Záróvizsga

 

Közigazgatási jog

Záróvizsga kérdések

2018/2019. tanév II. félév

 1. Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya, tartalma, fajai, az igazgatás, vezetés, irányítás kapcsolata.
 2. A közigazgatás az állami szervek rendszerében; a közigazgatás szervezéstudományi fogalma.
 3. A közigazgatás jogtudományi fogalma.
 4. A közigazgatás feladatai (a feladatokat meghatározó tényezők, a feladatok, a közigazgatási tevékenység fő típusai).
 5. A közigazgatási jog forrásai. A közigazgatási jogi norma (A közigazgatási jogi norma fogalma, fajtái és szerkezete).
 6. A közigazgatási jogviszony fogalma és alanyai. A közigazgatási jogviszony keletkezése, tartalma, tárgya.
 7. A közigazgatási szerv fogalma és elhatárolása. A közigazgatási szervek jogképessége. A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése. A hivatal.
 8. A testületi és egyedi szervek jellemzői; a testületi és egyedi vezetés alkalmazása a közigazgatásban. A közigazgatási szerv belső szervezeti felépítése. Közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek.
 9. A közigazgatás személyzeti rendszere.
 10. A magyar közigazgatási rendszer szervezeti tagolását meghatározó tényezők, a közigazgatási szervezeti rendszer tagolása.
 11. A közigazgatás központi szervei I. (a Kormány, a kormánybizottságok és a minisztériumok).
 12. A közigazgatás központi szervei II. (az autonóm államigazgatási szervek, kormányzati főhivatal, a központi hivatalok, a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat).
 13. Területi-helyi szervek I. (dekoncentrált szervek és a kormányhivatalok).
 14. Területi-helyi szervek II. (a helyi önkormányzatok feladat és hatásköre, szervei és működésük, valamint törvényességi felügyeletük).
 15. A szervezetek irányításának szociológiai, igazgatástudományi és jogtudományi fogalma, az irányítási hatáskör. Az irányítás és felügyelet.
 16. A közigazgatás felelősség rendszere.
 17. A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei.
 18. Az Ákr. hatálya. Az Ákr. személyi hatálya. Az ügyféli jogutódlás szabályai. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Eljárási képesség és képviselet.
 19. Az eljárási kötelezettség. Az illetékesség fogalma. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban.
 20. A kizárás. A megkeresés és a kapcsolattartás szabályai. Adatkezelés, az adatok zárt kezelése. A kiskorú, a cselekvőképtelen és a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme. A támogató, betekintés az eljárás irataiba.
 21. A kérelem. Az automatikus döntéshozatali eljárás, a sommás eljárás és a teljes eljárás. A hiánypótlás és a kapcsolódó eljárás.
 22. A kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése. Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése. Az ügyintézési határidő és a határidő számítása.
 23. Igazolási kérelem. A szakhatóság közreműködése. Az idézés, értesítés eljárási cselekményről.
 24. A tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú. A szemle, a szakértő, a tolmács. A tárgyalás, az egyezségi kísérlet. A bizonyítékok ismertetése, az eljárás akadályozásának következményei, az eljárási cselekmények rögzítése.
 25. A határozat és a végzés. A hatóság döntéseinek véglegessége, az egyezség jóváhagyása, az azonnali végrehajthatóság.
 26. A döntés közlése. A döntés kijavítása és kiegészítése, a hatósági szerződés. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
 27. A hatósági ellenőrzés. A hivatalbóli eljárás. Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
 28. Jogorvoslat fogalma, rendszere. Fellebbezés.
 29. Bírósági felülvizsgálat. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás, Ügyészi fellépés. Semmisség.
 30. A végrehajtás fogalma, helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere, elrendelése és foganatosítása.
 31. A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során. Ingó és ingatlan-végrehajtás. Kielégítési sorrend a pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során, a késedelmi pótlék. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 32. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban. A végrehajtási jog elévülése. Eljárási költség.
 33. A gazdaság igazgatása (elméleti alapok, szervezeti rendszer, a közigazgatás és gazdasági igazgatás).
 34. Az ipar és a kereskedelem igazgatása.
 35. Oktatásügy (köznevelés, felsőoktatás).
 36. Rendészeti igazgatás I. (a rendőrség).
 37. Rendészeti igazgatás II. (az idegenrendészet a katasztrófavédelem, a nemzetbiztonság igazgatása).
 38. Honvédelmi igazgatás (a honvédelem jogi szabályozása, alapfogalmai, alapelvei, a honvédelmi igazgatás szervezetrendszere, a Magyar Honvédségre vonatkozó főbb rendelkezések, honvédelmi kötelezettségek, rendkívüli jogrend).
 39. Az Európai Unió létrejöttének közigazgatási alapjai.
 40. Az Európai Unió központi szerveinek általános jellemzői.
 41. Az Európai Bizottság közjogi jellemzői (létrejötte, feladatai, hivatali struktúrája, működése és megszűnése).
 42. Az uniós jog fogalma. Az uniós jog összetétele, kapcsolatrendszere a tagállami joggal.
 43. Az Európai Unió jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa (az EUSz. és az EUMSz. szerinti eljárások).
 44. Az európai közigazgatás fogalma.

 

Miskolc, 2019. február 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza