Elhunyt Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor, Karunk volt dékánja

Sajnálattal értesültünk róla, hogy Prof. Dr. Dr. h.c. Horváth Tibor professor emeritus, az első miskolci jogászprofesszor, Karunk volt dékánja 2015. március elején elhunyt.

Horváth Tibor 1927. május 5- én született Budapesten. Jogi tanulmányait a Budapesten folytatta, 1951-ben summa cum laude avatták doktorrá. Egyetemi oktatói pályafutását megelőzően dolgozott a Fővárosi Főügyészségen, az Igazságügyi Minisztériumban, a Fővárosi Bíróságon és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében, ahol Miskolcra történő kinevezése előtt a Büntetőjogi és Kriminológiai Főosztályt vezette.

Kandidátusi értekezését „Az élet elleni bűncselekmények a Magyar Népköztársaságban” címmel írta meg, a büntetési elméletekről szóló akadémiai doktori disszertációját pedig 1980-ban védte meg. Több éven át oktatott a Rendőrtiszti Főiskolán és a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán is. Az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetbe ő kapta az első jogászprofesszori kinevezést, 1981. július 1-től megbízták a Bűnügyi Tudományok Tanszékének vezetésével, ami a tanszék megteremtését jelentette. A „miskolci büntetőjogi iskola” szervezeti kereteit alkotó tanszéket 1992-ig vezette.

1984-ben a „karalapító” Kratochwill Ferencet követte a dékáni székben. Két cikluson át, 1990-ig állt a Kar élén. Dékáni működése alatt a Kar mind a tudomány művelésében, mind az oktatásban jelentős eredményeket ért el. Vezetői megbízásainak megszűnése után is aktívan részt vett a Kar munkájában: tagja volt az Egyetem Habilitációs Bizottságának, elnöke a Kar Doktori Tanácsának, valamint folytatta tudományos és oktatási tevékenységét.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát több ízben is kitüntetéssel ismerték el. Tudományos tevékenységét és a magyar-finn jogtudományi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeit elismerve, a Lappföldi Egyetem 1992-ben doctor honoris causa címet adományozott részére.

Prof. Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritust a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti, egyben őszinte részvétét fejezi ki a családtagoknak és a hozzátartozóknak.

Temetésére március 31-én kerül sor.


Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Karunkon tartott előadást Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper!

Karunkon tartott előadást Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper!

Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper karunk vendégeként 2015. március 24.-én tartotta meg a "Magyar jog Németországban" címmel, melyben kitért azokra a kollíziós problémákra, melyek elsősorban a nemzetközi magánjogban gyökereznek. Gyakorlatorientált kurzusán a kollízió által okozott problémák jogi feloldását, és az  Institut für Ostrecht München szakértői szerepét vázolta a hallgatóság felé, hiszen a német bíróságok gyakran kérik fel ezt az intézetet a magyar jog értelmezése vonatkozásában is. 

Miskolci joghallgató lett a Legjobb Alperes a XII. országos agrárjogeset megoldó versenyen

Immáron tizenkettedik alkalommal, 2015. március 16. napján, Szegeden került megrendezésre az ország legrégebb ideje futó országos jogesetmegoldó versenye. A nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésnek idén a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont. A versenyen hat jogi kar képviseltette magát, a miskolci kar jogi csapata pedig három felkészült versenyzőből állt, nevezetesen: Csibi Andreából, Kocsis Biankából és Poór Ildikóból. A versenyző csapatok három tagja együtt készítette el a jogesetmegoldást, majd közülük kettő adta azt elő alperesi illetve felperesi pozícióban. Az ítélőtáblai bírákból álló zsűri az idei év legjobb alperesének Kocsis Biankát választotta. Mindhárom versenyzőnk teljesítményére büszkék vagyunk, az ország legjobb agrárjogi alperesének és felkészítő tanáraiknak - Dr. Csák Csillának és Dr. Olajos Istvánnak - pedig külön is gratulálunk!

 

A Miskolci Egyetem hallgatója nyerte el a budapesti Jogászbál Peasens-díját

A budapesti  Jogász bálon ünnepélyes keretek között átadták az első Praesens-díjat. Az elismerés a már végzett jogász és orvos kollégák, valamint a jelenlegi hallgatók között került átadásra szakmai és tanulmányi sikereket alapul véve. A díjazottakat a Bálon átvehessék a névre szólóan készített emlékplakettet vehettek át. A díjazottak között volt Majoros Tünde, a Miskolci Egyetem végzős joghallgatója is.

Szívből gratulálunk a díj elnyeréséhez!

Az Országos Bírósági Hivatal 2014. évi Gróf Székhelyi Mailáth György Tudományos Pályázatának díjazottai

A Miskolci Egyetem hallgatói közül ketten is díjazásban részesültek.

A polgári ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában második helyezett lett Majoros Tünde, „Nagyobb a füstje, mint a lángja- a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályai” című dolgozatával.

A büntető ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában második helyezett  lett Nagy Alexandra, a Miskolci Egyetem  joghallgatója „A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs védelme nemzetközi egyezményekben és a Btk-ban” című dolgozata.

Szívből gratulálunk hallgatóinknak a szép eredményért!

Link: http://www.birosag.hu/az-orszagos-birosagi-hivatal-2014-evi-grof-szekhelyi-mailath-gyorgy-tudomanyos-palyazatanak

Összes találat: 90
Vissza