Záróvizsga felkészítő - diplomás

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog 5. (záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

tárgykód: AJALK221D8

jogász szak diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus, Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog 4.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 10 óra/félév

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Felkészítés a záróvizsgára. A tananyag lényeges pontjainak ismétlése és a bekövetkezett változások ismertetése.

 

2. A konzultációk beosztása

 

Első előadás (Pap Gábor)

február 19. (péntek), 14–19., III. ea.

A tételek megbeszélése és a jogszabályi változások ismertetése.

 

Második előadás (Pap Gábor)

március 4. (péntek), 14–19., III. ea.

A tételek megbeszélése és a jogszabályi változások ismertetése.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

Aláírás megszerzése.

 

4.    Számonkérés követelményei

Záróvizsga, értékelés öt fokozatú. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

A záróvizsga kérdései Alkotmányjogból

 1. Az alkotmány és az alkotmányjog fogalma, az alkotmányok osztályozása. Az alkotmányosság fogalma. Alkotmány és demokrácia.
 2. A szuverenitás fogalma és tartalma. A főbb szuverenitás-felfogások.
 3. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira.
 4. A személyi szabadsághoz való jog. A mozgásszabadság joga. A személyi sérthetetlenséghez és a testi épséghez való jog.
 5. Az adatvédelem alkotmányos szabályai. A közérdekű adatok nyilvánossága.
 6. Az egyenlőség. A diszkrimináció tilalma.
 7. A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai.
 8. Az egyesülési jog. A pártokra vonatkozó szabályok.
 9. A gyülekezési jog szabályai.
 10. A lelkiismereti és vallásszabadság.
 11. Az állampolgárság fogalma, az állampolgársági jogviszony tartalma; az állampolgársági jog alapelvei. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.
 12. A jogforrási hierarchia rendező elvei; a jogforrások érvényessége és hatálya, a visszaható hatály tilalma. Eredeti és származékos jogalkotói hatáskör: jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök.
 13. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány alkotmányos viszonya.
 14. A kormányforma fogalma és főbb típusainak történeti kialakulása, és az egyes kormányformák sajátosságai.
 15. Választójogi alapelvek, választási rendszerek.
 16. A választói jogosultság, a jelölés és a szavazás. A választók nyilvántartása. A választási szervek. A választás eredményének megállapítása. Jogorvoslat a választási eljárásban.
 17. A népszavazás fajtái, az országos népszavazás tárgyai, érvényessége, eredményessége és kötőereje.
 18. Az Országgyűlés hatásköre, megbízatási ideje; határozatképesség és szavazás.
 19. A törvényjavaslatok tárgyalási rendje. Interpelláció és kérdés.
 20. Az Országgyűlés tisztségviselői, bizottságai, képviselőcsoportok (frakciók).
 21. Az Országgyűlési képviselők jogállása, a képviselők mandátuma.
 22. A köztársasági elnök hatásköre, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira.
 23. A Kormány létrejötte, megszűnése, megbízatási ideje; az ügyvivő kormány.
 24. A kormányzati felelősség, a Kormány tagjainak (miniszterelnök, miniszter) jogállása és felelőssége.
 25. Az önkormányzatok alkotmányos jogállása.
 26. Az igazságszolgáltatás fogalma és alapelvei. A magyar bírósági szervezet és a bíróságok igazgatása. A bírói függetlenség biztosítékai.
 27. A magyar ügyészség szervezete, a legfőbb ügyész alkotmányos pozíciója és hatásköre. Az ügyészi tevékenység fő irányai.
 28. Az Alkotmánybíróság szervezete, az alkotmánybírák jogállása.
 29. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.
 30. Az alapvető jogok biztosának jogállása, hatásköre és eljárása.
 31. A nemzeti és etnikai kisebbségek védelmének alkotmányos kérdései. A nemzeti és etnikai kisebbségek fogalma, jogai.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Alkotmánytan I. (szerk. Kukorelli István), Osiris, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

Sári János – Somody Bernadett: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris, Bp., 2008. (esetleges újabb kiadás)

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András -      Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny, 2005. 4. sz.

Emberi jogok. (Szerk.: Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila), Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok Alkotmányjogból záróvizsgára

 • Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény
 • A Magyar Köztársaság alkotmányának hatályos szövege
 • 1949. évi XX. törvény a Magyarország Népköztársaság alkotmányáról (az eredeti szöveg)
 • 1972. évi I. törvénnyel módosított alkotmány szövege
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
 • 1989. évi VII. törvény a sztrájkról
 • 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított alkotmány szövege
 • 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
 • 1989. évi XXXIII. törvény hatályos szövege a pártok működéséről és gazdálkodásáról
 • 2011. évi CCIII. törvény hatályos szövege az országgyűlési képviselők választásáról
 • 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 • 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1993. évi XXXI. törvény Az emberi jogok európai egyezményének kihirdetéséről (az egyes jogokra vonatkozó részek: 1–18. cikkig és a Hatodik kiegészítő jegyzőkönyv.)
 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
 • 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről
 • Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
 • 1976. évi 8. törvényerejű rendelet a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya kihirdetéséről
 • 1976. évi 9. törvényerejű rendelet a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya kihirdetéséről
 • 10/2014. (II. 24.) OGYh. egyes házszabályi rendelkezésekről

 

Alkotmánybírósági határozatok:

•      8/1990. (IV. 23.) az önrendelkezési jogról és az emberi méltósághoz való jogról

•      23/1990. (XI. 30.) a halálbüntetésről és az élethez, az emberi méltósághoz való jogról

•      15/1991. (IV. 13.) a személyes adatok védelméről

•      8/1992. (I. 30.) a köztársasági elnök kinevezési jogköréről

•      30/1992. (V. 26.) a véleménynyilvánítás jogáról és a sajtószabadságról

•      2/1993. (I. 22.) a népszavazásról

•      4/1993. (II. 12.) a vallásszabadságról

•      1/1994. (I. 7.) az önrendelkezési jogról az emberi méltósághoz való jogról, az ügyészségről

•      42/2005. (XI. 14.) a jogegységi határozat alkotmányellenességéről

•      1/1999. (II. 24.) a kétharmados törvényekről

•      4/1999. (III. 31.) az Országgyűlés ülésezési rendjéről

•      62/2003. (XII. 15.) a köztársasági elnök vétójogáról

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 223-as szobában történik. Ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2016. január 

 

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza