2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Újabb sikereket értek el hallgatóink a kolozsvári jogesetmegoldó versenyen!

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 2019.05.03-05. között a Kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által immáron második alkalommal megrendezett nemzetközi jogesetmegoldó versenyen vettek részt, amelynek keretében polgári jogi és büntetőjogi szekcióban egy-egy csapat képviselte Egyetemünket és a Kart.

A polgári jogi szekcióban Hámori Cintia, Kardos Sára és Prokopics Zsófia (mindannyian IV. éves jogász hallgatók), míg a büntetőjogi szekcióban Károlyi Fanni, Koncz Barbara (mindketten IV. éves jogász hallgatók) és Acél Csenge Donáta (III. éves jogász hallgató) képviselte az ME – ÁJK-t. 

A versenyzők feladata a verseny során több, komplex jogismeretet igénylő polgári jogi és büntetőjogi jogeset írásbeli megoldása, majd ennek szóbeli prezentálása, „megvédése” volt. Az elmúlt évhez hasonlóan – amikor polgári jogi szekcióban III. és büntetőjogi szekcióban I. helyezést értek el a csapataink – idén is kiemelkedően teljesítettek hallgatóink, amelynek eredményeképpen a büntetőjogi szekcióban II. helyezést értek el a hallgatók.

A polgári jogi szekcióban részt vevő hallgatók felkészítésében Dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens és dr. Certicky Mário PhD hallgató, míg a büntetőjogi szekcióban versenyző hallgatók felkészítésében Dr. Gula József és Dr. Sántha Ferenc egyetemi docensek működtek közre. 

A hallgatók versenyen való részvétele az Igazságügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Gratulálunk hallgatóinknak az elért eredményhez és további szakmai sikereket kívánunk!

Osztrák delegáció szakmai látogatása a Miskolci Jogi Karon

„Laikusok a büntető ítélkezésben Ausztriában és Magyarországon – az osztrák büntető esküdtszéki tárgyalás problémái és gyakorlati tapasztalatai” címmel 2019. április 11-én jog-összehasonlító nemzetközi konferencia került megtartásra a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottsága Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága, valamint a Karon működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont közös szervezésében. A konferencia célja annak vizsgálata volt, hogyan érvényesül a néprészvétel a büntetőhatalom gyakorlásában a Magyarországon és Ausztriában, s egyben remek lehetőséget biztosított arra is, hogy e témakört illetően a gyakorló szakemberek, az egyes hivatásrendek képviselői is megvitassák álláspontjaikat, tapasztalataikat. Ugyanis míg hazánkban az új büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével jelentősen leszűkült az ülnökök közreműködésével zajló eljárások száma, addig Ausztriában a hatályos szabályozás nemcsak az ülnökbíráskodás, hanem az esküdtbíráskodás rendszerét is ismeri. A konferencia előadói között köszönthettük Dr. Stefan Apostol tanácselnök bíró urat (Bécsi Büntető Törvényszék, Straflandesgericht Wien), aki a laikus bíráskodás gyakorlatáról számolt be az osztrák büntető igazságszolgáltatásban, továbbá Prof. Dr.Dr.Dr. Dieter Kindel (Bécs) és Dr. Ihor-Andrij Maritczak (Bécs) ügyvéd urakat, akik védői szempontból ismertették a laikusbíráskodás egyes gyakorlati kérdéseit. Dr. Répássy Árpád elnök úr (Miskolci Törvényszék) előadásában a hazai laikus bíráskodás elmúlt évtizedekre vonatkozó gyakorlati tapasztalatait mutatta be, míg Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) a laikusok büntető ítélkezésben betöltött szerepébe nyújtott betekintést az érdeklődők számára. A konferenciát Dr. Hircsu Krisztina ügyvéd (Miskolc) zárta előadásával, aki ügyvédi szemszögből mutatta be a laikusok részvételének kérdéskörét a magyar bírósági eljárásban. A rendezvényen bírók, ügyészek, ügyvédek és joghallgatók vettek részt.

Prof. Dr. Dieter Kindel ügyvéd úr és Dr. Stefan Apostol osztrák tanácselnök bíró úr a Miskolci Jogi Kar képviselőivel együtt 2019. április 12. napján szakmai látogatáson vettek részt Dr. Répássy Árpád törvényszéki elnök úr meghívására a Miskolci Törvényszéken és Dr. Cserba Lajos elnök úrnál a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamaránál.

A rendezvény szervezésében Prof. Dr. Farkas Ákos és Dr. habil. Jacsó Judit vettek részt.

Gyászjelentés

Mély fájdalommal búcsúzunk a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében a Kar emeritus professzorától, Kalas Tibortól, az Állam- és Jogtudományi Kar alapító professzorától, aki több mint 25 éven át oktatott a karon nyugdíjba vonulásáig. Oroszlánrészt vállalt a miskolci jogi kar megszervezésében, alapításában, a közigazgatási oktatás megteremtésében. Oktatói életútja során számos vezető pozíciót töltött be a karon, hosszú ideig volt a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetője, az Államtudományi Intézet igazgatója, majd 1993-2000 között a Kar dékánja. Ezen időszak alatt a Kar, az Intézet és a Közigazgatási Jogi Tanszék fejlesztésében végzett áldozatos munkájának köszönhetően megalapozta a miskolci jogász képzés hosszútávú, stabil működését. 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra 2018-19. tanév 2. félév

A 2018/19. tanév II. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

Elővizsga: 2019. május 13-tól május 18-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2019. május 20-tól 2019. június 29-ig tart.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2019. május 6-án 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:

- akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

- akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történt utalás összegének beérkezése után a Neptun rendszerben a kiírt összeget ténylegesen teljesítik is. A kiírt tételeiket Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:

aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket),

tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

„iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem félévente, hanem a tárgy valamennyi félévében összesen számolandó.

„vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem jelent meg a vizsgán, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, annak szolgáltatás típust választva a tárgyból egy „Vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” jogcímen kell kiírnia, és befizetni egy tételt. Amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

költségtérítés vagy egyébdíj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat a Pénzügyek/Befizetés Minden félév Aktív státuszú tételeinek listázásával.

 

Aláírás pótlás:

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 50. § (8) bekezdés

„A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében (2019. május 31-ig) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

Kreditbeszámítás:

A 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozó kérelmek leadási határideje a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napja (2019. június 7.), ezen időpont után nem áll módunkban elfogadni.

Összes találat: 239
Vissza