Vezetési, szervezési ismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Vezetési, szervezési ismeretek

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131MTN1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a vezetés és a szervezés alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a szervezés- és a vezetéstudomány főbb elméleti kérdéseivel annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a későbbi tanulmányaik során megszerzendő ismeretek elsajátításához.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. A szervezés és a vezetés történetisége I.
 2. A szervezés és a vezetés történetisége II.
 3. A szervezés és a vezetés történetisége III.
 4. A szervezés I.
 5. A szervezés II.
 6. A szervezés III.
 7. A szervezés IV.
 8. A szervezés V.
 9. A szervezet, mint a szervezési tevékenység színtere I. 
 10. A szervezet, mint a szervezési tevékenység színtere II:
 11. A szervezet, mint a szervezési tevékenység színtere III:
 12. Szervezés- módszertan I.
 13. Szervezés- módszertan II.
 14. Az igazgatás;
 15. A vezetés

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Kollokviumot csak az a hallgató tehet, akinek a leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Dr. Torma András: Fejezetek a szervezési és vezetési ismeretek állam-és jogtudományi alapjának köréből  Miskolc, 2007. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. (ISBN: 9639310786)
 3. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 4. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

Egyéb tudnivalók:

Az előzetesen megszerzett tudás elismerése: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Kedd

8.00-10.00.

A6/ 216.

Miskolc, 2016. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza