Záróvizsga felkészítő - ügyészségi szervezet és igazgatás

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Ügyészségi szervezet és igazgatás c. tantárgyból

 tárgykód: AJDHV136IÜ6

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

Ideje: 2017. február 25. 9.00-11.30; helye: XI. ea.

 

Tárgyfelelős: Prof Dr. Róth Erika egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Panyi Béla főügyész helyettes (óraadó oktató)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 3 óra/félév

Számonkérés módja: -

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 Záróvizsgára felkészítés a tételsor alapján. Az egyes tételekhez tartozó főbb ismeretek összegzése, a hallgatók figyelmének felhívása a tárgy oktatása óta bekövetkezett változásokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása   

A tárgy oktatása a záróvizsga alábbi tételeit fogja át:

Az ügyészség helye és szerepe az állami szervek rendszerében; az Alaptörvény rendelkezési az ügyészségről

Az ügyészség szervezete és működése

A Legfőbb Ügyészség felépítése, jellemzői

Az ügyészek jogállása

Az ügyészségi szolgálati viszonyok létesítése, az ügyészi kinevezés feltételei

Az ügyészi munkavégzés jellemzői (utasítási jog, megtagadási okok)

Az ügyész fegyelmi felelőssége

Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége

Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai; az ügyészi keresetindítási jog jellemzői

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való jelenlét.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

 A tárgyból nincs vizsgakötelezettség.

 

5.    Kötelező tananyag

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

Az 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

A Büntetőeljárásról szóló törvény (1998. évi XIX. tv.) vonatkozó részei

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

 

6.    Ajánlott irodalom

Paulovics Anita (szerk.): Alkotmányjog: Bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

dr. Székely György: Ügyészségi szervezet és igazgatás. Tansegédlet főiskolai hallgatók részérec. anyag, amely az alábbi címen érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbe/ugyszerv_tansegedlet.pdf

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): vonatkozó részek

Az 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról: vonatkozó részek

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

Az oktatás idején hatályban lévő legfőbb ügyészi utasítások

 

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) zajlik.

 

Miskolc, 2017. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza