Záróvizsga tételsor 2008-2009

Jog- és állambölcselet

Záróvizsga-tételsor a 2008/2009-es tanévben (vagy korábban) abszolutóriumot szerzett hallgatók részére!

 

Tananyag:

 

- Bevezetés a jog- és államtudományokba. (Szerk.: Szabó Miklós, negyedik, átdolgozott kiadás) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.

- Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. I. Elmélettörténet. II. Alapelvek és alapintézmények. (Szerk.: Bódig Mátyás - Győrfi Tamás) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.

- Jogbölcseleti előadások. (Szerk.: Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 1998.

- Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (Szerk.: Szabó Miklós) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.

- Szabó Miklós: A jogdogmatika előkérdéseiről. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.

 

Tételsor:

I. Elmélettörténet

 

1. Az újkori politikai gondolkodás

2. A klasszikus szerződéselméletek

3. Republikanizmus

4. A liberális gondolkodás alapelemei

5. Liberális alapkoncepciók

6. Konzervativizmus

7. A szocializmus alapjai

8. Szocializmus a 20. században

9. Természetjogtan

10. Jogpozitivizmus

11. Történeti és szociológiai jogelméletek

12. A magyar jogbölcseleti gondolkodás

13. Történeti jogi iskolák: Savigny, Maine

14. Neokantiánizmus: Stammler, Radbruch

15. A jog társadalomelméleti megragadása: Luhmann, Habermas

16. A realizmus változatai: Frank, Ross

17. A jogpozitivizmus kibontakozása: Austin, Kelsen

18. Modern jogpozitivizmus: Hart, Raz

19. Antipozitivista jogkoncepciók: Fuller, Dworkin

20. A jog gazdasági elmélete: Posner

 

II. Államelmélet

 

1. Szabadság, szabadság és állam, szabadság és törvény

2. Az autoritás és a legitimitás fogalmi összefüggései

3. Az autoritás igazolása

4. A politikai kötelezettség igazolását célzó elméletek

5. Az anarchizmus és a polgári engedetlenség problémája

6. Autoritás és szuverenitás; az önkormányzás elve

7. Joguralom és politikai moralitás

8. A demokratikus autoritás jellemzői és intézményelméleti karaktere

9. A többségi elv igazolási problémái és a demokrácia szociológiai aspektusa

10. Az alkotmányos korlátok problémája és az alkotmánybíróságok igazolása

11. A közszféra és a magánszféra viszonyrendszere

12. A közjó fogalma

13. Az életformák sokszínűsége és az állam feladatai

14. Az egyéni szabadság korlátozásának elvei

15. A társadalmi igazságosság elméleti megragadása

16. A jóléti állam intézményelméleti problematikája

17. A modern nemzetfogalom kialakulása és a nemzetállam

18. A nemzeti identitás politikai problematikája

19. Az abszolút szuverenitás

20. A totalitarizmus intézményelméleti jellegzetességei; totalitarizmus és állam

 

III. Jogelmélet

 

1. Jogi ontológia

2. Jogi episztemológia

3. Jogi metodológia

4. A helyes jog

5. A jogalkotás jogelméleti problémája

6. A törvényhozó hatalom jogi korlátai

7. Jog és igazságosság

8. Diszkréció és méltányosság

9. Emberi jogok

10. A kritikai jogi gondolkodás

11. Jogösszehasonlítás és jogelmélet

12. Ius commune

13. A jogforrás

14. A jogszabály

15. A jogrendszer

16. A jogalkalmazás

17. Jogviszony és jogi felelősség

18. A normák értelmezése

19. Jogi argumentáció

20. A tények megállapítása

Vissza