Záróvizsga tételsor

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

 

B – tételsor

NEMZETKÖZI JOG

 

Az oldalszámok Kovács Péter: Nemzetközi Közjog (Osiris, Budapest, 2011.)

c. tankönyvére utalnak

 

1. Milyen kapcsolatban áll egymással a nemzetközi jog és a belső jog? A nemzetközi jog és a magyar jogrend. Közjogi és magánjogi jellemzők és technikák a nemzetközi jogban. 60-80. o.

 

2. A nemzetközi jog jogforrási rendszere. A nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája. A nemzetközi szerződések megkötése. 83-105. o.

 

3. A fenntartások. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség. 105-119. o.

 

4. A nemzetközi szerződések értelmezése, a nemzetközi szerződések hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus, a szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése. 120-142. o.

 

5. A nem szerződéses jogforrások és az értelmezés segédeszközei: A szokásjog, a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, az államok egyoldalú aktusai, a nemzetközi szervezetek határozatai, a méltányosság, a bírói gyakorlat, a jogtudomány az ex æquo et bono alapon történő bíráskodás. 143-170. o.

 

6. Az állam fogalmi elemei. Főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak: a keretek közötti mozgásszabadság. Az államhatár. 173-205. o.

 

7. A területszerzés jogcímei. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei. 206-231. o.

 

8. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei 232-252.

 

9. Államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák. Különleges státusok. 267-288. o.

 

10. A szervezetek fogalma és fajtái. Tagfelvétel, kilépés és kizárás. A nemzetközi szervezetek struktúráinak és működésének legfontosabb kérdései. 289-313. o.

 

11. Az emberi jogok védelme I.: Az egyén aktív és passzív jogalanyiságának alapjai, az emberi jogok osztályozása, az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 314-325. o.

 

12. Az emberi jogok védelme II.: Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben, egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok. 325-333. o.

 

13. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért. 354-373. o.

 

14. A diplomácia kapcsolatok eredete és az államok érdekeltsége, az agrément, a diplomáciai képviselet funkciói. A konzuli kapcsolatok létesítése és a konzul kinevezése, a konzul feladatköre. 385-388; 392-399; 412-418; 440-444 o.

 

15. Az államok nemzetközi felelőssége: A nemzetközi jogi felelősség kodifikációs folyamata és alapelemei, a jogellenes cselekmény betudhatósága. Kimentés a felelősség alól, a nemzetközi felelősség jogkövetkezményei, a nemzetközi felelősség érvényesítése. 462-488. o.

 

16. A viták békés rendezése I.: a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a nemzetközi szervezetek szerepe a nem bírói vitarendezésben, a választottbírósági vitarendezési módok, a Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében. 489-518. o.

 

17. A viták békés rendezése II. A Nemzetközi Bíróság előtti peres eljárás menete, a tanácsadó véleményezési eljárás. 518-541. o.

 

18. A kényszer alkalmazása a nemzetközi jogban: az agresszió, az ENSZ hatáskörei, az önvédelem. 542-561. o.

 

19. A hadijog és a humanitárius jog nemzetközi jog története, a kombattáns, a hadifogoly, különleges kategóriák és megkülönböztető jelzések, a hadműveletek vezetése. 566-586. o.

 

20. Az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei, a légtérre és a légi közlekedésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi kérdései. 624-648; 655-663. o.

 

 

Vissza