Felhasználónév:
jogsary
Telefon:
46/565-111/11-86
Megszólítás (Pl. Dr.):
Dr.
Vezetéknév:
Sáry
Keresztnév:
Pál
Státusz:
egyetemi docens
Bemutatkozás:

Név: Dr. Sáry Pál

 

Személyi adatok


Születési hely, idő: Miskolc, 1970. 05. 02.

 

 

Elérhetőségek


Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Római Jogi Tanszék

Iroda cím: A/6. ép. 226.

Tel.: (46) 565-111/11-86

E-mail: jogsary@uni-miskolc.hu

 

 

Eddigi munkakörök


egyetemi docens (ME-ÁJK, 2007-)

részfoglalkozású egyetemi docens (PPKE-JÁK, 2006-2008)

részfoglalkozású egyetemi adjunktus (PPKE-JÁK, 2003-2006)

egyetemi adjunktus (ME-ÁJK, 2003-2007)

egyetemi tanársegéd (ME-ÁJK, 1998-2003)

bírósági fogalmazó (Miskolci Városi Bíróság, 1997-1998)

 

 

Végzettség


Habilitáció (ME-ÁJK, 2012)

PhD-fokozat (ME-ÁJK, 2003)

jogász (ME-ÁJK, 1997)

 

 

Nyelvtudás


latin, angol

 

 

Szakmai közéletben való részvétel


OTKA-szakértő kutatási pályázatok véleményezésében (2012-)

The European Society for History of Law tagja (2009-)

Miskolci Jogi Szemle szerkesztőbizottságának tagja (2008-)

Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica felelős szerkesztője (2007-)

MTA-MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának titkára (2005-)

Kari Tanács tagja (ME-ÁJK, 2002-)

Kari Habilitációs Tanács titkára (ME-ÁJK, 2000-2012)

kari referens (ME-ÁJK, 2000-2006)

 

 

Elismerések


Pro Facultate emlékérem (ME-ÁJK, 2012)

Bolyai Emléklap (2012)

Miskolci Egyetem érdemes oktatója (2009)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2008-2011)

Kiváló oktató diploma (ME-ÁJK, 2008)

MTA-MAB tudományos díja (2005) 

 

Publikációs lista


I. Kismonográfiák

 

·          Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. Szent István Társulat, Budapest, 2000. 221 p.

·          Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. 2., átdolgozott kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2003. 240 p.

·          Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. 3., átdolgozott kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2004. 240 p.

·          Keresztre feszítés az ókorban. Szent István Társulat, Budapest, 2004. 127 p.

·          Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. 4., átdolgozott kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2007. 240 p.

·          Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Szent István Társulat, Budapest, 2009. 159 p.

·          Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései. Szent István Társulat, Budapest, 2012. 320 p.

 

 

II. Egyetemi jegyzet

 

·          Előadások a római büntetőjog köréből. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2011. 162 p.

 

III. Tanulmányok, cikkek

 

·          A passió eseményeinek jogi háttere. In: Vigilia 1997/3. 166-170.

·          A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere a római jogban. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolc Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1998. 111-116.

·          Az „unus testis nullus testis” elv eredetének kérdése. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999. 66-70.

·          A büntethetőségi akadályok római jogi gyökerei. In: Jogtudományi Közlöny 1999/12. 529-540.

·          A büntetés célja és a főbb büntetéskiszabási tényezők az ókori Rómában. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica 16 (1999). 187-211.

·          A servi corruptio mint praetori delictum. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000. 89-93.

·          Szent Pál és a római jog. In: „Dum spiro doceo”. Ünnepi kiadvány Huszti Vilmos 85. születésnapja alkalmából (szerk.: Szabó Béla – Sáry Pál). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000. 55-74.

·          Jézus szenvedéstörténetének jogi háttere. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 17 (2000). 233-244.

·          Sulla büntetőjogi reformjai. In: Jogtudományi Közlöny 2001/6. 275-286.

·          A lex Cornelia de sicariis et veneficis. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 19 (2001). 301-325.

·          A lex Cornelia de iniuriis. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 20/1 (2002). 137-155.

·          Jézus szenvedéstörténetének jogi háttere. In: Sárospataki Református Lapok 2002/1. 6-8.

·          Száz éve hunyt el Contardo Ferrini. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. 460-461.

·          Titkos ügynökök a császárkori Rómában. In: Debreceni Szemle 2002/4. 528-536.

·          Szimbolikus jogi aktusok az Ószövetségben. In: Jel 2003/6. 167-169.

·          Bányamunkára ítélt keresztények a Római Birodalomban. In: Jel 2003/9. 264-266.

·          Sulla büntetőjogi reformjai. In: Ókortudományi Értesítő 11 (2003). 27-36.

·          A lex Cornelia de maiestate. In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium (Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai) 3 (2003). 307-325.

·          A keresztre feszítés alkalmazása a Római Birodalomban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 21/1 (2003). 211-238.

·          A bányamunkára ítélés szabályai a császárkori Rómában. In: Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Jakab Éva gondozásában). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica 65 (2004). 309-332.

·          The Criminal Reforms of Sulla. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 22 (2004). 123-139.

·          A keresztre feszítés szakrális eredete. In: Jel 2004/4. 101-102.

·          Egy jogtörténész gondolatai A passió című filmről. In: Jel 2004/5. 157-159.

·          Gondolatok A passió című filmről. In: Üzenet 2004/4. 7.

·          Gondolatok A passió című filmről. In: Debreceni Szemle 2005/1. 119-123.

·          „Ekkor a templom függönye kettéhasadt…” In: Miskolci Keresztény Szemle 2005/2. 68-69.

·          Die Kreuzigungsstrafe im römischen Reich. In: Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies 10 (2005). 183–213.

·          Az emberi jogok bibliai gyökerei. In: Miskolci Keresztény Szemle 2005/3. 62-67.

·          A furca és a patibulum használata a római büntetőjogban. In: Jogtörténeti Szemle 2005/3. 83-84.

·          Jézus perének eseményei. In: Jel 2006/4. 101-104.

·          Lehet-e jogszerű az, ami természetellenes? Egy római jogász gondolatai az azonos neműek házasságáról. In: Miskolci Keresztény Szemle 2006/3. 77-78.

·          A zsidók jogi helyzete a keresztény Római Birodalomban. In: Facultas nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára (szerk.: Szabadfalvi József). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 329-346.

·          Szimbolikus jogi aktusok az Ószövetségben. In: Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok (szerk.: Mezey Barna). Gondolat Kiadó, Budapest, 2006. 315-326.

·          Szabó István habilitációs előadásai a Miskolci Egyetemen. In: Jogtörténeti Szemle 2006/4. 88-89.

·          A zsidók jogi helyzete a keresztény Római Birodalomban. In: Jel 2007/4. 105-110.

·          Szerzetesek és monostorok a iustinianusi jog forrásaiban. In: Iustum Aequum Salutare 3 (2007/3). 57-76.

·          A szamaritánusok jogi helyzete a keresztény Római Birodalomban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 25/1 (2007). 141-151.

·          Kegyes célú végrendeleti juttatások a keresztény Római Birodalomban. In: Iustum Aequum Salutare 4 (2008/2). 69-81.

·          Kegyes célú végrendeleti juttatások a keresztény Római Birodalomban. In: Jogtörténeti tanulmányok IX. (szerk.: Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila). Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2008. 335-352.

·          Az érdekérvényesítés leggyakoribb formái az ókori Rómában. In: Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei. Miskolci Jogtudományi Műhely 5. (szerk.: Csemáné Váradi Erika). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009. 11-32.

·          A hit tisztaságának és az egyház egységének védelme a Codex Theodosianusban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 27/1 (2009). 159-175.

·          The servi corruptio as a praetorian delict. In: Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnost’ (Zborník príspevkov z vedeckého sympózia, konaného v dňoch 18.-19. 9. 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice, 2009. 73-81.

·          Christianization by way of legislation. The Theodosian Code as a source for the religious policies of the first Christian emperors. In: Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings (eds. D. Sehnálek, J. Valdhans, R. Dávid, L. Kyncl). Masaryk University, Brno, 2009.

·          „Szenvedett Poncius Pilátus alatt”. Beszélgetés Sáry Pállal Jézus perének eseményeiről. In: Miskolci Keresztény Szemle 2010/1. 5-10.

·          A servi corruptio mint praetori delictum. In: Jogtudományi Közlöny 2010/7-8. 376-379.

·          A Bibliára tett eskü a iustinianusi jogban. In: Iustum Aequum Salutare 6 (2010/2), 61-68.

·          Nagy Leo császár egyházpolitikai rendelkezései. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 28 (2010). 85-102.

·          The Changes of the Rules of Divorce in the Christian Roman Empire. In: Dny práva – 2010 – Days of Law: the Conference Proceedings (eds. R. Dávid, D. Sehnálek, J. Valdhans). Masaryk University, Brno, 2010.

·          Letztwillige Zuwendungen zu frommen Zweck im christlichen römischen Reich. In: Journal on European History of Law 1 (2010/2). 27-33.

·          Iustinianus egységtörekvései egyházügyi téren. In: Iustum Aequum Salutare 6 (2010/4). 203-214.

·          A válás szabályozása a késő római jogban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 29/1 (2011). 73-87.

·          Der auf die Bibel abgelegte Eid im justinianischen Recht. In: Journal on European History of Law 2 (2011/1). 45-49.

·          A tévedés értékelése a római büntetőjogban. In: Római jog és a magánjog fejlődése Európában. Tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára (szerk.: Jakab Éva). Szeged, 2011. 185-200.

·          The Different Types of Mistake, and their Consequences in the Roman Law of Delicts. In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám (eds. J. Tauchen, M. Frydek). Key Publishing, Ostrava, 2012. 506-512.

·          Confiscations for the Church in Justinianic Law. In: Dny práva – 2011 – Days of Law: the Conference Proceedings (eds. J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rosehnalová, P. Mrkyvka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata). Masaryk University, Brno, 2012.

·          Nagy Theodosius császár Cunctos populos kezdetű rendeletének elemzése. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 30/1 (2012). 147-160.

·          Az állam és az egyház viszonya a keresztény Római Birodalomban. Észrevételek Hamza Gábor megállapításaira. In: Jogelméleti Szemle 2012/2.

·          Az arianizmus elítélésének okai. Charles Freeman újabb ördögi művének margójára. In: Miskolci Keresztény Szemle 2012/3. 50-52.

·          A közérdekű kötelezettségvállalás szabályai a klasszikus római jogban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica 31 (2013). 129-139.

·          A magzati élet védelme a klasszikus római jogban. In: Miskolci Keresztény Szemle 2013/3. 52-58.

 

IV. Recenziók

 

·          Vagyonos rabszolgák az ókori Athénban. In: Klió 1999/2. 42-43.

·          Bűntett és büntetés az ókori Rómában. In: Jogtudományi Közlöny 1999/7-8. 558-360.

·          Keresztény erkölcs és jogászi etika. In: Vigilia 1999/9. 712.

·          Az angol-amerikai jog kánonjogi gyökerei. In: Jogtudományi Közlöny 2000/1. 35-37.

·          Vitae necisque potestas. In: Klió 2000/2. 46-49.

·          Politikai élet az ókori Rómában. In: Klió 2001/1. 37-43.

·          Monográfia a Weimari Köztársaság államfőjének jogállásáról. In: Jogtudományi Közlöny 2001/7-8. 329-331.

·          Emberi jogok az antik Rómában. In: Klió 2001/3. 62-64.

·          Monográfia a jóhiszeműség és tisztesség elvéről. In: Bírák Lapja 2002/1. 71-72.

·          Gyermekek a római vallási szertartásokon. In: Klió 2002/3. 46-47.

·          Az ókori zsidó jog vázlata. In: Jogtudományi Közlöny 2004/3. 124-127.

·          A római jog, mint az ókori társadalmi és gazdasági élet tükre. In: Klió 2004/3. 27-29.

·          Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. In: Debreceni Szemle 2007/2. 267-268.

·          Nagy Theodosius vallásügyi rendeletei. In: Klió 2008/1. 37-39.

·          A köztársaság kori Róma hadiadója. In: Klió 2008/3. 43-45.

·          Imperium, potestas és a pomerium a köztársaság kori Rómában. In: Klió 2008/4. 86-88.

·          Globalizáció, neoliberalizmus és a jog. Van kiút az útvesztőből? In: Debreceni Szemle 2009/3-4. 455-457.

·          Monográfia az antik nevelésről. In: Új Pedagógiai Szemle 2010/5-6.

·          Miért utasította ki Tiberius Rómából a zsidókat? In: Klió 2010/3. 51-52.

·          A bűnelkövetők fogva tartásának és a kivégzésének helyszínei az ókori Rómában. In: Klió 2010/4. 73-75.

·          Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig. Szmodis Jenő könyvéről. In: Magyar Szemle 2010/7-8. 154-161.

·          Bűnügyek és retorikai mesterfogások az antik Rómában. In: Aetas 2011/4. 167-169.

·          Borvétel és kockázat. Jakab Éva római jogi monográfiájáról. In: Valóság 2012/6. 118-120.

·          Monográfia a szellemi alkotások védelmének történetéről. In: Jogtörténeti Szemle 2012/4.

·          A jogi jelenségek multidiszciplináris vizsgálata. Szmodis Jenő könyvéről. In: Magyar Szemle 2013/5-6. 149-151.

·          Szerzők, kiadók, kalózok. A szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában. (Authors, Publishers, Pirates: the Development of Protection of Intellectual Works in Europe). In: Journal on European History of Law 4 (2013/2). 166-167.

·          Cs. Varga István új könyvének gondolatvilága. In: Miskolci Keresztény Szemle 2013/4. 57-60.

 

V. Szerkesztői munka

 

·          Dum spiro doceo”. Ünnepi kiadvány Huszti Vilmos 85. születésnapja alkalmából (szerk.: Szabó Béla – Sáry Pál). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000. 500 p.

·          Publicationes Facultatis. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak szakirodalmi munkássága 1981–2006 (összeállította: Sáry Pál). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 412 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 26/1-2 (2008). 758 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 27/1-2 (2009). 643 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 28 (2010). 554 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 29/1-2 (2011). 659 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 30/1-2 (2012). 610 p.

·          Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica (szerk.: Sáry Pál) 31 (2013). 498 p.

 

Vissza