Vezetési, szervezési ismeretek

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Vezetési, szervezési ismeretek

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131MTL1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 8 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a vezetés és a szervezés alapvető elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a szervezés- és a vezetéstudomány főbb elméleti kérdéseivel annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a későbbi tanulmányaik során megszerzendő ismeretek elsajátításához.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. A szervezés és a vezetés történetisége; A szervezés
 2. A szervezet, mint a szervezési tevékenység színtere 
 3. Szervezés- módszertan
 4. Az igazgatás; A vezetés

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Kollokviumot csak az a hallgató tehet, akinek a leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Dr. Torma András: Fejezetek a szervezési és vezetési ismeretek állam-és jogtudományi alapjának köréből  Miskolc, 2007. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. (ISBN: 9639310786)
 3. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 4. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

Egyéb tudnivalók:

Az előzetesen megszerzett tudás elismerése: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

November 18.

(péntek)

12.30 - 15.50

A1/311

November 25.

(péntek)

12.30 - 15.50

A1/313

 

Miskolc, 2016. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza