Záróvizsga

 

Záróvizsga kérdések Közigazgatási jogból

2016/2017. tanév II. félév

 

 

 1. Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya, tartalma, fajai, az igazgatás, vezetés, irányítás kapcsolata.
 2. A közigazgatás az állami szervek rendszerében; a közigazgatás szervezéstudományi fogalma.
 3. A közigazgatás jogtudományi fogalma.
 4. A közigazgatás feladatai (a feladatokat meghatározó tényezők, a feladatok, a közigazgatási tevékenység fő típusai).
 5. A közigazgatási jog forrásai (sajátosságok, a jogismeret technikai eszközei).
 6. A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái. Anyagi és alaki normák főbb típusai. A közigazgatási jogi norma szerkezete.
 7. A közigazgatási jogviszony fogalma és alanyai. A közigazgatási jogviszony keletkezése, tartalma, tárgya.
 8. A közigazgatási szerv fogalma és elhatárolása. A közigazgatási szervek jogképessége. A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése. A hivatal.
 9. A testületi és egyedi szervek jellemzői; a testületi és egyedi vezetés alkalmazása a közigazgatásban. A közigazgatási szerv belső szervezeti felépítése. Közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek.
 10. A közigazgatás személyzeti rendszere.
 11. A magyar közigazgatási rendszer szervezeti tagolását meghatározó tényezők, a közigazgatási szervezeti rendszer tagolása.
 12. A közigazgatás központi szervei I. (a Kormány, a kormánybizottságok)
 13. A közigazgatás központi szervei II. (a minisztériumok, az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai).
 14. Területi-helyi szervek I. (dekoncentrált szervek, helyi önkormányzatok feladat és hatásköre, önkormányzatok típusai)
 15. Területi-helyi szervek II. (a helyi önkormányzatok szervei és működésük, társulásaik, törvényességi felügyeletük)
 16. A szervezetek irányításának szociológiai, igazgatástudományi és jogtudományi fogalma, az irányítási hatáskör. Az irányítás és felügyelet.
 17. A közigazgatás felelősség rendszere.
 18. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása, a törvény célja, alapelvei.
 19. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban, a hatósági eljárási törvény hatálya.
 20. Jogutódlás, adatvédelem, az általános és speciális eljárási szabályok viszonya a hatósági eljárásban.
 21. A joghatóság, a hatáskör fogalma és szabályai (eljárási kötelezettség, a hatáskörlevonás tilalma, hallgatás).
 22. Az illetékesség fogalma és szabályai, a joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. 
 23. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás illetékességi területen kívül, belföldi és nemzetközi jogsegély.
 24. A hatósági eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése és felfüggesztése.
 25. Ügyintézési határidő, kérelem, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.
 26. Képviselet, kizárás, hatósági közvetítő.
 27. Szakhatóság közreműködése, idézés, értesítés, a tényállás tisztázása.
 28. Az ügyfél nyilatkozata, irat, tanú, hatósági tanú.
 29. Szemle, szakértő, tolmács, az eljárás akadályozásának következményei.
 30. Tárgyalás, egyezségi kísérlet, határidő számítás, igazolás, iratokba való betekintés.
 31. A határozat és végzés a hatósági eljárásban.
 32. A hatósági szerződés, a döntés közlése és nyilvános közzététele.
 33. A jogorvoslat fogalma és rendszere a hatósági eljárásban, a fellebbezés.
 34. A bírósági felülvizsgálat és az újrafelvételi eljárás a hatósági eljárásban, a határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján.
 35. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás a hatósági eljárásban.
 36. Ügyészi fellépés a közigazgatási hatósági eljárásban. A döntés kijavítása, kicserélése, kiegészítése, semmisség.
 37. A végrehajtás fogalma, feltételei, elrendelése és foganatosítása a hatósági eljárásban.
 38. Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása a hatósági eljárásban.
 39. Meghatározott cselekmény végrehajtása, ingóság kiadása, biztosítási intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése, jogorvoslatok a végrehajtásban.
 40. A gazdaság igazgatása I. (elméleti alapok, szervezeti rendszer)
 41. A gazdaság igazgatása II. (közigazgatás és gazdasági igazgatás)
 42. Az ipar és a kereskedelem igazgatása
 43. Építésügyi igazgatás (építésügyi hatósági tevékenység)
 44. Rendészeti igazgatás I. (a rendőrség, az idegenrendészet)
 45. Rendészeti igazgatás II. (a katasztrófavédelem, a nemzetbiztonság igazgatása)
 46. Honvédelmi igazgatás I. (a honvédelem jogi szabályozása, alapfogalmai, alapelvei, a honvédelmi igazgatás szervezetrendszere)
 47. Honvédelmi igazgatás II. (a Magyar Honvédségre vonatkozó főbb rendelkezések, honvédelmi kötelezettségek, rendkívüli jogrend)
 48. Az Európai Unió létrejöttének közigazgatási alapjai (az EU létrejöttének rövid előzményei, az EU három pillére és az egyes pillérek főbb jellemzői).
 49. Az Európai Unió központi szerveinek általános jellemzői.
 50. Az Európai Bizottság közjogi jellemzői (létrejötte, feladatai, hivatali struktúrája, működése és megszűnése).
 51. Az uniós jog fogalma. Az uniós jog összetétele, kapcsolatrendszere a tagállami joggal.
 52. Az Európai Unió jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa (Európai Közigazgatási Térség).
 53. Az európai közigazgatás fogalma.

 

Miskolc, 2017. február 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza