Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

2/2021. számú Dékáni Utasítás - Veszélyhelyzeti vizsgáztatás

2021. május 3., 11:15

2/2021. számú Dékáni Utasítás

A személyes jelenlét nélküli, online szóbeli és írásbeli vizsgák eljárási rendje a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2020/2021. tanév tavaszi-nyári vizsga időszak szabályairól

(Veszélyhelyzeti vizsgáztatás)

 

I. Online szóbeli/írásbeli vizsga elektronikai feltételei

1.     Az online szóbeli vizsga a Google meet elektronikus felületen, annak használatával történik.

2.     Az online írásbeli vizsga elsősorban az e-learning rendszer felületén, annak használatával történik.

3.     A vizsgához szükséges számítástechnikai (kép- és hangátvitelt biztosító) eszközt és internetkapcsolatot a vizsga résztvevőinek kell biztosítani. A vizsgázó hallgató által biztosított eszköz és internetkapcsolat megfelelő működéséért a Miskolci Egyetem a felelősséget kizárja.

4.     A vizsgázó hallgató a vizsgán nem használhat fülhallgatóval kombinált mikrofont (headset) illetve bármely vezetékes vagy vezeték nélküli fül/fejhallgatót, és a szóbeli vizsga során végig bekapcsolva kell tartania kameráját és nem némíthatja le mikrofonját.

5.     A vizsga nem nyilvános, azon kizárólag a Vizsgáztató(k), a vizsgázó hallgató és szóbeli vizsga esetén további 1 hallgató, vehet részt az online vizsgafelületen.

6.     A vizsgáról kép- és hangfelvétel nem készíthető, ennek megszegése esetén a személyiségvédelmi és adatvédelmi jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor.

7.     A Vizsgáztatónak és a vizsgázó hallgatónak kivételes és indokolt esetben – amennyiben nem állnak rendelkezésre a záróvizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételek -, a Miskolci Egyetem az Állam- és Jogtudományi Kar, az épületében biztosítja és jelöli ki a vizsgahelyiséget és a vizsgán használt számítástechnikai eszközt. Az ME ÁJK épületében biztosított technikai háttér igénybevételére vonatkozó igényt a vizsgát megelőző második munkanap 16 óráig kell e-mailben jelezni a vizsgatárgyat gondozó Intézet intézeti ügyintézőjének  e-mailben küldött kérelem formájában.

8.     A Kar épületében tartózkodó minden személynek a vizsga alkalmával is az egészségügyi biztonsági szabályokat és egyetemi rendelkezéseket be kell tartania. Nem jelenhet meg a Kar épületében bonyolított online vizsgán, akinek a koronavírus fertőzésre (COVID-19) utaló tünetei vannak, illetőleg aki járványügyi kényszerintézkedés (karantén) hatálya alatt áll.

9.     Az online vizsga teljesítése érdekében az intézménybe belépő személyek a Miskolci Egyetem alkalmazottainak kérésére a belépéskor és a bent tartózkodás során kötelesek személyazonosságukat igazolni.

10.  Speciális szükségletű hallgatók segítéséről a Miskolci Egyetem HKR., valamint A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítési szabályzatára tekintettel az online vizsgán való részvételhez szükséges technikai és személyi szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket az érintett hallgató 2021. május 7. napjáig jelentheti be e-mailben a Miskolci Egyetem fogyatékosügyi koordinátorának a rekfekete@uni-miskolc.hu e-mail címre, valamint az ME ÁJK Dékáni Hivatalának  civje@uni-miskolc.hu e-mail címre egyidejűleg megküldött üzenetben.

 

II. Az online szóbeli vizsga eljárási rendje

A.   Vizsgán való megjelenés számbavétele 

 

1.     A vizsgáztató a vizsgát megelőző 1 órával a NEPTUN rendszeren keresztül megküldi az online (Google meet) felület csatlakozási elérhetőségeit.

2.     A vizsga napján az azon a napon vizsgázó valamennyi hallgató köteles a vizsga kezdetén az online felületen bejelentkezni, a kijelölt vizsgáztatónál.

3.     A vizsgáztató a vizsga kezdetének időpontjában a vizsgára bejelentkező hallgatókat számba veszi, közli az egyes hallgatók vizsgáinak várható kezdési időpontját, valamint a vizsgára vonatkozó egyéb információkat. A hallgatók vizsgára történő behívása előreláthatólag 30 perces időközökkel történik.

4.     A vizsgáztató ezt követően megkéri a hallgatókat arra, hogy mobiltelefonszámaikat az online felület csevegések funkciójának használatával adják meg, gépeljék be. A vizsgáztató a megadott telefonszámokat abban az esetben használhatja, ha a vizsga lefolytatása során technikai nehézségek merülnek fel, és ennek érdekében szükséges a kapcsolat felvétele vagy a vizsga hatékonyabb időkihasználása indokolja. A telefonszámokat a vizsgáztató kizárólag a vizsga lefolytatásának időtartama alatt kezelheti. A vizsganap végeztével a telefonszám az online vizsgafelület bezárásával egyidejűleg törlésre kerül.

5.     Szóbeli online vizsgán legalább a vizsgáztató és a vizsgázó hallgató, továbbá legalább 1 vizsgára váró, vagy már vizsgázott hallgató van jelen az online felületen. 1 fő vizsgázó esetében legalább 2 oktató kell, hogy jelen legyen az online vizsga felületen. Ez alól a szabály alól kivételes esetben a speciális igényű hallgatók esetében lehet eltérni. 

 

 

 

B.    A szóbeli vizsga megkezdése

1.     A hallgató személyazonosságát a vizsga megkezdésekor a személyazonosság igazolására alkalmas okmány bemutatásával köteles igazolni. A távazonosítás kezdetén a hallgatót nyilatkoztatni kell arról, hogy a távazonosítást tudomásul veszi. A vizsgáztatónak a távazonosítást minden kétséget kizáró módon eljárva kell megtennie. A felhasznált okmányt fel kell mutatni a hallgatónak jól látható és jól olvasható módon. Kizárólag olyan okmány lehet, amely a hallgató azonosítható fényképét tartalmazza és annak száma, érvényessége beazonosítható.

2.     A hallgató személyazonosságának ellenőrzését követően a vizsgáztató nyilatkoztatja a hallgatót az alábbiakról:

-       Vizsga során nem használ nem megengedett eszközt,

-       Más személy közreműködését nem veszi igénybe,

-       Bekapcsolva hagyja a kamerát és nem némítja le mikrofonját,

-       Nem használ headsetet,

-       Más személy nem tartózkodik a vizsgára használt helyiségben,

-       Teljes képernyőjének tartalmát megosztotta a vizsgáztatóval, képernyő (belső) megosztást nem alkalmaz,

-       Az online adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette,

-       A vizsgáról nem készíthet felvételt és ezt tudomásul vette.

3.     Amennyiben a vizsga során a vizsgáztatóban kétely merül fel a vizsga tisztaságát illetően, bármikor kérheti a hallgatótól környezetének bemutatását, adott esetben egyes tárgyakra, eszközökre kiterjedően is.

 

C.    A szóbeli vizsga lebonyolítása

1.     A hallgató a tételsorból  és a vizsgáztató által feltett kérdésekből vizsgázik, közvetlenül a tételhúzást követő felelet útján.  A tételhúzásra virtuálisan véletlenszerű számgenerátor segítségével, illetőleg a vizsgáztató által meghatározott egyéb módon kerül sor.

2.     A hallgató a tételhúzást követően a vizsgát azonnal megkezdi. A vizsga során a hallgatótól nem elvárás a tétel összefüggő, teljes körű ismertetése. A tétel számonkérése történhet az oktató által irányított módon, kérdések révén is. A vizsgáztató a hallgatóhoz a kötelező tananyag részét képező más kérdést is intézhet. 

3.     A vizsga érdemjegyét a felelet után a vizsgáztató közli a vizsgázóval.

 

D.   Internetkapcsolat megszakadása

1.     Az internetkapcsolat megszakadása és rövid időn belüli helyreállítása esetén a vizsgáztató dönti el, hogy az addig elhangzott felelet alapján a vizsgázó hallgató érdemjegyét meg tudja-e állapítani, vagy további kérdés, kérdések feltételére, esetleg új tétel húzására van szükség.

2.     Ha az internetkapcsolat vizsga közben megszakad és ésszerű időn belül nem állítható helyre, illetőleg a kép vagy a hang oly mértékben akadozik, hogy az a kommunikáció lehetőségét kizárja vagy nehezíti, a vizsgáztató kezdeményezi a hallgató újbóli csatlakozási lehetőségét. Ebben az esetben a hallgatóval a vizsga kezdetén a hallgató által megadott mobiltelefonszámon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és lehetőséget biztosít arra, hogy aznap az utolsó vizsgázót követően újra behívja a hallgatót vizsgára. Az újbóli kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató másik vizsganapon újra vizsgázhasson.

3.     Mobiltelefon használatával – Google Meet app mobiltelefonon történő alkalmazásának kivételével – vizsga nem bonyolítható.

4.     Az internetkapcsolat rövidebb vagy hosszabb megszakadása esetén a távazonosítást kétség esetén meg kell ismételni.

5.     A vizsga eredményét a vizsgáztató a vizsgalapon rögzíti, és aláírásával hitelesítve a vizsgalapra feljegyzi, hogy a vizsga online formában történt. A vizsga eredményét a Neptun rendszerbe is be kell jegyezni.

 

 

 

III.           Záró rendelkezések

1.     Jelen dékáni utasítás 2021. május 1. napján lép hatályba.

2.     A dékáni utasítás a veszélyhelyzetre vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazza.

3.     Jelen dékáni utasítás a 2020/2021. tavaszi-nyári vizsgaidőszakban valamennyi képzés vizsgájára vonatkozik.

4.     A dékáni utasításban leírt rendelkezések megszegése a vizsga felfüggesztését, illetőleg vizsgáról való kizárást vonja maga után.

 

Miskolc, 2021. április 30.  

 

                                                                                   Prof. Dr. Csák Csilla

                                                                                              dékán

 

 

Melléklet
Adatkezelési tájékoztató

a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt 
a távolléti oktatás keretében történő szóbeli vizsgáztatás során
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által végzett adatkezelésekről

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

1.1. Miskolci Egyetem (eljáró gazdálkodási egység: Állam- és Jogtudományi Kar)

            Székhely:         3515 Miskolc-Egyetemváros

            Posta cím:       3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. épület, 5. szoba

            E-mail cím:     jogdhiv@uni-miskolc.hu

            Telefonszám:   46/565-171

Képviseli:        Prof. Dr. Csák Csilla, dékán

 

1.2. Adatvédelmi tisztviselő

 

            Név:                dr. Tóth Gergő József

            Elérhetőség:    adatvedelem@uni-miskolc.hu

            Posta cím:       3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület, I. em. 126.

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

-     A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR);

-     A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.);

-     A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv. Vhr.); 

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelésre vonatkozó közös információk

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar olyan hallgatója, aki a 2020/2021. tanév II. félévében vizsgát tesz (a továbbiakban: "érintett").

Az adatkezelés jogalapja valamennyi alább részletezett adatkezelési folyamat tekintetében: az Nftv. alapján végzett közfeladat ellátása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].

Az adatkezelés célja valamennyi alább részletezett adatkezelési folyamat tekintetében: az Nftv. 18.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a hallgatók, mint érintettek jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint a képzés, megszervezéséhez nélkülözhetetlenül szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: a Miskolci Egyetem szabályzataiban meghatározott eljárásrend szerint.

Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelye.

Az egyes adatkezelési folyamatok

3.1. A szóbeli vizsgát megelőző személyazonosítás személyazonosító 

okmány bemutatása és megtekintése

A kezelt adatok köre: személyazonosító okmányon szereplő személyes adatok, így az érintett teljes neve, születési adatok (születési hely és idő), anyja neve, aláírása, képmása, személyazonosító okmány száma.

Az adatkezelés időtartama: kizárólag a személyazonosítás időtartama alatt.

3.2. A szóbeli vizsgát megelőző további adatkezelés

A kezelt adatok köre: az érintett telefonszáma.

Az adatkezelés speciális célja: a vizsga körében fellépő valamely technikai probléma megoldása céljából történő kapcsolattartás.

 

4. Az érintett jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról. 

4.2. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról. 

4.3. Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatait. 

4.4. Törléshez való jog: A GDPR 17. cikk (1) bekezdés alapján az érintett kérheti, hogy az Egyetem törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a 17. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt valamely feltétel fennáll. Amennyiben az érintett olyan személyes adat törlését kéri, amelynek kezelését uniós vagy tagállami jog közérdekű feladat végrehajtása céljából előírja, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdés alapján b) és e) pontja alapján jogosult a törlésre irányuló kérelem teljesítését megtagadni.    

4.5. Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

-       ha vitatja a személyes adatok pontosságát, 

-       az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-        az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-       amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, a kérelem jogszerűségének vizsgálata idejére. 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. 

4.6. A joggyakorlás közös szabályai

A kérelmét az adatkezelő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt meggyőződni arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat. 

 

Miskolc, 2021. május 1. 

 

Prof. Dr. Csák Csilla

dékán, ME ÁJK