Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

Témavezető neve

(kattintással elérhető a doktori.hu oldala)

Témakiírása

Dr. habil. Angyal Zoltán

Az Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái

Dr. Bajánházy István

 

Prof. Dr. Barta Judit

Kereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése

Prof. Dr. Csák Csilla

A humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása

Csemáné Dr. Váradi Erika

A kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései

Czékmann Zsolt

Közigazgatás az információs társadalomban

Dr. Erdős Éva

A pénzügyek jogának tudományos megalapozása

Prof. Dr. Farkas Ákos

A bűnügyi tudományok fejlődési irányai

Dr. Gedeon Magdolna

I. Jogintézmények fejlődése a római jogban

II. Jogintézmények és közigazgatás a 16-19. századi Magyarországon

Prof. Dr. Görgényi Ilona

A büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái

Dr. Gula József

A gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme

Dr. Hallók Tamás

A politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei

Prof. Dr. Barzó Tímea

I. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintézményeinek dogmatikai kérdései

II. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban

Prof. Dr. Jacsó Judit

A tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban

Dr. habil. Juhász Ágnes

A szerződéses viszonyok átalakulása a XXI. században

Prof. Dr. Jakab Nóra

A munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre

Dr. Jámbor Adrienn Alapjogi kihívások a 21. században

Dr. Jánosi Andrea

A büntetőeljárásbeli nyomozás hazai, uniós és nemzetközi tendenciái

Prof. Dr. Róth Erika

A büntetőeljárási jog fejlődési irányai

Dr. Kenderes György

A munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében

Dr. Koncz Ibolya Katalin

A jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban

Dr. Lehotay Veronika

Az állam és az egyén viszonya: jogtudomány, jogalkotás és joggyakorlat változásai a magánjog és a büntetőjog területén 1848 és 1944 között

Dr. Leszkoven László

A szerződési biztosítékok joga

Dr. Marinkás György

Az Európai Unió előtt álló jogi, gazdasági és társadalmi kihívások

Dr. Mátyás Imre

Az egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái

Dr. Mélypataki Gábor

A társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra

Dr. Nagy Adrienn

A hitelezői követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai

Prof. Dr. Nagy Anita

Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra

Prof. Dr. Nagy Zoltán

Az államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében

Dr. Olajos István

Az agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere

Prof. Dr. Paulovics Anita

A közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai

Dr. Petrasovszky Anna

Az állam és alapjogok antik örökségen alapuló fejlődése, kodifikációs tendenciák napjainkig

Prof. Dr. Prugberger Tamás

A munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok magyarországi jogi rendezésének problémái az ipari és mezőgazdasági termelés, valamint a kereskedelem területén az európai jogfejlődés tükrében

Dr. Pusztahelyi Réka

Technológiai fejlődés kihívásai a polgári jogi felelősségre

A digitalizáció hatása a magánjogi szabályozásra

Dr. Rácz Zoltán

A munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)

Dr. Raisz Anikó

A XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén

Dr. Sántha Ferenc

A jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban

Prof. Dr. Sáry Pál

I. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig.

II. A római jog fejlődése az ókorban.

Dr. Sápi Edit

A kulturális és művészeti alkotások  szerzői joga és a védelem lehetséges új irányai

Prof. Dr. Szabó Miklós

Hagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában

Dr. Szekeres Bernadett

Az új típusú foglalkoztatás elméleti és gyakorlati problémái a változó munkajogi és szociális jogi keretek között hazánkban és Európában

Prof. Dr. Szilágyi János Ede

A fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén

Prof. Dr. Torma András

A közigazgatás korszerűsítésének megalapozása

Dr. Tóth Hilda

A társadalombiztosítás korszerűsítése, ezen belül az önálló balesetbiztosítási ágazat kialakítása, összehasonlítása az EU tagállamainak gyakorlatával. A szociális jog kapcsolata a munkajoggal.

Dr. Udvarhelyi Bence

Az európai büntetőjog fejlődési tendenciái és a tagállami anyagi büntetőjogokra gyakorolt hatása

Dr. Varga Zoltán

Állami (köz)bevételek magyar és nemzetközi szabályozása

Dr. Vinnai Edina

I. A jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata

II. Az antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa

Az összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között

 

 

Research topics of the Central European Comparative Law doctoral programme

 

Prof. dr. sc. Aleksandra Korac Graovac

Impact of Council of Europe and EU law on national family legislations – example of the Republic of Croatia

Assoc. Prof. Dr. Andrea Erdősová, PhD.

I. Termination of employment – jurisprudence of the Slovak Courts – comparison within the selected CEE countries

II. Surrogacy and its legal circumstances in the legislation and case law of selected states and ECHR

Assist. Prof. Dr. Anna Hadala-Skóra

Institution of acting president in the European countries. Comparative legal analyses

Prof. Dr. Anna-Maria Getos Kalac

Criminological Analysis of Recidivism: On the Etiology, Phenomenology and Potential Prevention of Reoffending

Prof. Dr. Bartosz Rakoczy

Legal challenges related to the closure of nuclear facilities - comparative approach

Dr Benjamin Flander

Police Interrogation of Suspects of Crime in Human Rights and Comparative Law Perspectives

Prof. Dr. Dalibor Cepulo

Right to self-determination of peoples, state-building and dissolution of the states in Central and Southeast Europe

doc. JUDr. David Sehnálek

Judicial Dialog between the CJEU/ECHR and Constitutional Courts

Dr. Dudás Attila

I. Resolution of the Crisis of Consumer Credit Contracts indexed in CHF in the CEE countries

II. Different regulatory frame of conformity and guarantees in consumer sales contracts in the CEE countries.

III. Employer's liability for damage caused to a third party by an employee in CEE and SEE countries

IV.Formal contracts in the CEE countries

Prof. Dr. Frane Stanicic

I. State-Church Relations in Selected Central European States

II. Administrative Procedure in Central European States – is there a Common Ground? 

III. Denationalisation as a Tool for Correcting Past Injustices in Central European States

Prof Dr. Grega Strban Social Security Rights of non-standard workers, especiall platform workers in Central European Region, concertating on Romanian, Hungarian and Slovakian legal system

Assoc. Prof. Dr. Grzegorz Pastuszko

Legal models of integral management of parliament in selected European countries

Assoc. Prof. Dr. Ivan  Simovic Trends in the development of children's right in contemporary world - challenges and doubts

Prof. Dr. Jurij Toplak

I. Central Europe’s Compliance with the European Convention of Human Rights

II. Electoral Disputes and Election Law Standards in Europe

doc. JUDr. Katarína Smigová, LL.M, PhD.

I. Status and protection of the rights of the elderly at the international and regional level (especially in relation to the current pandemic situation)

II. Vaccination policy in terms of international and regional protection of human rights (especially in relation to the protection of personal integrity)

III. Digital rights and jurisdiction of a state in terms of public international law

IV. Torture and its persecution from the comparative perspective

Assoc. Prof. Dr. hab. Katarzyna Malinowska

I. Development of space law in Central and Eastern European region. Implementation of international space law in national regulations and its impact on private equity investments

II. Impact of new technologies on the insurance law

Prof. Dr. Katarzyna Myszona-Kostrzewa Regulating space activities in a challenging legal and political landscape

Assoc. Prof. Dr. Lilla Garayová

I. National Sovereignty and the Principle of Primacy in EU Law

II. Recognition of Paterhood between Member States

Dr. habil. Marcin Wielec

I. International protection of the victim in criminal trial

II. Innovation and technologies in the criminal trial - review of international solutions and assessment of the possibility of their introduction

III. International cooperation in the field of crime prevention

Prof. Dr. Mario Vinkovic

Equal treetment and Free Movement of Workers

Assist. Prof. Dr. Michal Baranski

Forms of monitoring in the workplace in the Visegrád countries – a comparative legal research

Prof. Dr. Michal Kowalski

Adoption in the European Convention on Human Rights

Dr. Michal Radvan

Tax law. Financial law

Prof. Dr. Milan Skulic

Impact of ad hoc International Criminal Tribunals on the establishment and jurisprudence of the International Criminal Court

doc. JUDr. Ondrej Horák

Comparative study of the restitution of church properties in Hungary, Romania, Poland, the Czech Republic, with particular attention to the Catholic Church's endowments

Prof. Dr. Pawel Sobczyk

I. The freedoms, rights and obligations of persons and citizens

II. Constitutional law with particular emphasis on constitutional principles (primary/basic principles) and axiology

Prof. Dr. sc. Petar Bacic The role of national parliaments in the European Union - development and perspectives

Prof. Dr. Piotr Mostowik

Maternity, paternity and filiation of child: cross-border aspects of civil status registration and protection of national ordre public

Prof. Dr. Senad Jasarevic

The challenges of labor law in the digital economy

Prof. Dr. Slavko Djordjevic

EU succession regulation and Western Balkan countries as third (non-EU) states
Assoc. Prof. Dr. Suncana Roksandic

Artificial intelligence in criminal law matters

Prof. Dr. Veress Emőd

Convergence and Divergence in Private Law in East-Central Europe

Prof. Dr. Vladan Petrov

Constitutional identity: a Core of Modern Constitution or a Constitutional Fiction? – a special view on the constitutional systems of the Former Real Socialist States

Dr. Zombory Katarzyna

Adoption in the European Convention on Human Rights Law