Pótfelvételi

PÓTFELVÉTELI

eljárásban meghirdetendő szakok

 

 a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán

a 2015/2016. tanévre

 

Szak

Félév

Tagozat

Önköltség (Ft/félév)

Osztatlan képzés

Jogász szak

10

nappali

220.000.-

10

levelező

200.000.-

Mester szak

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szak (Ma)

4

nappali

 225.000.-

4

levelező

 225.000.-

Alapszak

Munkaügyi és és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Ba)

6

nappali

170.000.-

6

levelező

150.000.-

Igazságügyi igazgatási alapszak (Ba)(

6

nappali

170.000.-

6

levelező

150.000.-

Felsőoktatási szakképzés

Jogi felsőoktatási szak-képzés

4

nappali

150.000.-

4

levelező

120.000.-

 

 A pótfelvételi eljárás során csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt.

Az augusztusban lezáruló pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe, csak egy képzésre lehet jelentkezni és csak önköltséges finanszírozási formában.

Jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben lehet várhatóan 2015. augusztus 10. határidővel (pontos határidő a hivatalos pótfelvételi eljárás kiírásakor kerül kihirdetésre).

A pótfelvételi döntés 2015. augusztus 26. napján várható.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet: a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben.

Elérhetőségeink:

Telefon:     46/565-170,  46/565-171

E-mail cím:         jognovak@uni-miskolc.hu, jogdhiv@uni-miskolc.hu

Képzéseinkről bővebben a honlapunkon tájékozódhat.

A felsőoktatási felvételi eljárásról, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak: http://www.felvi.hu/felveteli.

„Via scientiae iuris” nemzetközi doktorandusz konferencia

„Via scientiae iuris” nemzetközi doktorandusz konferencia

A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2015. július 2-4. között az „ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”  TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 projekt „Befutó” programja keretében „Via scientiae iuris” címmel nemzetközi doktorandusz konferenciát rendezett.

A konferenciát Prof. Dr. Kékesi Tamás a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese, Prof. Dr. Bragyova András a Doktori Iskola elnöke és Dr. Csák Csilla az Állam- és Jogtudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese nyitotta meg. A plenáris ülésen Lamya Diana Hărătău, a bukaresti „Nicolae Titulescu” Egyetem PhD hallgatója és Dr. Udvarhelyi Bence a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusza tartott nagyon színvonalas angol nyelvű előadást. Az előadók mindketten tanársegédként is dolgoznak.

A konferencián négy angol és két magyar nyelvű szekcióban elhangzott előadások témája jól tükrözte az állam- és jogtudományi kutatások sokszínűségét.

A rendezvényre elsősorban azoknak a külföldi jogi karoknak a PhD hallgatói kaptak meghívást, amelyekkel a Kar több éve kapcsolatban áll. Így az előadók között üdvözölhettük a bukaresti „Nicolae Titulescu” Egyetem, a Nagyváradi Egyetem, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Újvidéki Egyetem jogász doktoranduszait is. A külföldi vendégek mellett a hazai doktori iskolák képviselői és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktoranduszai is tartottak előadást.


A tudományos ülést követően a szervezők városunk néhány nevezetes pontját érintő kirándulásra invitálták a résztvevőket.

A konferencia kiváló lehetőséget biztosított a fiatal kutatóknak, hogy képet kapjanak a külföldi és hazai doktori kutatásokról és hosszú évekre szóló munkakapcsolatot alakítsanak ki.

 

Prof. Dr. Dr.h.c. Horváth Tibor emlékkonferencia

Prof. Dr. Dr.h.c. Horváth Tibor emlékkonferencia

Horváth Tibor, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyik alapítója, első egyetemi tanára, egykori dékánja emlékére rendezett konferenciát 2015. június 10-én a Bűnügyi Tudományok Intézete és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága.

A konferencia felkért előadói egykori tanítványok, kollégák és tudóstársak voltak, valamennyien a büntetőjog-tudomány kiemelkedő kutatói, akiknek pályája életük valamely szakaszában kapcsolódott Horváth Tiborhoz. A konferencia programja két részre tagolódott. Az első rész témája a professzor büntetés-végrehajtási joggal kapcsolatos munkásságát érintette, majd a konferencia második részében került sor a büntető anyagi jogtudomány művelésében betöltött szerepének méltatására.

Az emlékkonferenciát Farkas Ákos, a Kar jelenlegi dékánja, intézetigazgató egyetemi tanár, Horváth professzor volt kollégája nyitotta meg, aki köszöntőjében személyes hangon emlékezett egykori professzorára, a bűnügyi tudományok elismert tudósára.

A Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének felkérésére előadást tartott: Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, c. egyetemi tanár (ELTE), magántanár (ME), Prof. Dr. Vókó György az MTA doktora, egyetemi tanár (PPKE), igazgató (OKRI), Prof. Dr. Mezey Barna az MTA doktora, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE), Dr. Pallo József bv. ezredes, bv. főtanácsos, Prof. Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE), egyetemi tanár (ME), Dr. Györgyi Kálmán ny. legfőbb ügyész, ny. egyetemi docens (ELTE), Prof. Dr. Korinek László akadémikus, egyetemi tanár (PTE), Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész, ny. intézetvezető egyetemi docens (KGRE). A résztvevők hallhatták Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár (SZTE) Horváth professzor emléke előtt tisztelgő gondolatait is. Az előadók között volt továbbá a konferencia két szervezője: Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Dr. Gula József egyetemi docens.

Az emlékülést jelenlétével megtisztelte Horváth professzor lánya, Horváth Judit és unokája is.

Az előadások az életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi kérdéseitől, a kegyelmi eljárás sajátosságain át, a halálbüntetés eltörléséig a bűnügyi tudományok számos kérdését érintették, az előadók hálájukat és köszönetüket fejezték ki mindazért, amit Horváth professzortól tudásban és emberségben kaptak.

Horváth Tibor egyetemi oktatói tevékenysége során a meghatározó, kulcsszerepet betöltő ún. nagy generációs professzorok közé tartozott kiemelkedő tudományos, szakmai, közéleti teljesítménnyel, széles körű hazai és nemzetközi elismertséggel, akinek méltó helye van a legjelesebb magyar büntetőjogászok panteonjában. 

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

 

2015.

  

Csibi Andrea                J-501

Dornfeld László          J-503

Kiss Lilla Nóra             J-504

Majoros Tünde           J-503

Nagy Alexandra                   J-501

Nyíri Adrienn              J- 502

Poór Ildikó                   J- 504

Seres Eszter Lilla                  J-501

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

Elhunyt Dr. Zlinszky János, karunk volt professzora, egyetemünk díszdoktora

Elhunyt Dr. Zlinszky János, karunk volt professzora, egyetemünk díszdoktora

2015. június 18-án, életének 88. évében elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János, volt alkotmánybíró, aki karunk legkiválóbb professzorai közé tartozott. 1983-tól 1995-ig oktatott karunkon, a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetünk, a Római Jogi Tanszékünk és a doktori iskolánk vezetője volt. Nemzetközi szinten elismert jogtudósként, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgató nemzedékeinek legendás tanáraként, oktatás- és tudományszervezőként, gyakorló jogászként és a hazai szakmai közélet aktív szereplőjeként egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott. Az Alkotmánybíróság első öt tagjának egyikeként részt vett a testület működésének kialakításában és első döntéseinek meghozatalában. 1990-ben akadémiai doktori címet szerzett, 1993-ban levelező tagjává választotta az Osztrák Tudományos Akadémia. Jelentősen hozzájárult karunk nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez. A demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatóknak az oktatásba való bevonása és a tudományos diákköri kutatások irányítása révén kiemelkedő munkát végzett karunkon a tudományos utánpótlás biztosítása érdekében. Önfeláldozó munkájának köszönhetően a ’90-es évek első felében egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Oktatói tevékenysége soha nem korlátozódott a tananyag átadására: kimagasló erkölcsi tartásával és tekintélyével joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott életre szóló példát. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci jogi kar az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé fejlődött. Mindezen érdemeiért a Miskolci Egyetem 2014-ben díszdoktori kitüntetésben részesítette. Egykori kollégái és tanítványai hálával és nagy tisztelettel emlékeznek rá. Requiescat in pace!

MEDIÁCIÓ NAPJA

Tisztelettel meghívjuk Önt
és
érdeklődő munkatársait

egy, a szabálysértések kezelésének elméleti és gyakorlati kérdéseit, az együttműködés tapasztalatait, a szabálysértési mediáció sajátosságait bemutató szakmai konferenciára!


A Szervezők


A rendezvény szervezői:
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Miskolci Egyetem ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága
és Bűnügyi Tudományi Munkabizottsága


A konferencia nyilvános és ingyenes.


Kérjük, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT ELŐZETESEN JELEZZE dr. Tóth Barbara kari referens részére
legkésőbb 2015. június hó 24. napjáig.


E-mail: toth.barbara90@gmail.com

On-line

Telefax: (46) 565-179 Telefon: (46) 565-170
.
Regisztráció: 9.00-9.50 óra székház aula

A konferencia programja

Összes találat: 105
Vissza