Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ

ÁJK SZMSZ 4/A. §

 

(1) A Kar a szolgáltatási feladatainak ellátására, az állami, gazdasági és civil szervezetekkel való együttműködés szervezésére, valamint jogvédő tevékenység és jog segítői feladatok ellátására Jogi Tanácsadó és Jogklinika  Központot működtet.

(2) A Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ célja különösen, hogy

a)    biztosítsa a jogi oktatás és a joggyakorlat közötti szerves kapcsolatot; 

b)   segítse elő a Kar és az állami, gazdasági és civil szféra közötti kapcsolat erősítését;

c)    járuljon hozzá az oktatás és kutatás gyakorlati orientációjához; 

d)   teremtsen lehetőséget a hallgatók és fiatal oktatók számára a gyakorlati ismeretek és készségek megszerzéséhez;

e)    tegye lehetővé a gyakorlati ismereteknek az oktatásban való hasznosítását.

(3) E célok elérése érdekében a Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ feladata, hogy

a)    biztosítson működési keretet és infrastruktúrát a jogi klinikai tevékenységek számára, s a hallgatók bevonásához gyakorlati feladatok megoldásába; 

b)   nyújtson támogatást az oktatók joggyakorlatba való bevonásához és szakvizsgára való felkészüléséhez;

c)    kínáljon lehetőséget egyéni és kari többletjövedelem megszerzéséhez;

d)   tudjon jogi tanácsadás iránti megkereséseket  fogadni és teljesíteni magánszemélyektől, valamint a gazdaság  és a civil társadalom szférájából, építse ki az ehhez szükséges kapcsolatrendszert és törekedjen ilyen megkeresések becsatornázására; 

e)    járuljon hozzá az intézményi és kari oktatási és kutatási projektek, pályázatok, fejlesztések forrásainak és feltételeinek megteremtéséhez.

(4) A Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ az ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül szükség szerint elkülönített témaszámmal működő nem önálló szervezeti egység.

(5) A Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás egy alkalommal, azonos időtartamra meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával

(6) A dékán előterjesztésére a Kari Tanács az elnökével megegyező időre és módon titkárt választ.

(7) A Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ az adminisztrációs feladatainak ellátásáról maga gondoskodik.  

(8) A Jogi Tanácsadó Központ és Jogklinika Központ működéséhez szükséges infrastruktúrát és az ügyfelek fogadására alkalmas helyiséget az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja kari forrásból bocsátja rendelkezésre. Egyebekben a Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ munkatársainak díjazásához és a működési feltételeinek biztosításához szükséges forrásokat a Központ megbízásokból, pályázatokból, támogatásokból szerzi meg. 

(9) A Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központ elnöke évente egyszer beszámol tevékenységéről és annak eredményeiről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt.

 

 

Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/B. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásának szervezésére Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központot működtet.

(2) A Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ feladata, hogy

a)    a célterületét lefedő jog területeken szervezze a szociológiai, etikai, történeti és jogtudományi kérdések kutatását;

b)   segítse elő célterülete több jogágat érintő viszonyainak komplex vizsgálatát új alapfogalmak, integrációt segítő jogintézmények kidolgozásával, új módszerek bevezetésével;

c)    szervezzen, irányítson és támogasson olyan interdiszciplináris kutatási programokat, amelyek integrálják a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat más tudományterületek művelőiként szolgáló törekvéseket is.

(3) A Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül szükség szerint elkülönített témaszámmal  működő nem önálló szervezeti egység.

(4) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki. 

(6) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban

(8) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/C. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásának szervezésére Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontot (AKIK) működtet.

(2) A kutató központ feladata, hogy

a)      a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását,

b)      elősegítse az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztését mind az oktatás, mind a gyakorlat területén, 

c)       támogassa a szociális, interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztését,

d)      szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris kutatási programot, mely lehetővé teszi a tudományterületek közötti átjárhatóságot, illetve a határtudományok eredményeinek felhasználását, 

e)       működjön közre olyan új oktatási struktúrák és tematikák kidolgozásában, melyek lehetővé teszik a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelést,

f)       törekedjen azon transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatására, melyek a fenntartható fejlődést és az aktív polgári szerepvállalást segítik elő,

g)      mozdítsa elő a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és társadalmi csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítását,

h)      közvetítse a hallgatók számára a kutatási területek elméleti ismereteit, a kognitív készségek és a személyiség fejlesztése mellett formálja a munkához kapcsolódó készségeket és attitűdöket.

(3) Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Dékáni Hivatalán belül szükség szerint elkülönített témaszámmal működő nem önálló szervezeti egység.

(4) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktató látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5 A megbízott vezető oktató munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt, a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/D. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásának szervezésére Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központot működtet.

(2) Az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ feladata, hogy

a)       a célterületet lefedő jog területén szervezze az Európai Unió büntetőjogi együttműködésének, az európai büntetőjog, az európai Unió pénzügyi érdekei védelmével, valamint a nemzetközi büntetőjog jogtudományi kérdéseinek kutatását;

b)      segítse elő célterülete több jogágát érintő viszonyainak komplex vizsgálatát új alapfogalmak, az európai bűnügyi integrációt és a nemzetközi büntetőjogot segítő jogintézmények kidolgozásával új módszerek bevezetésével;

c)       szervezzen, irányítson és támogasson olyan interdiszciplináris kutatási programokat,  amelyek integrálják más tudományterületek eredményeit, törekvéseit is;

d)      a célterülethez kapcsolódó konferenciákat, workshopokat szervezzen, kiadványokat (konferencia kötetet, tanulmánykötetet) szerkesszen, kiadásra előkészítsen;

(3) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a Kari Tanács általi visszavonásával.

(4) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak és az aktuális feladatoknak megfelelően maga választja ki. Külső munkatárs csak abban az esetben vonható be, amennyiben az Egyetem közalkalmazottainak kapacitása nem teszi lehetővé a (2) bekezdésben foglaltak szerint támogatott tevékenység ellátását, vagy ha az új alkalmazást a támogató írja elő.

(5) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(6) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban.

(7) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/E. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásának szervezésére Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont működtet.

(2) A kutató központ feladata, hogy 

a)    elősegítse a hagyományos magyar polgári jogi dogmatika fejlesztését, a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális környezetben, különös tekintettel az egységesülő európai magánjogra;

b)   támogassa a magyar magánjogi szabályoknak az egységesülő európai magánjogi fejlesztési törekvésekkel és az európai unió magánjogával harmonizáló kidolgozását, a régi magyar magánjogi hagyományokon nyugvó, sajátosan magyar polgári jogi dogmatikai megoldások lehetséges megőrzésével;

c)    szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris programot, amely a társadalmi jelenségeknek a komplex kutatását szolgálják, amely feltárja a magánjogon túli egyéb hatékony társadalomszervező és vitarendező eszközöket, és azoknak a joggal való kapcsolatát;

d)   a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását;

e)    tárja fel a magánjog területét érintő jogi túlszabályozás okait és megoldásait. 

f)    bővítse - elsősorban regionális szinten - a gazdasági élet szereplőinek hazai és határon túli szerződési jogi ismereteit, ezáltal csökkentse kiszolgáltatott helyzetüket, és növelje érdekérvényesítő képességeiket, esélyegyenlőségüket;

g)   közvetítse a hallgatók irányába a kutatási területek elméleti ismereteit, tárja fel a modern magyar polgári jog és az európai magánjogi jogharmonizáció közötti ellentmondásokat, nehézségeket és gyakorlati problémákat;

h)   segítse elő a gyakorlat-orinetált képzést.

(3) A Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont a ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül működő nem önálló szervezeti egység, amelynek szükség szerint elkülönített témaszámú költségvetése van. 

(4) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a kutató központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Oktatásfejlesztési és Kutatási Központ

ÁJK SZMSZ 4/F. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának szervezésére Oktatásfejlesztési és Kutatási Központot működtet.

(2) A központ feladata

a)     az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalát emelő programjainak Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán történő eredményes megvalósításának elősegítése;

b)    az Igazságügyi Minisztériummal való kapcsolattartás,

c)     az Igazságügyi Minisztérium jogászösztöndíj programjának kidolgozásában való részvétel;

d)    az Igazságügyi Minisztérium jogászösztöndíj rendszerének hallgatók körében történő népszerűsítése;

e)     az Igazságügyi Minisztérium oktatásfejlesztési és kutatástámogatási programjának kidolgozásában való részvétel;

f)     az Állam- és Jogtudományi Kar oktatásfejlesztési és kutatási programjainak, valamint a felsőoktatási intézmények számára kiírt jogtudományi kutatási pályázatok előkészítésében részvétel, a benyújtott pályázatok elbírálásánál irányadó alapvető szempontoknak, rendező elveknek és kiemelt kutatási irányvonalaknak a meghatározása, a pályázati felhívás elkészítése, a pályázatok belső kiválasztása, azok rangsorolása;

g)    az Igazságügyi Minisztérium által támogatásban részesített oktatásfejlesztési és kutatási programok megvalósításának, valamint a támogatási összeg megfelelő felhasználásának ellenőrzése és felügyelete.

(3) A központ döntéshozó testületi szerve a Tudományos Tanács. A Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, szavazati jogú tagjai a Kar dékánhelyettesei, az intézetigazgatók, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának elnöke, valamint a központ vezetője. A Tudományos Tanácsnak tanácskozási joggal rendelkező meghívott tagja lehet külföldi egyetem tanszékvezető professzora vagy nemzetközileg elismert más szaktekintély, aki javaslataival támogatja a Tudományos Tanács munkáját.

Az oktatásfejlesztési és kutatási támogatásra vonatkozó pályázatokat a Tudományos Tanácshoz kell benyújtani, amely azokat rangsorolja. A Tudományos Tanács elnöke előterjeszti az a Kar oktatásfejlesztési és kutatási programját és ezzel együtt a támogatási kérelmet. A támogatási kérelem elfogadásáról az Igazságügyi Minisztérium dönt.

(4) A központ a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Dékáni Hivatalán belül elkülönített témaszámmal működő nem önálló szervezeti egység.

(5) A központ operatív feladatait a Tudományos Tanács döntése alapján elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktató látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható a Kari Tanács határozata alapján. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(6) A központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a Központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt, a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A központ adminisztrációját a kari referens a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatársának közreműködésével látja el.

 

 

Államtudományi Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/G. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásának szervezésére Államtudományi Kutató Központot működtet.

(2) Az Államtudományi Kutató Központ feladata, hogy

a)    az államtudományok területén előmozdítsa a történeti, szociológiai, dogmatikai, jogtudományi kérdések kutatását, különösen az alapjogi, közigazgatási és közigazgatástani kérdések tekintetében,

b)   szervezzen és irányítson olyan interdiszciplináris kutatási programokat, amelyek lehetővé teszik a tudományterületek közötti átjárhatóságot, továbbá a határtudományok eredményeinek felhasználását, innovatív módon reagálnak a megjelenő, államtudományi problémákra, megőrizve az államtudományok több évszázadra visszavezethető előzményeit, illetőleg napjainkra adaptálva azokat,

c)    az államtudományokhoz kapcsolódó konferenciákat, workshopokat szervezzen, kiadványokat jelentessen meg, illetve készítsen elő, tudománynépszerűsítő rendezvényeken és kiadványokban mutassa be a szélesebb nyilvánosság számára az elért kutatási eredményeket,

d)   együttműködjön az államtudományokkal foglalkozó tudományos szervekkel, testületekkel, és a gyakorlati szakemberekkel,

e)    közvetítse a hallgatók felé a kutatási területek elméleti és gyakorlati ismereteit, támogassa a hallgatók bevonását a tudományos kutatómunkába, gyakorlatorientált problémák megoldásába,

f)    segítse elő a gyakorlat-orientált, modern technológiák alkalmazásával történő képzést.

(3) Az Államtudományi Kutató Központ a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül szükség szerint elkülönített témaszámmal működő, nem önálló szervezeti egység.   

(4) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja ki, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkairányítói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával. 

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki. 

(6) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik. 

(7) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a kutató központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban. 

(8) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatárs látja el.

 

 

Közjogi Kutató Központ

ÁJK SZMSZ 4/H. §

 

(1) A Kar a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásának szervezésére Közjogi Kutató Központot működtet.

(2) A kutató központ feladata, hogy 

a)    elősegítse a hagyományos magyar közjogi pénzügyi jogi dogmatika fejlesztését, a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális környezetre is tekintettel;

b)   előmozdítsa a közjog területén a történeti, szociológiai, dogmatikai jogtudományi kérdések kutatását, különös tekintettel a pénzügyi jogi, adójogi, nemzetközi adójogi, európai adójogi, bankjogi, nemzetközi jogi, közigazgatás jogi, alkotmányjogi kérdésekre vonatkozóan;

c)    a célterületét lefedő jogterületeken szervezzen és támogasson minden olyan interdiszciplináris kutatási programot, amely integrálja más tudományterületek eredményeit, törekvéseit;

d)   segítse elő a célterülete több jogágát érintő jogkérdéseknek és jogviszonyoknak a komplex vizsgálatát, új alapfogalmak lefektetését, új módszerek bevezetését;

e)    segítse elő a társadalmi jelenségek komplex kutatását;

f)    támogassa a magyar közjogi, pénzügyi jogi szabályoknak az európai jogharmonizációs fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő kidolgozását a sajátosan magyar közjogi dogmatikai megoldások lehetséges megőrzésével;

g)   tárja fel a pénzügyi jog területét érintő jogi túlszabályozás okait és a problémás területekre ajánljon megoldásokat;

h)   közvetítse a hallgatók irányába a kutatási területek elméleti ismereteit, tárja fel a magyar és az európai közjogi jogharmonizáció közötti ellentmondásokat, nehézségeket és gyakorlati problémákat;

i)     segítse elő a gyakorlat-orientált képzést;

j)      a célterülethez kapcsolódó konferenciák, workshopok szervezése, kiadványok szerkesztése, kiadási előkészületeinek ellátása (esetlegesen).

(3) A Közjogi Kutató Központ a ME Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni Hivatalán belül működő nem önálló szervezeti egység, amelynek szükség szerint elkülönített témaszámú költségvetése van. 

(4) A kutató központ irányítását elnökként az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa által öt éves időtartamra választott vezető oktatója látja el. A Kari Tanács határozata alapján a megbízást a dékán adja, és az e tevékenységgel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dékán gyakorolja. A megbízás korlátozás nélkül meghosszabbítható. A megbízás megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, az elnök lemondásával vagy a megbízás Kari Tanács általi visszavonásával.

(5) A megbízott vezető oktató a munkatársait a kutatási irányoknak megfelelően maga választja ki.

(6) A kutató központ munkatársainak díjazását, valamint a működéséhez szükséges technikai eszközök beszerzését pályázatokból, támogatásokból rendelkezésre álló források képezik.

(7) A kutató központ vezetője köteles évente egyszer beszámolni a kutató központ tevékenységéről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa előtt a munkatervben meghatározott időpontban.

(8) A kutató központ adminisztrációját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar adminisztratív állományú, a Kar dékánja által kijelölt munkatársa látja el.