Választási rendszerek, szavazási módok

KÖVETELMÉNYEK

Választási rendszerek, szavazási módok

szabadon választott tantárgyból

a nappali tagozat számára jogász szakon

a 2018/2019-es tanév I. félévében

 

Tanegység címe: Választási rendszerek, szavazási módok

Tanegység kódja: AJALKALT001

Tanegység típusa: beszámoló

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tárgyjegyző: Hallók Tamás egyetemi docens

 Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog 2 (v) AJALK271N4 vagy AJALK271L4 (III-V. évf.)

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T6, T7, T10, T11, T13, T14, T15

képesség: K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K20, K22, K24, K25, K28

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A18

autonómia és felelősség: F1, F3, F5, F6,

 

  1. 1.       A tantárgy célja:

A különféle választási rendszerek és szavazási módok bemutatásával azt vizsgáljuk, hogy melyikük nyújthat nagyobb lehetőséget a választópolgárok akaratának kifejezésére, s mely szavazási módok biztosítják jobban a választók fokozottabb részvételét, a választások tisztaságát. Emellett a speciális kollégium segítséget nyújthat ezen témát választók számára évfolyam- és szakdolgozat írásához.

 

  1. 2.       Az órák látogatása és a beszámoló

Az aláírás feltétele az órákon való részvétel. Két alkalomnál több mulasztás az aláírás megtagadásával jár.

A beszámoló a hallgatónak az ajánlott irodalom alapján történő önálló véleményalkotási képességét vizsgálja. A beszámoló értékelése háromfokozatú minősítéssel történik. A beszámoló nem megfelelt minősítését vonja maga után a tárgykörbe tartozó írott vagy elektronikus (Internetes) művek teljeskörű és változtatás nélküli átvétele!

Az írásbeli beszámoló során a hallgatóknak egy min. 3. oldal terjedelmű dolgozatot kell elkészíteniük, amely témájában két lehetőség között választhatnak:

-          az ajánlott irodalom alapján kifejtik, hogy melyik választási rendszer illetve szavazási mód mellett foglalna állást.

-          a tananyaghoz kapcsolódó magyar választási jogeset (lehetőleg az NVB /OVB illetve a Kúria/Legfelsőbb Bíróság is foglalkozzon vele) értékelő bemutatása.

A beszámoló formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es vagy 13-as betűnagyság, 1,5-es sortáv, a margók távolsága pedig mindenütt 2 cm. A szövegezés a magyar nyelvtan szabályainak megfelelően folyamatos, bekezdésekre tagolódik (az első sor kicsit beljebb kezdődik), tehát egy fejezeten belül nincsenek sorkihagyások.

 

  1. 3.       Felmentési kérelmek elbírálása

Aki más felsőoktatási intézményben tanult hasonló tárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a leckekönyv másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

  1. 4.       Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik. A beszámoló eredményéről a Neptunon keresztül tájékoztatjuk a hallgatókat.

 

  1. 5.       A tantárgy témakörei:

1) Választási rendszerek, szavazási eljárások fogalma, jelentősége, a tipizálás lehetőségei.

2)  A többségi választási rendszerek.

3) Az arányos választási rendszerek.

4) A vegyes választási rendszerek.

5) A  magyar választási rendszer az arányosság tükrében. Az egyes választási rendszerek értékelé-se, hatásai.

6) A szavazási módok csoportosítása I. Önkéntes szavazás, kötelező szavazás

7) A szavazási módok csoportosítása II. Előzetes szavazás, a szavazás napján történő szavazás.

8) A szavazási módok csoportosítása III.: Lakóhelyen történő szavazás, távollét esetén való sza-vazás, belföldi ill. külképviseleti szavazás lehetséges módjai, joggyakorlata.

9) A  postai szavazás.

10) A meghatalmazott útján való szavazás.

11) A szavazógép lehetséges változatai,a  telefonos szavazás.

12) A távollét esetén való szavazás hatása a választási részvételre.

13) A jövő útjai: elektronikus szavazás, Internet, digitális tv.

14) A különböző szavazási módok esetleges magyarországi bevezetésének lehetőségei.

 

  1. 6.       Ajánlott irodalom

 

1)      Fábián György- Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

2)      Fábián György: Választási rendszerek. Osiris- Láthatatlan kollégium, Bp., 1997.

3)      Szoboszlai György (szerk.): A közjogi választások elméleti kérdései. Országos Választási Iroda- Magyar Közigazgatási Intézet, Bp., 2004.

4)      Dezső Márta- Kukorelli István (szerk.): Választástudományi tanulmányok. Országos Választási Iroda, Bp., 1999.

5)      Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. KJK, Bp., 1998.

6)      Ismertető a parlamenti választási rendszerekről és azok alkalmazásának összehasonlításáról. (készítette: Jamniczky Zsolt). Országgyűlés Külügyi Hivatala, Bp. , 1993.

7)      Választási rendszer, választójog és választás Kelet-Közép-Európában. MTA Állam-és Jogtudományi Intézet – Friedrich Ebert Alapítvány, Bp., 1996.

8)      Hallók Tamás: Választási részvétel és alkotmányjog. A szavazási módok. HVG ORAC, Bp., 2015.

9)      Fábián György – Kovács László Imre: A választási rendszerek arányosságának egyes kérdései. Politikatudományi Szemle, 1994. évi 3. sz., 202-219. oldal.

10)  Fábián György- Kovács László Imre: A választási rendszerek tipológiai problémái és a magyar választási rendszer. Politikatudományi Szemle, 1996. évi 2. sz., 51-63. old.

11)  Szoboszlai György: Képviselet és választási rendszer európai kontextusban. Politikatudományi Szemle, 1998. évi 1. sz., 167 – 180. oldal.

12)   Petrétei József: Választás, választójog, választási rendszer. Belügyi Szemle 1998. évi 4. sz., 5-16. old.

13)  Wiener György: Arányos és többségi választási rendszerek. In: Balázs István- Kökényesi József (szerk.): Adalékok a közigazgatás reformjához. Közigazgatási füzetek, 6. kötet. Magyar Közigazgatási Intézet, Bp., 1992.

14)  Szép Jenő: Elektronikus szavazás. Magyar Közigazgatás, 2004. évi 2. sz..

15)  Elections in the 21st Century: from paper ballot to e-voting. The Independent Commission on Alternative Voting Methods, é.n.

16)  Karl-Rudolf Korte: Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2000.

17)  Választási részvétel és alkotmányjog. A szavazási módok. HVG ORAC Könyvkiadó, Bp., 2015.

18)  Cserny Ákos (szerk.): Választási dilemmák. TANULMÁNYOK az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában. Választási Rendszerek Kutatóműhely, NKE, Bp., 2015

19)  A jogesetekhez segítséget nyújthat a Nemzeti Választási Iroda által kiadott Választási füzetek sorozat, illetve a www.valasztas.hu internetes honlap.

 

5. Az előadások időpontja és helye: hétfő, 17-18.30., A/1. 307. tt.

 

 

Miskolc, 2018. augusztus

  Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

Vissza