Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

1/2021. számú Dékáni Utasítás - Veszélyhelyzeti záróvizsgáztatás

2021. március 26., 10:45

1/2021. számú Dékáni Utasítás

A személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján történő (online szóbeli vizsga) záróvizsgák eljárási rendje a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2020/2021. tanév tavaszi-nyári záróvizsga időszak szabályairól

(Veszélyhelyzeti záróvizsgáztatás)

 

I. Online szóbeli vizsga elektronikai feltételei

 1. Az online szóbeli záróvizsga a Google meet elektronikus felületen, annak használatával történik.
 2. A vizsgához szükséges számítástechnikai (kép- és hangátvitelt biztosító) eszközt és internetkapcsolatot a vizsga résztvevőinek kell biztosítani. A vizsgázó hallgató által biztosított eszköz és internetkapcsolat megfelelő működéséért a Miskolci Egyetem a felelősséget kizárja.
 3. A vizsgázó hallgató a vizsgán nem használhat fülhallgatóval kombinált mikrofont (headset) illetve bármely vezetékes vagy vezeték nélküli fül/fejhallgatót, és a vizsga során végig bekapcsolva kell tartania kameráját és nem némíthatja le mikrofonját.
 4. A vizsga nem nyilvános, azon kizárólag a Bizottság tagjai, a vizsgázó hallgató, valamint (amennyiben a jegyzőkönyvet nem a Bizottság valamely tagja vezeti), a jegyzőkönyvvezető vehet részt az online vizsgafelületen.
 5. A záróvizsgáról kép- és hangfelvétel nem készíthető, ennek megszegése esetén a személyiségvédelmi és adatvédelmi jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor.
 6. A Bizottság tagjainak és a vizsgázó hallgatónak kivételes és indokolt esetben – amennyiben nem állnak rendelkezésre a záróvizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételek -, a Miskolci Egyetem az Állam- és Jogtudományi Kar, az épületében biztosítja és jelöli ki a vizsgahelyiséget és a vizsgán használt számítástechnikai eszközt. Az ME ÁJK épületében biztosított technikai háttér igénybevételére vonatkozó igényt a záróvizsgát megelőző hetedik munkanap 16 óráig kell e-mailben jelezni az ME ÁJK Dékáni Hivatalnak a jogjadri@uni-miskolc.hu e-mail címre küldött kérelem formájában.
 7. A Kar épületében tartózkodó minden személynek a záróvizsga alkalmával is az egészségügyi biztonsági szabályokat és egyetemi rendelkezéseket be kell tartania. Nem jelenhet meg a Kar épületében bonyolított online szóbeli záróvizsgán, akinek a koronavírus fertőzésre (COVID-19) utaló tünetei vannak, illetőleg aki járványügyi kényszerintézkedés (karantén) hatálya alatt áll.
 8. Az online szóbeli záróvizsga teljesítése érdekében az intézménybe belépő személyek a Miskolci Egyetem alkalmazottainak kérésére a belépéskor és a bent tartózkodás során kötelesek személyazonosságukat igazolni.
 9. Speciális szükségletű hallgatók segítéséről a Miskolci Egyetem HKR., valamint A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzatára tekintettel az online szóbeli záróvizsgán való részvételhez szükséges technikai és személyi szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket az érintett hallgató 2020. május 12. napjáig jelentheti be e-mailben a Miskolci Egyetem fogyatékosügyi koordinátorának a rekfekete@uni-miskolc.hu e-mail címre, valamint az ME ÁJK Dékáni Hivatalának  jogjadri@uni-miskolc.hu e-mail címre egyidejűleg megküldött üzenetben.

 

II. Az online szóbeli záróvizsga eljárási rendje

 1. Záróvizsgán való megjelenés számbavétele
 1. A záróvizsga napját megelőző két nappal (48 óra) az ME ÁJK Dékáni Hivatal a Záróvizsgabizottság tagjainak megküldi a vizsgázó hallgatók névsorát.
 2. A Záróvizsgabizottság tagjai vagy jegyzőkönyvvezetője a záróvizsgát megelőző 1 nappal (24 óra) a NEPTUN rendszeren keresztül megküldi az online (Google meet) felület csatlakozási elérhetőségeit.
 3. A záróvizsga napján az azon a napon vizsgázó valamennyi hallgató köteles 8 óra 30 perckor az online felületen bejelentkezni, a kijelölt vizsgabizottságnál.
 4. A Záróvizsgabizottság 8 óra 30 perckor a záróvizsgára bejelentkező hallgatókat számba veszi, közli a Bizottság személyi összetételét, az egyes hallgatók vizsgáinak várható kezdési időpontját, valamint a vizsgára vonatkozó egyéb információkat. A hallgatók vizsgára történő behívása előreláthatólag 30 perces időközökkel történik.
 5. A Záróvizsgabizottság ezt követően megkéri a hallgatókat arra, hogy mobiltelefonszámaikat az online felület csevegések funkciójának használatával adják meg, gépeljék be. A Bizottság a megadott telefonszámokat abban az esetben használhatja, ha a vizsga lefolytatása során technikai nehézségek merülnek fel, és ennek érdekében szükséges a kapcsolat felvétele vagy a vizsga hatékonyabb időkihasználása indokolja. A telefonszámokat a Bizottság kizárólag a vizsga lefolytatásának időtartama alatt kezelheti. A vizsganap végeztével a telefonszám az online vizsgafelület bezárásával egyidejűleg törlésre kerül.

 

 1. A Záróvizsgabizottság összetétele
 1. A záróvizsgán kizárólag a Bizottság tagjai/jegyzőkönyvvezető és a vizsgázó hallgató lehet jelen az online vizsgafelületen. Ez alól a szabály alól kivételes esetben a speciális igényű hallgatók esetében lehet eltérni.
 2. A Záróvizsgabizottság legalább három tagból áll (egy elnök és két tag). A Záróvizsgabizottság egyik tagjának egyetemi docensnek, illetőleg egyetemi tanárnak kell lennie.
 3. A Záróvizsgabizottság munkáját jegyzőkönyvvezető segítheti, amennyiben a jegyzőkönyvet nem a Bizottság valamelyik tagja vezeti. Jegyzőkönyvvezető az ME ÁJK oktatója, kutatója, illetőleg nem oktató-kutató alkalmazottja lehet.
 4. A Záróvizsgabizottság folyamatos működésének biztosítása érdekében póttag(ok) egyidejű kijelölése és felkérése is szükséges, amelynek során figyelemmel kell lenni arra, póttag belépése esetén is a Bizottság tagjai között egyetemi docensnek, vagy egyetemi tanárnak lennie kell.

 

 1. A záróvizsga megkezdése
 1. A hallgató személyazonosságát a záróvizsga megkezdésekor a személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával köteles igazolni. A távazonosítás kezdetén a hallgatót nyilatkoztatni kell arról, hogy a távazonosítást tudomásul veszi. A Bizottság tagjainak a távazonosítást minden kétséget kizáró módon eljárva kell megtenniük. A felhasznált okmányt fel kell mutatni a hallgatónak jól látható és jól olvasható módon. Kizárólag olyan okmány lehet, amely a hallgató azonosítható fényképét tartalmazza és annak száma, érvényessége beazonosítható.
 2. A hallgató személyazonosságának ellenőrzését követően a Záróvizsgabizottság tagja nyilatkoztatja a hallgatót az alábbiakról:
 • Vizsga során nem használ nem megengedett eszközt,
 • Más személy közreműködését nem veszi igénybe,
 • Bekapcsolva hagyja a kamerát és nem némítja le mikrofonját,
 • Nem használ headsetet,
 • Más személy nem tartózkodik a vizsgára használt helyiségben,
 • Teljes képernyőjének tartalmát megosztotta a Vizsgabizottság tagjaival, képernyő (belső) megosztást nem alkalmaz,
 • Az online adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette,
 • A vizsgáról nem készíthet felvételt és ezt tudomásul vette.
 1. Amennyiben a vizsga során a Bizottság tagjaiban kétely merül fel a vizsga tisztaságát illetően, bármikor kérheti a hallgatótól környezetének bemutatását, adott esetben egyes tárgyakra, eszközökre kiterjedően is.

 

 1. A záróvizsga lebonyolítása
 1. A hallgató minden egyes vizsgatárgyból/tételsorból egyenként egymás után vizsgázik, közvetlenül a tételhúzást követő felelet útján. Több részből álló vizsga során az egyes vizsgatárgyakból/tételsorokból külön, közvetlenül az adott részvizsga előtt kap a hallgató tételt. A tételhúzásra virtuálisan véletlenszerű számgenerátor segítségével, illetőleg a Bizottság tagja által meghatározott egyéb módon kerül sor.
 2. A hallgató a tételhúzást követően a vizsgát azonnal megkezdi. A vizsga során a hallgatótól nem elvárás a tétel összefüggő, teljes körű ismertetése. A tétel számonkérése történhet az oktató által irányított módon, kérdések révén is. A Záróvizsgabizottság a hallgatóhoz a tételhez kapcsolódóan a kötelező tananyag részét képező más kérdést is intézhet.
 3. A záróvizsga érdemjegyét a felelet után a Bizottság rövid tanácskozást követően közli a vizsgázóval.

 

 1. Internetkapcsolat megszakadása
 1. Az internetkapcsolat megszakadása és rövid időn belüli helyreállítása esetén a Záróvizsgabizottság dönti el, hogy az addig elhangzott felelet alapján a vizsgázó hallgató érdemjegyét meg tudja-e állapítani, vagy további kérdés, kérdések feltételére, esetleg új tétel húzására van szükség.
 2. Ha az internetkapcsolat vizsga közben megszakad és ésszerű időn belül nem állítható helyre, illetőleg a kép vagy a hang oly mértékben akadozik, hogy az a kommunikáció lehetőségét kizárja vagy nehezíti, a Bizottság kezdeményezi a hallgató újbóli csatlakozási lehetőségét. Ebben az esetben a hallgatóval a vizsga kezdetén a hallgató által megadott mobiltelefonszámon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és lehetőséget biztosít arra, hogy aznap az utolsó vizsgázót követően újra behívja a hallgatót záróvizsgára. Az újbóli kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató másik vizsganapon/pótnapon újra vizsgázhasson.
 3. Mobiltelefon használatával – Google Meet app mobiltelefonon történő alkalmazásának kivételével – záróvizsga nem bonyolítható.
 4. Amennyiben a hallgatóval az online szóbeli vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak, illetőleg a hallgató ME ÁJK által biztosított technikai segítségnyújtást nem veszi igénybe, a hallgató a 2021/2022-es őszi záróvizsga időszakban tudja letenni záróvizsgáját.
 5. Az internetkapcsolat rövidebb vagy hosszabb megszakadása esetén a távazonosítást kétség esetén meg kell ismételni.

 

 1. A záróvizsgáról készült jegyzőkönyv
 1. A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bizottság egyik tagja, vagy egy felkért jegyzőkönyvvezető vezet.
 2. A jegyzőkönyvben rögzített adatokat, tényeket, érdemjegyeket a Bizottság tagjai e-mail útján tett nyilatkozatukkal rögzítik és erősítik meg.
 3. A Záróvizsga jegyzőkönyvet az e-mailben tett nyilatkozaton túl, lehetőleg valamennyi bizottsági tagnak alá kell írnia. Amennyiben a Bizottság tagja a jegyzőkönyvet három munkanapon belül, akadályoztatása/távolléte miatt nem tudja aláírni a bizottsági tagok aláírását az ME ÁJK dékán hitelesítő aláírása pótolja.

 

 1. Záró rendelkezések
 1. Jelen dékáni utasítás 2021. március 26. napján lép hatályba.
 2. A dékáni utasítás a veszélyhelyzetre vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazza.
 3. Jelen dékáni utasítás a 2020/2021. tavaszi-nyári záróvizsgaidőszakban valamennyi képzés záróvizsgájára vonatkozik.
 4. A dékáni utasításban leírt rendelkezések megszegése a záróvizsga felfüggesztését, illetőleg záróvizsgáról való kizárást vonja maga után, amelynek tényét a záróvizsga jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

 

Miskolc, 2021. március 25.

 

                                                                                   Prof. Dr. Csák Csilla

                                                                                               dékán

 

 

Melléklet
Adatkezelési tájékoztató

a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt
a távolléti oktatás keretében történő szóbeli vizsgáztatás során
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által végzett adatkezelésekről

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

1.1. Miskolci Egyetem (eljáró gazdálkodási egység: Állam- és Jogtudományi Kar)

            Székhely:         3515 Miskolc-Egyetemváros

            Posta cím:       3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. épület, 5. szoba

            E-mail cím:     jogdhiv@uni-miskolc.hu

            Telefonszám:   46/565-171

Képviseli:        Prof. Dr. Csák Csilla, dékán

 

1.2. Adatvédelmi tisztviselő

 

            Név:                dr. Certicky Mário

            Elérhetőség:    adatvedelem@uni-miskolc.hu

            Posta cím:       3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület, I. em. 128.

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR);
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.);
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv. Vhr.);

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelésre vonatkozó közös információk

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar olyan hallgatója, aki a 2020/2021. tanév II. félévében tesz záróvizsgát (a továbbiakban: "érintett").

Az adatkezelés jogalapja valamennyi alább részletezett adatkezelési folyamat tekintetében: az Nftv. alapján végzett közfeladat ellátása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].

Az adatkezelés célja valamennyi alább részletezett adatkezelési folyamat tekintetében: az Nftv. 18.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a hallgatók, mint érintettek jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint a képzés, megszervezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: a Miskolci Egyetem szabályzataiban meghatározott eljárásrend szerint.

Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelye.

Az egyes adatkezelési folyamatok

3.1. A szóbeli vizsgát megelőző személyazonosítás személyazonosító

okmány bemutatása és megtekintése

A kezelt adatok köre: személyazonosító okmányon szereplő személyes adatok, így az érintett teljes neve, születési adatok (születési hely és idő), anyja neve, aláírása, képmása, személyazonosító okmány száma.

Az adatkezelés időtartama: kizárólag a személyazonosítás időtartama alatt.

3.2. A szóbeli vizsgát megelőző további adatkezelés

A kezelt adatok köre: az érintett telefonszáma.

Az adatkezelés speciális célja: a záróvizsga körében fellépő valamely technikai probléma megoldása céljából történő kapcsolattartás.

3.3. A szóbeli vizsga során és azt követően végzett adatkezelés

(jegyzőkönyv vezetése és tárolása)

A kezelt adatok köre: az Nftv. Vhr. 42.§ (3) bekezdés szerinti adatok, valamint az online záróvizsgával összefüggő nyilatkozatok és tények.

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. sz. melléklet I/B. fejezet 3. pontja alapján a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig.

4. Az érintett jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról.

4.2. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról.

4.3. Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatait.

4.4. Törléshez való jog: A GDPR 17. cikk (1) bekezdés alapján az érintett kérheti, hogy az Egyetem törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a 17. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt valamely feltétel fennáll. Amennyiben az érintett olyan személyes adat törlését kéri, amelynek kezelését uniós vagy tagállami jog közérdekű feladat végrehajtása céljából előírja, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdés alapján b) és e) pontja alapján jogosult a törlésre irányuló kérelem teljesítését megtagadni.   

4.5. Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •  az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, a kérelem jogszerűségének vizsgálata idejére.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

4.6. A joggyakorlás közös szabályai

A kérelmét az adatkezelő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt meggyőződni arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

 

Miskolc, 2021. március 25.

 

Prof. Dr. Csák Csilla

dékán, ME ÁJK