Záróvizsga tételsor

Záróvizsga tételsor

B – tételsor

Nemzetközi jog

1. Milyen kapcsolatban áll egymással a nemzetközi jog és a belső jog? A nemzetközi jog és a magyar jogrend. Közjogi és magánjogi jellemzők és technikák a nemzetközi jogban.

2. A nemzetközi jog jogforrási rendszere. A nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája. A nemzetközi szerződések megkötése.

3. A fenntartások. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség.

4. A nemzetközi szerződések értelmezése, a nemzetközi szerződések hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus, a szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése.

5. A nem szerződéses jogforrások és az értelmezés segédeszközei: a szokásjog, a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, az államok egyoldalú aktusai, a nemzetközi szervezetek határozatai, a méltányosság, a bírói gyakorlat, a jogtudomány az ex æquo et bono alapon történő bíráskodás.

6. Az állam fogalmi elemei. Főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak: a keretek közötti mozgásszabadság. Az államhatár.

7. A területszerzés jogcímei. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei.

8. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei.

9. Államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák.

10. A szervezetek fogalma és fajtái. Tagfelvétel, kilépés és kizárás. A nemzetközi szervezetek struktúráinak és működésének legfontosabb kérdései.

11. Az emberi jogok védelme I.: Az egyén aktív és passzív jogalanyiságának alapjai, az emberi jogok osztályozása, az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében.

12. Az emberi jogok védelme II.: Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban, egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok.

13. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért.

14. A diplomácia kapcsolatok eredete és az államok érdekeltsége, az agrément, a diplomáciai képviselet funkciói. A konzuli kapcsolatok létesítése és a konzul kinevezése, a konzul feladatköre.

15. Az államok nemzetközi felelőssége: A nemzetközi jogi felelősség kodifikációs folyamata és alapelemei, a jogellenes cselekmény betudhatósága. Kimentés a felelősség alól, a nemzetközi felelősség jogkövetkezményei, a nemzetközi felelősség érvényesítése.

16. A viták békés rendezése I.: a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a nemzetközi szervezetek szerepe a nem bírói vitarendezésben, a választottbírósági vitarendezési módok, a Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében.

17. A viták békés rendezése II. A Nemzetközi Bíróság előtti peres eljárás menete, a tanácsadó véleményezési eljárás.

18. A kényszer alkalmazása a nemzetközi jogban: az agresszió, az ENSZ hatáskörei, az önvédelem.

19. A hadijog és a humanitárius jog nemzetközi jog története, a kombattáns, a hadifogoly, különleges kategóriák és megkülönböztető jelzések, a hadműveletek vezetése.

20. Tengerjog. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi kérdései.

 

 

Vissza