Változó magyar agrárstruktúra – szabadon választható tárgy levelező

Tantárgyi program

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak

 

2013/2014/1. félév

levelező tagozat

 

Tantárgy kódja: AJAMUSV01MT

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Változó magyar agrárstruktúra – szabadon választható tárgy

Ajánlott felvétel: I. és III. évfolyam számára 

 

Heti (félévi) óraszám: 4 óra/félév

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat):

szóbeli beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Agrárjogi – és Munkajogi Tanszék

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István egyetemi docens

A tárgy előadója: Dr. Olajos István egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele (tantárgyi kód): -

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tárgy a szakmai törzsanyag részét kiegészítve a hallgató alapvető polgári jogi és közigazgatási jogi ismereteit továbbfejlesztve megismertet az agrártámogatások európai és magyar történetével, hatályos szabályaival, és gyakorlatával

 

Előadás: 2013. XI. 23. (szombat) – 8.30-11.50-ig – XVIII. ea. - 12 fő alatt nem indul!

 

Tananyag leírása:

1. Az Európai Unió agrár- struktúrapolitikájának jogi alapjai és intézményes háttere

2. A struktúrapolitika jelentése, szabályozásának hátterei, elõzmények az egyes országok

 struktúrapolitikájához. A polgári típusú agrárszerkezetek kialakulása, és gazdasági gyökereik a

 XIX. században. Termelõi önszervezõdések és az állami beavatkozás szerepe.

3.  Az agrárpolitika piacszabályozási szegmense: a borpiaci rendtartás jellemzése. A bükki borvidék piacszabályozás törekvéseinek bemutatása.

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A szóbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz –e az erre épülő gyakorlati kérdések elsajátítására. Az értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt)minősítéssel történik.

 

Teljesítményértékelés:

- a hallgató beszámolója: 70%

- órai aktivitás és jelenlét: 30 %

 

Tananyag részletezése:

I.Előadások anyaga

II.Írott tananyag:

  1.  Farkas- Olajos- Szilágyi: A borkultúra jogi háttere-egyetemi tansegédlet –megjelenés alatt
  2. Csák- Olajos- Szilágyi: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga ( Novotni Kiadó, 2008. Miskolc)

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: projektor

 

Vissza