Felvételi 2016

KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI 2016.

 

MISKOLCI EGYETEM

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

 

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

 

ME Állam- és Jogtudományi Karon felvételi kapcsolattartó:

Gulyás Ibolya igazgatási ügyintéző

e-mail: jognovak@uni-miskolc.hu, Telefon: 46/565-170

Bővebben...

TÁJÉKOZTATÓ a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szakra felvételizőknek

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2015. december 10-11. az Állam- Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (írásbeli értesítést küldünk)

Felvételi elbeszélgetés témakörei:

-          motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (90 pont)

Eredeti iratok bemutatása a felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok

A munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra a felvétel feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretekből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági  ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.

A felvételi eljárásban az előzetes kreditbeszámítás elvégzése érdekében az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába 2015. november 15.  napig másolatban postai (3515 Miskolc-Egyetemváros Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal) vagy elektronikus úton (jogdhiv@uni-miskolc.hu) megküldött dokumentumok:

-          teljesített tárgyakat igazoló leckekönyv, oklevél melléklet

-          teljesített tárgyak tematikái

-          oklevél, bizonyítvány és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

-          többletpontokat igazoló okirat másolata.

Miskolc, 2015. október 15.

 

Üdvözlettel:

 

a Felvételi Bizottság 

In Memoriam Prof. Dr. Bíró György

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

Prof. Dr. Bíró György

(1955-2015)

Életének 60. évében, hosszú betegség után, 2015. szeptember 10-én elhunyt Prof. Dr. Bíró György, a Miskolci Egyetem hajdani rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, a Polgári Jogi Tanszék vezetője, a Deák Ferenc Doktori Iskola oszlopos tagja.

Bíró György 1955. április 21-én született Sajószentpéteren. Egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, 1978-ban szerzett diplomát. A Diósgyőri Gépgyárban végzett jogtanácsosi munkát követően 1982-től kezdődött egyetemi oktatói pályafutása.

Kandidátusi értekezését „Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban” címmel védte meg 1993-ban, mely évtől kezdve vezette a Polgári Jogi Tanszéket is. 1996 és 1999 között volt dékánhelyettes. 1999-ben habilitált „A megbízási szerződés” és „A magyar polgári jog szerződési rendszere” témakörében tartott előadásaival és ugyanebben az évben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006-tól vezette töretlen lelkesedéssel a Civilisztikai Tudományok Intézetét.

2000-től két cikluson át volt a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese.

Az oktatás és a tudomány mellett sikeres ügyvédi tevékenységet folytatott a 10. számú Ügyvédi Iroda vezetőjeként, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyetteseként.

1998-tól volt főszerkesztője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara szakmai lapjának, az ADVOCAT-nak. Közel 100 kiadvány jelent meg szerkesztése vagy lektorálása alatt a szívügyének tekintett Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Kiadó gondozásában. Több egyetemi jegyzet szerzője, társzerzője, számtalan cikk és tanulmány szellemi atyja.

Tudatosan építette a kar, az intézet és a tanszék nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerét, építő vitákat generált mind a tudományos diákköri munkában, mind pedig az elméleti és gyakorló jogászok körében. A hallgatóit is erre készítette fel áldozatos és igényes tanári tevékenysége során. Három évtizeden át oktatott, iskolateremtő tevékenysége eredményeképpen több tanítványa lépett tudományos pályára, többen saját tanszéke oktatójaként, kutatójaként.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát számos kari és egyetemi kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mellett 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést is. Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága pedig eddigi kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel 2014-ben „Kitüntető Tudományos Díjban” részesítette.

Prof. Dr. Bíró Györgyöt a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti.

Nemcsak egy kiemelkedő jogtudós, tanítómester és zseniális gyakorlati szakember ment el közülünk, hanem egy mindig vidám, életkedvvel, tervekkel teli, nagyszerű ember és barát is. Halála nagy veszteség kollégáinak, tanítványainak és barátainak egyaránt.

„Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Emlékét igaz szeretettel és kegyelettel őrizzük.

 

Az utolsó miskolci jogakadémiai tanár köszöntése

Az utolsó miskolci jogakadémiai tanár köszöntése

Miskolc város első felsőoktatási intézményének, az 1919 és 1949 között fennálló miskolci jogakadémiának feltételezhetően utolsó tanárát, Dr. 

Boleratzky Lórándot látogatta meg a Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolci Egyetem közös delegációja budapesti otthonában. A város képviseletében Dr. Menyhárt Szabolcs, a vagyongazdálkodási főosztály vezetője, az egyetem képviseletében pedig Dr. Csák Csilla a jogi kar dékán-helyettese köszöntötte az augusztusban születésnapját ünneplő,

95 éves tanár urat. A köszöntés alkalmából városunk és egyetemünk vezetői, és a köszöntést előkészítő Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens úr, rendkívül sok érdekes történetet hallhattak Boleratzky tanár úrtól. Ezen elbeszélésekben egykori államférfiak és jogakadémia oktatók életútjai elevenedtek meg egy rendkívül gazdag életúttal rendelkező tanár tolmácsolásában. Tanár úrral a kapcsolat reményeink szerint a jövőben sem szakad meg, hamarosan például Sereg Péter joghallgató, Tanár úr ,,megtalálója" fog egy hosszabb hangvételű interjút készíteni vele.

 

A miskolci evangélikus jogakadémia Eperjesről telepedett át Miskolcra a trianoni békediktátumot követően, és a maga idejében rendkívül magas színvonalon folyt a jogi oktatás és kutatás falai között, amelyek a mai Városháza épületét (emlékét ott tábla is őrzi), illetve például a Zenepalotát jelentik. Az eperjesi hagyományokkal együtt több száz éves múltra visszatekintő miskolci jogakadémián Boleratzky tanár úr nemzetközi jogot és egyházjogot tanított. A Miskolci Egyetem jogi kara mind a mai napig szellemi jogelődjének tekinti a jogakadémiát, és az idei kutatók éjszakáján is a jogi kar egyik kiemelt programja lesz a jogakadémiáról való megemlékezés.

„Via scientiae iuris” nemzetközi doktorandusz konferencia

„Via scientiae iuris” nemzetközi doktorandusz konferencia

A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2015. július 2-4. között az „ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”  TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt „Befutó” programja keretében „Via scientiae iuris” címmel nemzetközi doktorandusz konferenciát rendezett.

A konferenciát Prof. Dr. Kékesi Tamás a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese, Prof. Dr. Bragyova András a Doktori Iskola elnöke és Dr. Csák Csilla az Állam- és Jogtudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese nyitotta meg. A plenáris ülésen Lamya Diana Hărătău, a bukaresti „Nicolae Titulescu” Egyetem PhD hallgatója és Dr. Udvarhelyi Bence a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusza tartott nagyon színvonalas angol nyelvű előadást. Az előadók mindketten tanársegédként is dolgoznak.

A konferencián négy angol és két magyar nyelvű szekcióban elhangzott előadások témája jól tükrözte az állam- és jogtudományi kutatások sokszínűségét.

A rendezvényre elsősorban azoknak a külföldi jogi karoknak a PhD hallgatói kaptak meghívást, amelyekkel a Kar több éve kapcsolatban áll. Így az előadók között üdvözölhettük a bukaresti „Nicolae Titulescu” Egyetem, a Nagyváradi Egyetem, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Újvidéki Egyetem jogász doktoranduszait is. A külföldi vendégek mellett a hazai doktori iskolák képviselői és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktoranduszai is tartottak előadást.


A tudományos ülést követően a szervezők városunk néhány nevezetes pontját érintő kirándulásra invitálták a résztvevőket.

A konferencia kiváló lehetőséget biztosított a fiatal kutatóknak, hogy képet kapjanak a külföldi és hazai doktori kutatásokról és hosszú évekre szóló munkakapcsolatot alakítsanak ki.

 

Összes találat: 108
Vissza