Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MIskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács

A tudományos diákköri munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában, és a nyelvtudás fejlesztésében.

A tudományos diákköri munka az egyes tanszékek szakmai segítségével végzett tevékenység, melynek keretében a hallgatók az oktatók szakmai útmutatásaival egy adott tudományterület mélyebb megismerése érdekében tevékenykednek. A Kari Tudományos Diákköri munkát a dékán felügyelete alatt, önkormányzat alapján működő Tudományos Diákköri Tanács koordinálja.

Egyetemi szinten a rektor felügyelete alatt álló Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács fogja össze.  

A tanszékek minden tanév elején tájékoztatják a hallgatókat a meghirdetett TDK témákról, a konzulens oktatókról. A témát megválaszthatja maga a hallgató is, saját érdeklődési igénye szerint. 
A diákkör keretében tanszéki feladatmegoldó versenyeket, TDK üléseket, tanulmányi kirándulásokat szoktak szervezni. A TDK ülésein meghívott előadók tartanak szakmai előadásokat és itt adják elő pályázatra szánt TDK. dolgozataikat a hallgatók. 

TDK dolgozatot a hallgató legkésőbb az abszolutórium megszerzéséig adhat be. 

A TDK dolgozatokat október végéig lehet beadni a kiválasztott tanszékre, majd pedig a szekcióüléseken kell bemutatni november hónapban.

A beadott dolgozatok karakterszáma szóközökkel, mellékletekel és az irodalomjegyzékkel együtt nem haladhatja meg a 100.000 leütést!

A szekció létszámától függően kapnak helyezéseket és díjakat a dolgozatot készítők. A díjkiosztóra ünnepélyes keretek között kerül sor. 

A legjobb dolgozatot készítő hallgatók az egyetemi TDT döntése és a Kari TDT javaslata alapján részt vehetnek a kétévenként szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián.  

A hallgatók eredményes diákköri munkáját úgy ismeri el az egyetem, hogy azt figyelembe kell venni 
- a kiemelt, ill. a köztársasági ösztöndíj odaítélésekor; 
- alapítványi pályázat elbírálásakor; 
- Tanulmányi Emlékérem odaítélésekor; 
- demonstrátori megbízatások esetében; 
- külföldi tanulmányutakra, konferenciákra való kiküldetéskor; 
- doktorandusz pályázatok és 
- külföldi részképzés elbírálásakor. 
Az eredményes TDK munkát végzők névsorát közzéteszik a Kar TDK honlapján, elősegítik  az OTDK helyezettek dolgozatának publikálását, valamint a díjazott dolgozatokat bejegyzik a leckekönyvbe.

 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács szervezeti felépítése

A Kari Tudományos Diákköri Tanács

 

Elnöke: Dr. Erdős Éva egyetemi docens  jogerdos@uni-miskolc.hu

Titkára: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens  civdrvz@uni-miskolc.hu

 

A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS TAGJAI

 

Agrár-és Környezetjogi Szekció - Dr. Olajos István civoliga@uni-miskolc.hu

Alkotmányjogi Szekció - Dr. Hallók Tamás jogalk@uni-miskolc.hu

Bűnügyi Tudományok Szekció – Dr. Sántha Ferenc santhaferenc@hotmail.com

Európai Jogi Szekció – Dr. Marinkás György marinkas.gyorgy@gmail.com

Jogelméleti szekció - Dr. Hegyi Szabolcs szhegyi@gmail.com

Jogtörténeti és Római Jogi Szekció – Dr. Koncz Ibolya Katalin jogkatka@uni-miskolc.hu

Kereskedelemi Jogi Szekció - Dr. Barta Judit  civbarta@uni-miskolc.hu

Közigazgatási Jogi Szekció - dr. Cseh Gergely jogcsehg@uni-miskolc.hu

Munka és Szociális Jogi Szekció - Dr. Mélypataki Gábor jogmega@uni-miskolc.hu

Nemzetközi Közjogi Szekció - Dr. Udvarhelyi Bence jogbence@uni-miskolc.hu

Nemzetközi Magánjogi, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga Szekció –

Dr. Mátyás Imre joggodfa@uni-miskolc.hu

Pénzügyi Jogi Szekció - Dr. Varga Zoltán civdrvz@uni-miskolc.hu

Polgári Eljárásjogi Szekció - Dr. Nagy Adrienn jogadri@uni-miskolc.hu

Polgári Jogi Szekció - Dr. Leszkoven László joglacus@uni-miskolc.hu

 

 

Az előadások pontozásának szempontjai

 

1. Az előadás felépítése, tartalma, stílusa (maximum 10 pont)


- Megvilágítja-e érthetően, világosan a lényeget? 
- Értékeli-e saját eredményeit, meghatározza-e az elvégzett munka helyét az adott területen belül? 
- Mennyire készült fel, leírta, megszerkesztette-e mondanivalóját? 
- Előadása megfelel-e az előadói követelményeknekõ (szabatosság, gördülékenység, egyértelműség, szakkifejezések megfelelő alkalmazása, stb.)

 

2. Vitakészség (maximum 5 pont)


- Milyen a vitakészsége, hogyan válaszolt a felmerült kérdésekre? 
- Tudja-e álláspontját megfelelően védeni, (szakmai érvek felsorakoztatása) világos okfejtés, saját álláspont esetleges korrigálása, stb.

 

3. Gazdálkodás az idővel (maximum 3 pont)


- Betartotta-e a rendelkezésére álló időt? 
- Időigény szempontjából helyesen építette-e fel az előadást?

 

4. Az előadás technikai előkészítése (maximum 2 pont)


- Gondoskodott-e megfelelő szemléltetésről? Mennyi többletmunkát fektetett az előadásba? 
- Megfelelő biztonsággal kezeli-e a szemléltető anyagot? 
- Kihasználta-e a vizuális megjelenítésben rejlő lehetőségeket?

Ha a dolgozat bírálati szempontok bármelyikének a minimumát sem elégíti ki, akkor annál a szempontnál az adandó pontszám: 0.

Az előadásra maximum 20 pontot lehet adni.