Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek (Záróvizsga felkészítő)

KÖZIGAZGATÁSI MESTERSZAK

KÖZIGAZGATÁSI JOGÁGI ÉS JOGALKALMAZÓI ISMERETEK (ZV)

 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

 

 

 • A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei.
 • Az Ákr. hatálya. Az Ákr. személyi hatálya. Az ügyféli jogutódlás szabályai. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Eljárási képesség és képviselet.
 • Az eljárási kötelezettség. Az illetékesség fogalma. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban.
 • A kizárás. A megkeresés és a kapcsolattartás szabályai. Adatkezelés, az adatok zárt kezelése. A kiskorú, a cselekvőképtelen és a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme. A támogató, betekintés az eljárás irataiba.
 • A kérelem. Az automatikus döntéshozatali eljárás, a sommás eljárás és a teljes eljárás. A hiánypótlás és a kapcsolódó eljárás.
 • A kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése. Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése. Az ügyintézési határidő és a határidő számítása.
 • Igazolási kérelem. A szakhatóság közreműködése. Az idézés, értesítés eljárási cselekményről.
 • A tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú. A szemle, a szakértő, a tolmács. A tárgyalás, az egyezségi kísérlet. A bizonyítékok ismertetése, az eljárás akadályozásának következményei, az eljárási cselekmények rögzítése.
 • A határozat és a végzés. A hatóság döntéseinek véglegessége, az egyezség jóváhagyása, az azonnali végrehajthatóság.
 • A döntés közlése. A döntés kijavítása és kiegészítése, a hatósági szerződés. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
 • A hatósági ellenőrzés. A hivatalbóli eljárás. Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
 • Jogorvoslat fogalma, rendszere. Fellebbezés.
 • Bírósági felülvizsgálat. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás, Ügyészi fellépés. Semmisség.
 • A végrehajtás fogalma, helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere, elrendelése és foganatosítása.
 • A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során. Ingó és ingatlan-végrehajtás. Kielégítési sorrend a pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során, a késedelmi pótlék. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 • Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban. A végrehajtási jog elévülése. Eljárási költség.

 

Miskolc, 2018. október

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza