IÜ_Záróvizsga

Alkotmányjog-záróvizsga kérdései

igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak

2017/18. tanév II. félév

 

  1. Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3. A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4. Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei.

      Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia,

      parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei.

      Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok.

      Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai.

      A jogszabályok kihirdetése és közzététele, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása:

      az országgyűlési választások, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és

      jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, az országos népszavazás fajtái, főbb korlátai, érvényessége és eredményessége, a népszavazás kötőereje).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

13. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök,

      jegyzők.

14. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje:

      általános és részletes vita, a törvényalkotási bizottság eljárása, plenáris vita, zárószavazás.

15. Kérdés és interpelláció.

16. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

17. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, megbízatásának megszűnése.

18. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei,

      a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

19. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése;

      az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

20. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

21. Az alkotmánybírák jogállása: megválasztásuk, megbízatásuk megszűnése.

22. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

23. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

 

Miskolc, 2018. január                                                                                                     Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza