchclyde Egyetemen Glasgowban dr. Kenderes Györggyel közösen végezhettem kutatásokat szintén a TEMPUS program keretében két héten keresztül. 1997. évben egy héten keresztül az ILO Nemzetközi Oktatási Központjában, Torinoban „Mediation and Arbitration” című tanfolyamon vettem részt, amelyet követően sikeres diplomát szereztem. Ugyanennek az évnek az őszén a belga Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezésében mediációs képzésen vettem részt. 1999. szeptember 13. és 17. között Balatonfüreden sajátítottam el az egyesült államokbeli FMCS által szervezett preventív mediációs képzés ismereteit. 2000. január és április között ösztöndíjjal az Új-mexikói Egyetemen a „vitamegoldás” kurzust végeztem el, ezzel párhuzamosan ún. observer arbitrator-ként tevékenykedtem az Egyesült Államokban. 2004. év tavaszán ismételten részt vettem a belga Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium által nyújtott egy hetes mediációs képzésen. 2005. augusztusában Prugberger Tamás professzorral együtt kutató munkán vettem részt Hollandiában a Leideni Egyetemen az ERASMUS program keretében.

Publikációs tevékenységemnek kezdete az egyetemi jogviszonyom létesítési idejére esik, 1990. óta különböző szaklapokban, kiadványokban jelentek meg cikkeim, tanulmányaim. Társszerzője voltam az egyik egyetemi tansegédletnek, a jelenleg is tananyagként funkcionáló Szociális jog című jegyzetnek (Prugberger Tamással közösen) és egy kézikönyvnek.

 

2006. évtől tagja vagyok a Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének, ahol lektori tevékenységet fejtek ki.

 

1991. júniusától folyamatosan, a mindenkori igazságügyi miniszter felkérése alapján a Jogi Szakvizsgabizottság munkájában cenzorként veszek részt.

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság felkérésére a magyarországi jogi karokat érintő akkreditáció során a látogató bizottság tagja voltam 2004-2005 évben.

 

Az oktatói-tudományos munka mellett gyakorló jogászként is működök, 1990. és 1993. között a Miskolci 10. sz. Ügyvédi Iroda tagja voltam, jelenleg, mint egyéni ügyvéd dolgozom. 1998. óta vagyok tagja B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara Etikai Bizottságának, jelenleg annak vezetője.

 

1994. évben a Munkaügyi Minisztérium 30/1994. szám alatt munkajogi szakértőként vett a Szakértők Nyilvántartó Jegyzékében nyilvántartásba.

 

2004 óta tagja vagyok a mindenkori oktatási minisztert segítő Országos Munkavédelmi Tanácsnak

 

Az Igazságügyi Minisztérium 2003. évben felvett a közvetítők névjegyzékébe is.

 

Az Érdekegyeztető Tanács által létrehozott Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak 1996. nyarától vagyok folyamatosan a tagja. Eddig négy alkalommal vettem részt konkrét ügyek megoldásában.

 

2008 és 2009. között az Igazságügyi Hivatallal kötött szerződés alapján büntetőjogi mediációs tevékenységet végeztem, több mint 20 ügyben jártam el.

 

2010. március 30-án az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal a hatósági közvetítők nyilvántartásába vett fel.

 

2005. decembere óta tudományos munkatársként, 2009-től tudományos főmunkatársként dolgoztam 2013-ig a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében, ahol különböző kutatásokban vettem részt. 2007. és 2013. között voltam tagja a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságának.

 

2006. évben bíráló bizottsági tagként tevékenykedtem Dr. Berke Gyula PhD dolgozatának bírálatában, ugyanezen évben Dr. Horváth István PhD dolgozatának egyik bírálója voltam.

2007. év elején bíráló bizottsági tagja voltam Dr. Kenderes György PhD dolgozatának.

2007. évben szigorlati bizottsági tagként működtem közre dr. Kun Attila és dr. Dux László fokozatszerzési eljárás során tartott szigorlaton. Szintén 2007. évben ugyancsak bizottsági tagként vettem részt dr. Bankó Zoltán fokozatszerzési eljárásában tartott doktori szigorlaton.

2010. évben szintén szigorlati bizottsági tagja voltam Dr. Nádasné dr. Rab Henriett fokozatszerzési eljárásában, míg Dr. Horesnyi Julianna, valamint L. Lajkó Dóra doktori eljárásában bíráló bizottsági tagként működtem közre. 2010-ben dr. Tóth Hilda PhD védésének nyilvános vitájában a bizottság titkáraként fejtettem ki tevékenységet.

2011. évben Dr. Kajtár Edit PhD dolgozatának voltam egyik bírálója, majd Dr. Jakab Nóra PhD védésének nyilvános vitájában a bizottság titkáraként fejtettem ki tevékenységet. Szintén a 2011. évben szigorlati bizottsági tagként tevékenykedtem dr. Czuglerné dr. Ivány Judit fokozatszerzési eljárásában.

2013. évben kaptam felkérést dr. Ásványi Zsófia doktori dolgozatának bírálatára. 2013 decemberében doktori szigorlati bizottsági tagként vettem részt dr. Deli Petra Eszter PhD eljárásában.

 

Majdnem minden évben részt veszek szekció tagként vagy szekció vezetőként a Magyar Munkajogi Konferenciákon 2004-től. 2007. évben én tartottam a nyitóelőadást a IV. Magyar Munkajogi Konferencián. 2006. évben levezető elnöke voltam a Miskolci Egyetem által szervezett munkajogi konferenciának.

 

Az elmúlt hat évben az alábbi konferenciákon tartottam előadást:

Budapest, MTA ÁJI, 2007. november 12-13., MTA ÁJI-Friedrich, Ebert Alapítvány, A társadalombiztosítási rendszer reformja

 

Mediáció a munkaügyi vitákban, Miskolc, 2008. május 16., Miskolci Egyetem és a BAZ Megyei Igazságügyi Hivatal

 

MTA JI - A csődjog aktuális kérdései, Budapest, 2009. december 11., A felszámolás és a munkajog kapcsolata

 

MTA JI; 2010. április 27.  - Távmunka, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés – az atipikus munkajogviszonyok aktuális kérdései

 

Idénymunka, mint az általánostól eltérő munkaidő és az atipikus munkajogviszony egyik formája, A sztrájkjog emberi jogi vetületei (korreferátum), A magyar sztrájkjog jelen és jövője JTI, 2011. április 22.

 

Az új Munka Törvénykönyvének előkészítése az Alaptörvény fényében, Gazdasági alkotmányosság az új alaptörvény után JTI, 2011. november 21.

 

Collegium Doctorum ME ÁJK és Deák Ferenc ÁJ Doktori Iskola Miskolc előadás és tanulmány 2012.

 

Békés átmenet? Avagy a munkajogi rekodifikáció neuralgikus pontjai DE ÁJK Debrecen előadás és tanulmány 2012.

 

Az új munka törvénykönyve a régi Mt. tükrében. PPKE JÁK Budapest kerekasztal beszélgetés 2012.

A gazdasági munkajog új szabályai MTA TK JTI Budapest 2012.

 

2012. év őszén részt vettem a Kúria joggyakorlatot elemző csoportjának munkájában, amely az új munka törvénykönyve kérdéseivel foglalkozott.

 

Miskolc, 2013. december

 

 

                                                                                      ------------------------------------------------

                                                                                                        Dr. Rácz Zoltán

Vissza