Záróvizsga tételsor (polgári jog - kereskedelmi jog)

 

 

Záróvizsga tételsor

2018.

 

polgári jog-kereskedelmi jog

 

1/A      A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok fogalma és csoportjai. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. Emberi és társadalmi körülmények. Az idő múlása.

 

2/A      A polgári jogviszony alanyai. Az ember jogképessége. Szerzőképesség, vétőképesség. Cselekvőképesség, a kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség. A nagykorú cselekvőképességének korlátozása. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó lényeges rendelkezések. A cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal. Előzetes jognyilatkozat.

 

3/A      A jogi személy mibenléte. A jogi személyiség jellemző ismérvei. A jogi személyek létrejöttének, megszűnésének és képviseletének közös szabályai.

 

4/A      Az egyesület, az alapítvány jogi személyiségének sajátosságai.

 

5/A      A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Az élet, a testi épség és egészség védelme, személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése, személy hátrányos megkülönböztetése.

 

6/A      A becsület és a jóhírnév megsértése, sajtójog, a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog, névviseléshez való jog és a képmás és a hangfelvételhez való jog. A személyiségi jogok megsértésének szankciói. A sérelemdíj.

 

7/A      A szellemi alkotásokról általában (az alkotó személy jogvédelme). A szerzői jog alanya, tárgya, tartalma. A szerzői jog korlátai, a szomszédos jogok védelme és a közös jogkezelés. Szerzői jogbitorlás.

 

8/A      Az iparjogvédelem legfontosabb területei: szabadalmi jog, használati mintaoltalom, formatervezési minta oltalma, védjegyjog.

 

9/A      A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtokjogviszony, birtokátruházás és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

 

10/A    A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

 

11/A    A tulajdonjog megszerzése, egyes szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

12/A    A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok. A tulajdonjog megszűnése.

 

13/A    A korlátolt dologi jogok. Szolgalmak (haszonélvezet, használati jog), földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

 

14/A    A zálogjog alapvető szabályai. A zálogjog létrejötte (zálogszerződés, a zálogjog megalapítása). A zálogtárgyak köre. Kielégítés a zálogtárgyból.

 

15/A    Az öröklés mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés szabályai. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés.

 

16/A    A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növedékjog. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

 

17/A    A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

 

18/A    Az öröklési szerződés. Tartási és életjáradéki szerződés.

 

19/A    A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal. 

 

20/A    A kötelem. A jognyilatkozatok. A képviselet szabályai. Egyes kötelem-keletkeztető jogi tények.

 

21/A    Az elévülés. Tartozáselismerés. Egyezség. Többalanyúság. A kötelem teljesítése.

 

22/A    A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés

 

23/A    A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötési kötelezettség. Szerződéskötés a gazdasági életben, elektronikus úton történő szerződéskötés, ÁSZF-fel történő szerződéskötés, versenyeztetés a Ptk. és más jogszabályok alapján.

 

24/A    Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.

 

25/A    Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés. A szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei.

 

26/A    A szerződésszegés közös szabályai. Késedelem. Előzetes szerződésszegés, közbenső szerződésszegés, részleges szerződésszegés. Kontraktuális kárfelelősség.

 

27/A    Hibás teljesítés. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.

 

28/A    A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése.

 

29/A    Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

 

30/A    Kontraktuális és deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok.

 

31/A    Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért. Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

 

32/A    Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

 

 

1/B      A családjog alapelvei. A házasságkötés. A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnése. A házastársi tartás. A házastársi vagyonközösség. A különvagyon.

 

2/B.     A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése. Rendelkezés a közös vagyonnal. A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség. A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása.

 

3/B.     A házassági vagyonjogi szerződés. Vagyonjogi rendszerek. A házastársi közös lakásra (használat, rendelkezés stb.) vonatkozó rendelkezések. Az élettársi kapcsolat, az élettársi vagyonközösség. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai.

 

4/B.     Az apai jogállást keletkeztető tényállás. Az apaság vélelmének megtámadása. Az anyai jogállás. Az örökbefogadás feltételei, az örökbefogadhatónak nyilvánítás. Az örökbefogadás létrejötte, utánkövetése. Az örökbefogadás joghatásai, hatálytalanná válása és felbontása.

 

5/B.     A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet jog gyakorlása. A gyermek elhelyezése. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelességei. A kapcsolattartás joga. A szülői felügyeleti jog szünetelése, megszűnése és megszüntetése. A mediáció szerepe.

 

6/B      A rokontartás általános szabályai. A tartás mértéke és módja, a tartásdíj meghatározása. A tartási kötelezettség megszűntetése és megszűnése. A kiskorú gyermek tartása.  A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.

7/B.     Tulajdonátruházó szerződések. Az adásvételi szerződés általános szabályai. Az adásvétel különös nemei. Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.

 

8/B.     A vállalkozási szerződés általános szabályai A tervezési szerződés. A kivitelezési szerződés.

 

9/B.     Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés, a bizományi szerződés, szállítmányozási szerződés.

 

10/B    Közvetítői szerződés általános szabályai, tartós közvetítői szerződés Ptk. és a 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról.

 

11/B    Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.

 

12/B.   Helyiségbérlet Ptk. és a 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról vonatkozó rendelkezései. Jogbérleti szerződés.

 

13/B    Lízingügylet, pénzügyi lízing, faktoring

 

14/B.   A biztosítási szerződés általános szabályai, felek jogai, kötelezettségei. Összegbiztosítás.

 

15/B    Kárbiztosítás, Felelősségbiztosítási szerződés. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról lényegi szabályai

 

16/B.   Hitelszerződés. Kölcsönszerződés, fizetési módok, bankkártya szerződés. A fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés. Betétszerződés, takarékbetétszerződés.

 

17/B.   Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés. Közraktári szerződés - Közraktári jegy

 

18/B.   A kezességi szerződés.

 

19/B.   Egyéb kötelem-keletkeztető tényállások (jogalap nélküli gazdagodás, utaló magatartás, megbízás nélküli ügyvitel, díjkitűzés, kötelezettségvállalás közérdekű célra).

 

20/B.   Az értékpapír fogalma, ismérvei, osztályozása. Kötvény, jelzáloglevél, csekk, letéti jegy, kincstárjegy.

 

21/B.   Részvény, részvényutalvány, ideiglenes részvény.

 

22/B.   A váltó. A váltó érvényesítése, váltóbeszedés, váltóperek.

 

23/B.   Gazdasági társaságok közös szabályai. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás jellege. A gazdasági társaság alapítása. Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása, központi ügyintézés helye.

 

24/B.   Ügyvezetés. A jogi személy képviselete. Cégjegyzés joga. Vezető tisztségviselők felelőssége: társasággal szemben, hitelezőkkel szemben.

 

25/B. A legfőbb szerv.

 

26/B.   Felügyelőbizottság. Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban. Állandó könyvvizsgáló.

 

27/B.   Kkt., Bt.

 

28/B.   A korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok (átruházás, öröklés/jogutódlás, felosztás, bevonás, saját üzletrész). A tag jogai, kötelezettségei. A Kft. szervezete.

 

29/B.   Részvénytársaság általános rendelkezések. Részvénykönyv. Részvénytársaság alapítása. A részvényes jogi helyzete. Rt. szervezete.

 

30/B.   Gazdasági társaság átalakulásának általános szabályai, gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése. Tagok helytállása a jogutód nélküli megszűnés esetén. Tagi felelősségátvitel.

 

31/B. Végelszámolás, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete. Kényszertörlés jogintézménye.

 

32/B.   Csődeljárás. Hitelezők helyzete a csődeljárásban. A csődegyezség jogi természete.

 

33/B.   Felszámolási eljárás. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, adós fizetésképtelensége, hitelezők helyzete) Érvénytelenség a felszámolási eljárásban. A felszámoló jogállása.

 

 Letöltés

 

Vissza