Választójog a gyakorlatban

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Választójog a gyakorlatban című szabadon választható tárgyhoz

nappali tagozatos igazgatásszervező szakos hallgatók számára

Tárgykód: AJALKSV01ISZN

2012/2013. tanév 2. félév

1. Az oktatás célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közhatalom gyakorlásának különböző formáival, különös tekintettel a választójog elméleti és gyakorlati kérdéseire. A stúdium nagy súlyt helyez az Európai Parlament tagjai-, az országgyűlési képviselők-, valamint a helyi önkormányzati képviselők választási szabályainak, illetve azok érvényesülésének bemutatására.

 

2. Előtanulmányi kötelezettség

Nincs.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval kell. A hallgatók a tananyagból beadandó dolgozatot készítenek, amelynek értékelése 3 fokozattal történik (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt).

 

4. Kötelező tananyag

-  ALKOTMÁNYTAN I. (Szerk: Kukorelli István, Osiris Kiadó, 2007.)

=  Alapfogalmak, alkotmányos intézmények;

=  6. Fejezet: Népszavazás és népi kezdeményezés (175-197. oldal)

= 7. Fejezet: Dezső Márta, A választási rendszer (203-236. oldal)

-  A konzultáción elhangzottak

 

5. Ajánlott jogszabályok és irodalom

  1. Magyarország Alaptörvénye
  2. Hallók Tamás: Választási részvétel és alkotmányjog PhD értekezés (Miskolc, 2012)
  3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
  4. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény
  5. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
  6. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
  7. az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény
  8. A választási eljárásról szóló T/8405. számú törvényjavaslat.

 

6. A tananyag témakörei és tematikája

1. hét

A közhatalom gyakorlásának alapformái: a közvetlen demokrácia és a képviseleti demokrácia. A közvetlen demokrácia fogalma és modern kori története. 

 

 2. hét

Az országos népszavazás és népi kezdeményezés története hazánkban. E jogintézmények hatályos hazai szabályozásának bemutatása, valamint az eddigi „sikeres” népi kezdeményezések (14. eset), és az országos népszavazások áttekintése.

 

3. hét

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés hazai hatályos szabályozása. A közvetlen demokrácia jogintézményeit érintő fontosabb AB döntések.

 

 

4. hét

A képviseleti demokrácia. A választójog fogalma, a választási alapelvek és a választási részvétel.

„Miért kell részt vennünk a választásokon? Kötelezettség vagy kiváltság”

 

5. hét

A választójog, mint alanyi joghoz vezető út nemzetközi történetének fejlődése. A választási rendszer fogalma, fejlődése és típusai.

 

6. hét

A magyar választási rendszer története és hatályos jogi szabályozása (Magyarország Alaptörvénye, törvények és AB határozatok).

 

7. hét

Az aktív és a passzív választójog mibenléte. Szavazói korhatár - nemzetközi kitekintés. Kötelező szavazás – nemzetközi kitekintés. Magyarországon bevezethető lenne-e a kötelező szavazás?

 

8. hét

Az országgyűlési képviselők választásának szabályozása. „Az országgyűlési képviselőségig vezető út: hogyan lesz valakiből országgyűlési képviselő?

 

9. hét

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. A megyei közgyűlés elnökének választása. Személyes tapasztalatok.

 

10. hét

Az Európai Parlament tagjai választásának szabályozása. A nemzetiségi önkormányzati választás rendszere.

 

11. hét

Az új választási eljárásról szóló törvény-tervezet fontosabb változtatásai a hatályos szabályozáshoz képest, és a változások hatásai. I.

 

12. hét

Az új választási eljárásról szóló törvény-tervezet fontosabb változtatásai a hatályos szabályozáshoz képest, és a változások hatásai. II.

 

13. hét

A fakultáció anyagához tartozó érdekes jogesetek ismertetése, a hallgatókkal történő közös gondolkodás. Felkészülés az írásbeli beszámoló megírására.

 

14. hét

A dolgozatok eredményeinek ismertetése és a tapasztalatok átbeszélése.

 

8. Tárgyfelelős:

Dr. Mengyi Roland, B.A.Z. Megyei Közgyűlés Elnöke

 

 

Miskolc, 2013. január

                                                                                  Alkotmány Jogi Tanszék

Vissza