Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek (Záróvizsga felkészítő)

Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek

Vizsgakérdések

Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek (Záróvizsga)

című tantárgyhoz

 

2014/2015. II. félév

 

 1. A közigazgatási cselekvések fő típusai
 2. A közigazgatási aktusok osztályozása
 3. A közigazgatási aktusok érvényességi kellékei, a hibás közigazgatási aktus
 4. A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása
 5. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei, nyelvhasználat
 6. A Ket. tárgyi, szervi és személyi hatálya
 7. A Ket. időbeli, területi hatálya, jogutódlás
 8. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya
 9. A joghatóság fogalma és szabályai, a hatáskör fogalma
 10. Eljárási kötelezettség, a hatáskör elvonás tilalma, a hatáskör szabályozása
 11. A közigazgatási szerv hallgatása
 12. Az illetékesség fogalma és szabályai
 13. Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata, hatásköri és illetékességi vita, eljárás illetékességi területen kívül, belföldi és nemzetközi jogsegély
 14. Az eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése
 15. Az eljárás felfüggesztése, az ügyintézési határidő
 16. Kérelem, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés
 17. Képviselet, hatósági közvetítő, kizárás, szakhatóság közreműködése
 18. Idézés, értesítés, tényállás tisztázása
 19. Ügyfél nyilatkozata, irat, tanú, hatósági tanú, szemle
 20. Szakértő, tolmács, az eljárás akadályozásának következményei
 21. Tárgyalás, közmeghallgatás, egyezségi kísérlet
 22. Határidő-számítás, igazolás
 23. Iratbetekintés, bizonyítékok ismertetése
 24. A határozat és végzés
 25. Hatósági szerződés, a döntés közlése és nyilvános közzététele
 26. Jogorvoslat fogalma, fellebbezés
 27. Bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás és az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás
 28. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás és az ügyészi fellépés
 29. Kijavítás, kicserélés, kiegészítés. Semmisség
 30. A végrehajtás helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere
 31. A végrehajtás elrendelése és foganatosítása
 32. A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során
 33. Ingó és ingatlan-végrehajtás.
 34. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 35. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban

 

Miskolc, 2015. február 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza