Záróvizsga tételsor (igazságügyi igazgatási szak)

Záróvizsga tételek

 

Igazságügyi IGAZGATÁSI szakos hallgatók számára

 

Polgári Jog

 

  1. A polgári jog alapelvei. A polgári jogi norma szerkezete, fajtái. A vélelem és fikció fogalmai. A polgári jogviszony fogalma, elemei (alanya, tárgya, tartalma). Abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok.
  2. A jogi tények csoportosítása. Az időmúlás hatása. Elévülés és jogvesztő határidő.
  3. A jogképesség fogalma, az ember jogképességének szabályozása. A cselekvőképesség fogalma, a korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség szabályai, nyilatkozattételi szabályok.
  4. A jog személy fogalmi ismérvei, közös szabályok.
  5. Az alapítvány és az egyesület.
  6. A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme. A szerzői mű és a nevesített műszaki szellemi alkotások kritériumai és védelme.
  7. A házasság fogalma. A házasságkötés. A házastársi vagyonközösség. A házassági vagyonjogi szerződés.
  8. A házasság megszűnése (felbontása) és érvénytelensége. Házastársi tartás és a lakáshasználat.
  9. Bejegyzett élettársi és a de facto élettársi jogviszony.

10. Rokonság. Apai és anyai jogállás. Az örökbefogadás. Rokontartás (kiskorú és nagykorú gyermek tartása).

11. A szülői felügyelet fogalma, tartalma (gondozás, vagyonkezelés, törvényes képviselet stb.), a szülői felügyelet gyakorlása együttélő és különélő szülők esetén. A szülői felügyeleti jog rendezése. A kapcsolattartás.

12. A dologi jog alapelvei. A dologi jog és a dolog fogalma, dolgok osztályozása, a dologi jogi jogviszony.

13. A birtok fogalma. Birtokátruházás. A birtokvédelem eszközrendszere. A jogalap nélküli birtoklás.

14. A tulajdon jogviszony tartalma, a részjogosítványok, a tulajdonjog védelmének eszközrendszere, a tulajdonjog korlátai.

15. A tulajdon-szerzésmódok rendszere, eredeti és származékos szerzésmódok.

16. A közös tulajdon (fogalma, létrejötte, megszűnése, a tulajdonostársak belső és külső jogviszonyai). A társasház-tulajdon.

17. A korlátolt dologi jogok: a földhasználat, a haszonélvezet, a használati jog és a telki szolgalom.

18. Öröklési jogi alapfogalmak (öröklés, örökös, hagyaték, hagyomány, meghagyás, hagyatéki tartozások kielégitési sorrendje, cum viribus és pro viribus felelősség). Az öröklési képesség. Az öröklésből való kiesés okai.

19. A törvényes öröklés általános rendje, az ági öröklés, az osztályrabocsátás. A házastárs öröklése.

20. A végrendelet (fajai, értelmezése, hatálytalansága, érvénytelensége). A kötelesrész. Öröklési szerződés.

21. A kötelem fogalma és forrásai, a szerződés fogalma. Csonka kötelmek. A jognyilatkozatok.

22. A  szerződési jog alapelvei. A szerződés létrejötte (általános mechanizmusa és különös esetei). Nem létező, hatálytalan és érvénytelen szerződés elhatárolása.

23. Az érvénytelenség fajai; semmiség, megtámadhatóság. Semmisségre vezető okok és a megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. Részleges érvénytelenség.

24. A szerződés (a kötelem) módosítása. A szerződés megszűnése a jogosult érdekeinek kielégítése nélkül. A szerződés teljesítése.

25. A szerződésszegés fogalma és fajtái, a szerződésszegés közös szabályai (kártérítési felelősség, közbenső szerződésszegés, előzetes szerződésszegés, elállási jog, visszatartási jog stb.), egyes nevesített szerződésszegések és jogkövetkezményeik.

26. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. A zálogjog és a kezesség alapvető szabályai.

27. A polgári jogi felelősség rendszere. A kártérítési felelősség általános feltételei. A kárkötelmi jogviszony elemei (alanya, tárgya, tartalma). A kár megtérítésének módja.

28. A veszélyes üzemi felelősség, és a Ptk-ban szabályozott egyéb speciális kárfelelősségi alakzatok.

29. A tulajdonátruházási szerződések (különösen: adásvétel, csere, ajándékozás, kölcsön szerződés)

30. Tűrésre irányuló szerződések( különösen: bérlet, lakásbérlet)

31. Más részére történő tevékenység kifejtésre irányuló szerződések.(különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, letéti szerződés)

32. A tartási és az életjáradéki szerződés.

 

2016. november 25.

Letöltés

Vissza